Atzinums

Projekta ID
22-TA-3081
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
13.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Vēršam uzmanību uz to, ka, papildus anotācijas 5. daļā norādītajam, arī Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētās regulas (ES) 2017/1182, ar ko attiecībā uz Savienības skalām liellopu, cūku un aitu liemeņu klasificēšanai un attiecībā uz konkrētu kategoriju liemeņu un dzīvu dzīvnieku tirgus cenu paziņošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (turpmāk - Regula 2017/1182) 7. panta otrais punkts un Komisijas 2015. gada 18. novembra Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2100, ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Latvijā un atceļ Lēmumu 2005/307/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7986) (turpmāk - Lēmums) ir ieviests Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumu Nr. 416 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 416) 19. punktā, uz ko norāda noteikumu Nr. 416 anotācijas 5. daļā minētais. Attiecīgi, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" (turpmāk - noteikumi Nr. 617) 9.19. apakšpunktu, lūdzam papildināt anotāciju ar Regulas 2017/1182 un Lēmuma prasību pārņemšanu. 
Tāpat, ņemot vērā, ka grozījumu projekts paredz 19.1 punkta ieviešanu noteikumos Nr. 416 un to, ka tas saturiski papildina šo noteikumu 19. punktu, lūdzam izvērtēt, vai arī ar 19.1 punktu netiek ieviestas Regulas 2017/1182 un Lēmuma prasības. Ja minētās prasības tiek ieviestas, atbilstoši noteikumu Nr. 617 prasībām, lūdzam papildināt anotāciju ar atbilstošu skaidrojumu par Regulas 2017/1182 un Lēmuma prasību pārņemšanu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām visus lietotos saīsinājumus, rakstot pirmo reizi, atšifrē, iekavās norādot to turpmāko lietojumu. Kā arī, ja konkrētais apzīmējums tiek saīsināts, tad šis saīsinājums lietojams arī turpmāk tekstā. Anotācijā ir izveidots saīsinājums "institūts BIOR", kas dažviet tiek lietots kā "zinātniskais institūts BIOR", bet saīsinājuma "LLKC" vietā citviet tiek lietots "konsultāciju un izglītības centrs". Ievērojot minēto, iesakām attiecīgi precizēt anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka anotācijas daļā "Problēmas un risinājumi" pašlaik skaidrots, ka liemeņu klasificēšanas metodes liesās gaļas satura aprēķina formulas izstrādi, kā arī dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācības noteikumos Nr. 416 jādeleģē SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs", taču nav norādīts, analizēts, kā praktiski plānots problēmas risinājums normatīvajā regulējuma. Attiecīgi, lūdzam papildināt anotācijas "Risinājuma aprakstu" ar skaidrojumiem par to kā praktiski, redakcionāli plānots risināt konstatēto problēmu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Nolūkā nodrošināt noteikumu Nr. 416 plānoto grozījumu pilnvērtīgu sākotnējās ietekmes novērtēšanu lūdzam papildināt anotācijas 1.3. apakšdaļu ar informāciju par konstatētās problēmas riskiem, iespējamajām sekām, kurus plānots novērst ar izmaiņām tiesiskajā regulējumā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka vietām tiek lietots apzīmējums "cūku liemeņu klasificēšanas metodes", vietām "liemeņu klasifikācijas metodes", no kuriem pirmais ir tverams šaurāk nekā otrais. Attiecīgi aicinām izvērtēt, kāds apzīmējums konkrētajā situācijā būtu pareizākais un iesakām anotācijas tekstā precizēt izvēlēto terminoloģiju, lai nodrošinātu anotācijas nepārprotamību.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Atsaucoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes Padomes 30.08.2022. lēmumu Nr. 6 un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventa 31.08.2022. lēmumu Nr. 11-5 un saskaņā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Satversmi, Latvijas Lauksaimniecības universitātei kopš 2022. gada 1. septembra ir mainīts nosaukums uz Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Attiecīgi, lūdzam izvērtēt, vai anotācijā, pieminot Latvijas Lauksaimniecības universitāti, nav nepieciešams norādīt, ka tā ir pašreizējā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Vēršam uzmanību uz to, ka Regulas 2017/1182 saīsinājums ir izveidots anotācijas 5.1. apakšdaļā un nav nepieciešams to atkārtoti darīt 5.4. apakšdaļas 1.tabulā. Attiecīgi, iesakām precizēt 1. tabulu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka plānotie grozījumi līdz ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" kompetences paplašināšanu samazina Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior" kompetenci, lūdzam papildināt anotācijas 7.4. daļa tabulas aili "4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)" ar norādi uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "Bior" kompetences sašaurināšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-