Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1083
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
03.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt visu noteikumu projekta tekstu un precizēt to atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr.108) 2. un 3. punkta prasībām.
It īpaši vēršam uzmanību uz to, ka normatīvā akta projekta tekstu nepieciešams rakstīt lakonisku, ievērojot valsts valodas literārās un gramatiskās normas, juridisko terminoloģiju un pareizrakstības prasības; normatīvajiem aktiem atbilstošā vienotā stilistikā, izmantojot vienveidīgas un standartizētas vārdiskās izteiksmes un  izklāstot to loģiskā secībā.

Pašreizējo noteikumu projekta redakciju lūdzam precizēt atbilstoši šīm prasībām. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projektā tai skaitā nav skaidri un strukturēti noteikti investīcijas ieviešanā iesaistīto iestāžu un institūciju pienākumi un tiesības (piemēram, nav skaidri noteikts, kas ir finansējuma saņēmējs un kādas ir tam izvirzītās prasības); nav skaidri definētas investīcijas ietvaros atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas, projektu iesniegumu iesniegšanas un projektu īstenošanas kārtība, un citas būtiskas prasības, kas nepieciešamas investīcijas sekmīgai īstenošanai un uzraudzībai.
Noteikumu projektā arī nepieciešama konsekventa terminoloģijas izmantošana (piemēram, attiecībā uz projekta iesniegšanu vienlaikus lietoti termini “projekta iesniegums”, “investīciju projekta iesniegums”, savukārt pats projekts tiek apzīmēts gan ar terminu “investīciju projekts”, gan “projekts”, gan “sadarbības projekts”). Tāpat secināms, ka noteikumu projektā tiek izmantoti atsevišķi termini un jēdzieni, kas ieriet no Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumu un tiem pakārtoto normatīvo aktu sistēmas, bet kam nav skaidra un saprotama tvēruma Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma tiesiskajā regulējumā, tai skaitā šajā noteikumu projektā.
Vēršam uzmanību arī uz to, ka liela daļa noteikumu projekta normu ir liekvārdīgas, kas apgrūtina to mērķa un jēgas noskaidrošanu (piemēram, noteikumu projekta 21., 43.punkts). Noteikumu projektā netiek ievērota prasība par vienveidīgu, standartizētu un latviešu valodas prasībām atbilstošu juridisko frazeoloģiju (piemēram, noteikumu projekta 23. – 25.apakšpunkts), līdz ar to daudzas normas pašreizējā redakcijā ir neloģiskas un pārprotamas (piemēram, noteikumu projekta 23.punkts paredz, ka “aprīkojums (..) ietver šādas darbības”, savukārt noteikumu projekta 20.punktā noteikts, ka “aprīkojums” ir atbalstāma darbība; noteikumu projekta 54.punkts noteic, ka “investīciju projektu ietvaros var uzsākt darbības , ja tās vienošanās par investīciju projekta īstenošanu noslēgšanas brīdī nav pabeigtas”, u.tml.
Tāpat no noteikumu projekta atbilstoši Noteikumu Nr.108 prasībām svītrojamas deklaratīvas normas, piemēram, noteikumu projekta 43.1.2.apakšpunkts, kas paredz, ka “tiek īstenota neatkarīga pētniecība un izstrāde, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atbilstoši Noteikumu Nr.108 100.2.apakšpunktam lūdzam precizēt noteikumu projekta 1.punktu, skaidri atspoguļojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.3 panta otrajā daļā ietverto pilnvarojumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projektā nepieciešams definēt visus tā 2.punktā minētos terminus un nepieciešamības gadījumā svītrot noteikumu projekta 2.punktu.
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar noteikumu Nr. 108 121. punktu "noteikumu projektā terminus skaidro, lai konkretizētu terminā izteiktā jēdziena izpratnes robežas, ja termins nav skaidrots vai lietots augstāka juridiskā spēka normatīvajā aktā". Vērtējot terminu "efektīva sadarbība", "pasniedzēji",  "pētniecības infrastruktūra",  "pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija vai pētniecības organizācija", "zināšanu pārnese" sakidrojumus, secināms, ka lielākoties tajos noteiktas atbilstības prasības, lai finansējuma saņēmēji vai sadarbības partneri varētu pretendēt uz finansējumu, nevis lai definētu terminu, kas turpmāk izmantojams attiecīgās jomas tiesību aktos vai tiesību sistēmā kopumā (piemēram, "pasniedzēji - attiecīgās augstākās izglītības institūcijā akadēmiskajos amatos ievēlētie darbinieki vai personas, kas iepriekšējo piecu gadu laikā bija nodarbinātas akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalsts augstskolām"). 
Līdz ar to lūdzam prasības finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem, tai skaitā prasības attiecbā uz investīcijas īstenošanā iesasitītajiem pasniedzējiem, iestāžu sadarbību u.tml. noteikt noteikumu projekta tekstā, nevis definēt kā terminus. 
Skaidrojam arī, ka nepieciešamības gadījumā noteikumu projektā iespējams noteikt un lietot garu frāžu vai jēdzienu saīsinājumus.

Vēršam uzmanību arī uz to, ka iepriekš minēto terminu definīcijas neatbilst Noteikumu Nr.108 2.1.apakšpunktam, proti, tās ir liekvārdīgas un skaidri neiezīmē definēto terminu izpratnes robežas.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 2.2.apakšpunktu. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Noteikumi Nr. 108 121. punktu "noteikumu projektā terminus skaidro, lai konkretizētu terminā izteiktā jēdziena izpratnes robežas, ja termins nav skaidrots vai lietots augstāka juridiskā spēka normatīvajā aktā".
Norādām, ka konsorcija tiesisko definīciju un pamatprincipus noteic Augstskolu likuma 21.panta trešā daļa - "Augstskola var uz laiku brīvprātīgi kopā ar citām, tostarp starptautiskajām un ārvalstu, institūcijām, kas var būt citas augstskolas, organizācijas, uzņēmumi vai citas personas, izveidot apvienības — konsorcijus — un būt par to dalībnieku, lai īstenotu kopējus stratēģiskos mērķus un kopēju, savstarpēji koordinētu, visiem apvienības dalībniekiem nozīmīgu rīcības plānu vai apvienotu resursus kopēja mērķa sasniegšanai. Iesaistoties konsorcijā, augstskola saglabā tās juridisko statusu un tipu. Konsorcija pārvaldības modelis tiek noteikts konsorcija dibināšanas līgumā."
Gadījumā, ja nepieciešams noteikt īpašas prasības konsorcijiem, kas var saņemt finansējumu investīcijas ietvaros, lūdzam šādas prasības noteikt noteikumu projekta pamattekstā (piemēram, kā prasības finansējuma saņēmējiem vai sadarbības partneriem), nevis definēt jaunu terminu.  
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 10.punktu, jo tas satur tikai atsauci uz citu normatīvo aktu un nav skaidra tā nepieciešamība noteikumu projektā. Nepieciešamības gadījumā attiecīgu informāciju lūdzam norādīt notiekumu projekta anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 16.punktu, ievērojot Noteikumu Nr.108 2.3. un 2.4. apakšpunkta prasības. Norādām, ka no noteikumu projekta 14.punkta šobrīd neizriet, ka tajā minētās personas noteikumu projekta izpratnē uzskatāmas par sadarbības partneriem.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot un attiecīgi precizēt noteikumu projekta 17.punktu, jo šobrīd nav skaidrs tajā iekļautā uzksaitījuma mērķis - piemēram, vai minētais uzskaitījums uzskatāms par atbalstāmajām darbībām, vai par jomām, kas iekļaujamas konsorcija dibināšanas līgumā, prasībām finansējuma saņēmejiem, vai tamlīdzīgi. Proti, pašreizējā redakcijā nav skaidrs pienākums, kas no šīs normas izriet tiesību subjektam. Norādām, ka tiesību normas jāformulē tādejādi, lai būtu skaidrs tās adresāts, kā arī adresātam uzliktie pienākumi vai piešķirtās tiesības.

Minētais attiecas arī uz noteikumu projekta 18. un 19.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot vai precizēt noteikumu projekta 23.2.apakšpunktu. Vēršam uzmanību, ka "aprīkojums un IKT risinājumi mācību nodrošināšanai" jau noteikta kā atsevišķa atbalstāmā darbība noteikumu projekta 20.3.apakšpakšpunktā, kā arī  "IKT risinājumi  mācību satura īstenošanai" minētas noteikumu projekta 23.punkta ievaddaļā, savukārt 23.2.apakšpunktā -   norādītas kā 20.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības sastāvdaļa. Savukārt noteikumu projekta 25.7.apakšpunktā izmaksas "aprīkojuma un IKT risinājumu (t.sk. programmatūra, licences) izmaksas mācību procesa īstenošanai" minētas kā attiecināmās izmaksas, nevis atbalstāmās darbības. 
Vēršam uzmanību, ka tiesību normām jābūt skaidrām, turklāt to veidošanā jāievēro konsekvence un loģiska struktūra. No pašreizējā noteikumu projekta 20. un 23.punkta redakcijas nav viennozīmīgi skaidrs, kādas tieši ir investīcijas ietvaros atbalstāmās darbības un to elementi.

Atbilstoši minētajam lūdzam izvērtēt arī citas noteikumu projekta 22. - 25. punkta tiesību normas, nodrošinot, ka tās ir skaidras, strukturētas, savstarpēji atbilstošas un atbilst noteikumu projekta 20.punktā minētajām atbalstāmo darbību jomām. Turklāt norādām, ka no pašreizējās redakcijas nav skaidri saprotams sadalījums atbalstāmajās darbībā un to attiecināmajās izmaksās.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot vārdus "pēc šo noteikumu spēkā stāšanās" un attiecīgi precizēt noteikumu projekta 31.punktu. Ņemot vērā, ka no noteikumu projekta izrietoši pienākumi finansējuma saņēmējam var rasties tikai pēc tam, kad noteikumu projekts ieguvis juridisku spēku, t.i., pēc tā spēkā stāšanās, minētā norāde in nevajadzīga un maldinoša.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tiesiskās noteiktības nolūkos lūdzam apsvērt iespēju noteikumu projektā noteikt saprātīgu minimālo termiņu investīciju projekta iesnieguma iesniegšanai.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precziēt noteikumu projekta 31.2.apakšpunktu, ņemot vērā šādus apsvērumus:
1) lūdzam skaidrot, kāds regulējums papildus noteikumu projektā noteiktajam tiks iekļauts nozares ministrijas izstrādātajā kārtībā;
2) lūdzam skaidrot, kādas tiesiskās sekas būs noteikumu projekta 31.2.apakšpunktā minētajam "saskaņojumam";
3) lūdzam skaidrot, vai šajā apakšpunktā minētās "kvalitātes prasības" ir tie paši noteikumu projekta 32.punktā minētie "kvalitātes kritēriji".
Norādām, ka pašreizējā redakcijā noteikumu projekts nerada skaidru priekšstatu par investīciju projekta iesnieguma iesniegšanas prasībām.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 42. punktā minētais regulējums jau izriet no Ministru kabineta 2018. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 421 “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”, lūdzam noteikumu projekta 42. punktu svītrot un, ja nepieciešams, attiecīgu uzdevumu Izglītības un zinātens ministrijai noteikt Ministru kabineta sēdes protokollēmumā.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un nepeiciešamības gadījumā precizēt noteikumu projekta 48.punktu, ja nepieciešams, sadalot to divās noteikumu projekta vienībās, jo šobrīd punkta ievaddaļa neatbilst tā saturam. Proti, 48.punktā paredzēts noteikt finansējuma saņēmēja pienākumus, tomēr lielākā daļa 48.punkta apakšpunktu nosaka sadarbības partneru pienākumus, turklāt vairākos gadījumos nav skaidrs, kā finansējuma saņēmējs varēs "nodrošināt" šo pienākumu izpildi (piemēram, no noteikumu projekta 48.11.apakšpunkta izriet, ka finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka "sadarbības partneri ir atbildīgi par projekta rezultātu sasniegšanu tādā apjomā, kā noteikts sadarbības līgumā").
 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot vai precizēt noteikumu projekta 49.punkta otro teikumu, novēršot pretrunu ar 48.11.apakšpunktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot vārdus "bezpeļņas sektora", jo šāds jēdziens normatīvajos aktos netiek lietots, turklāt tālāk normas tekstā identificētas konkrētas investīcijas mērķa grupas.
Piedāvātā redakcija
-