Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
1. Uzturam Finanšu ministrijas iepriekš izteikto iebildumu attiecībā uz nepieciešamību veikt vienkāršoto izmaksu un ieguvumu analīzi. Nepiekrītam MKN projekta anotācijā iekļautajam apgalvojumam, ka izmaksu un ieguvumu analīzi nav iespējams veikt sakarā ar to, ka nav objektīvi nosakāma vērtība naudas izteiksmē, jo pasākuma ietvaros plānotajām komercializācijas darbībām u.c. atbalstāmajām darbībām, mūsuprāt, ir objektīvi nosakāmi ieguvumi naudas izteiksmē.  Šajā pasākumā kā galvenais ieguvums būtu vērtējams, piemēram, papildu līdzekļu apjoms valsts budžetā, ko radītu atbalstīto komersantu komercdarbība. Respektīvi, cik papildus nodokļu ieņēmumi radīsies, ja šādu atbalsta pasākumu īsteno.
Skaidrojam, ka publiskās pārvaldes projektos izmaksu un ieguvumu analīzes galvenais mērķis ir noteikt, vai projektā paredzamie kopējie ieguvumi ir lielāki par paredzamajām kopējām projekta izmaksām visā projekta dzīves ciklā. Tā kā šajā gadījumā izmaksu un ieguvumu analīzes veikšana P&A jomā ir ierobežota, jo atbalsta pasākuma ietvaros paredzēts arī atbalstīt tādas darbības kā fundamentālos pētījumus, kur potenciālie ieguvumi tik tiešām ir objektīvi grūti nosakāmi (tomēr tas nemazina to nozīmību atbalsta sniegšanai), lūdzam EM papildināt MKN projektu ar prasību par vienkāršoto izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādi, kas iesniedzama kopā ar projekta īstenošanas stratēģiju (MKN 17.punkta prasība), iesniedzot projekta iesniegumu, kā arī ar prasību projekta iesniedzējam veikt izmaksu un ieguvumu analīzi atbilstoši sadarbības iestādes metodiskajiem materiāliem.
Ja augstākminēto jautājumu ir nepieciešams savstarpēji izrunāt, aicinām EM organizēt starpministriju sanāksmi, pieaicinot arī CFLA kolēģus.
2. Papildus lūdzam EM norādīt konkrētu atsauci uz MKN projekta izziņas 267. punktā minēto starptautisko praksi – lūgums iekļaut informācijas avotu uz minēto starptautisko praksi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
RIS3 monitoringa nodrošināšanas kontekstā aicinām ārpus rādītāju tvēruma esošu datu pievienošanu KPVIS pārrunāt atsevišķā sanāksmē ar CFLA, EM, FM un IZM dalību. Tā kā šis pasākums ir uzskatāms par daudzpakāpju projektu, tad nepieciešams savstarpēji izdiskutēt AI vajadzību attiecībā par RIS3 monitoringa rādītājiem pret KPVIS tehniskajām iespējām. Piemēram, vēršam uzmanību, ka RIS3 rādītāju uzkrāšana KPVIS ir paredzēta vienā līmenī (netiek plānoti savstarpēji pakārtoti radītāji). Saredzam risinājumu, ka papildu informāciju par RIS3 rādītājiem, t.i., dalījums pa RIS3 jomām un gala labuma guvēju veidiem, var pievienot KPVIS kā pielikumu, piemēram, Excel failu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto FM iebildumu un lūdzam EM skaidrot, kā lielais komersants īstenojot minētas darbības varēs izpildīt nosacījumu par sadarbību ar MVU P&I darbībās*. Tāpat atbilstoši 2014-2020. gada plānošanas perioda konceptam TP programmas ietvaros atbalsts augsti kvalificētu darbinieku piesaistei un ārējo tirgu piesaistei- jaunuzņēmumiem (izziņas 116.punkta iebildums). Tāpat tā kā pašreizējā MKN redakcija paredz MKN 33.9-33.12. punktos noteikto komercializācijas atbalstu visiem komersantiem, t.sk. lielajiem, nemērķējot atbalstu noteiktām komersantu grupām atbilstoši atbalsta specifikai, pašreizējā MKN projekta III. nodaļas redakcijā veidojas savstarpēji konkurējošas atbalsta programmas ar MVU atbalsta programmu atbalsts ārējo tirgu piesaistei kontekstā un iespējami Kompetences centru pasākumu komercializācijas stratēģijas un piedāvājuma izstrādes atbalsta kontekstā. Lūdzam veikt atbilstošus precizējumus gan šajā MKN projekta punktā, gan šajā MKN projekta visā III. nodaļā, lai nodrošinātu atbilstību Kohēzijas politikas programmā 2021-2027 noteiktajam par plānoto tehnoloģiju pārneses atbalstu.

*Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1058 (2021. gada 24. jūnijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 5.panta 2.punkta  a) apakšpunkts.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu. Skat. FM iebildumu pie MKN projekta 19.8.apakšpunkta.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izteikt noteikumu projekta 72. punktu šādā redakcijā: 
Piedāvātā redakcija
72. Finansējuma saņēmējam ir pienākums līdz projekta iesnieguma iesniegšanai izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasībām, kas ietver arī:
1. pasākumus interešu konflikta riska kontrolei atbalsta piešķiršanas procedūrā un publiskajos iepirkumos (preventīvus pasākumus un konstatēšanas pasākumus interešu konflikta riska kontrolei, t. sk. paziņošanas procedūru, labošanas pasākumus) tai skaitā ietverot informāciju par interešu konflikta novēršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 Komisijas regulas Nr. 2018/1046 61. pantu;
2. krāpšanas un korupcijas risku novēršanas mehānismus;
3. iekšējās informācijas aprites un komunikācijas pasākumus par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska novēršanu;
4. ētikas kodeksu;
5.  kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;
6. pasākumus aizliegto vienošanos riska kontrolei;
7. dubultā finansējuma novēršanas mehānismu pret citiem finansēšanas avotiem, tai skaitā pret Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027.gadam,  Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem;
8. trauksmes celšanas sistēmu;
9. procedūru disciplināratbildības piemērošanai;
10. ziņošanas mehānismu kompetentajām iestādēm par potenciālu administratīvu vai kriminālatbildību;"
6.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka anotācijā iekļautais MKN projekta mērķis atšķiras no MKN projekta 4.punktā noteiktā (anotācijas mērķa formulējumā iztrūkst vārdi "un publiskajām pētniecības institūcijām". Publiskajām pētniecības institūcijām ir jāpaliek pasākuma mērķa formulējumā, jo tās sniegs savus pētniecības pakalpojumus MVK vaučeru atbalsta sadaļas ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Atkārtoti lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļas 7.punktu, sniedzot detalizētu informāciju par projekta ietvaros paredzētajām amata vietām, norādot finansējuma apmēru un avotu, ievērojot anotācijas 1.3.sadaļā minēto par plānotajām 30 amata vietām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.  
Piedāvātā redakcija
-
8.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi"
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu.
Lūdzam papildināt PL ar punktiem, kas nosaka:
-konkrētu termiņu, līdz kuram EM sadarbībā ar IZM, TM un FM ir jāizstrādā ZDL grozījumi, kas atļauj publiskajām pētniecības organizācijām veikt to pētniecības rezultātu komercializāciju un nosaka deleģējumu PO pētniecības rezultātu komercializācijas kārtībai.
-uzdevumu EM, pēc ZDL grozījumu apstiprināšanas, noteiktā termiņā iestrādāt TP MKN normas par atbalstu pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijai, šim mērķim novirzot 30 % no pasākuma finansējuma.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām tehniski precizēt atsauci, ņemot vērā, ka minētajā normatīvajā aktā nav 12.apakšpunkta.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošinātu atbilstību ES fondos lietotajai terminoloģijai, aicinām tehniski precizēt informācijas sistēmas nosaukumu  uz "Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma", kā arī atrunāt saīsinājumu šim terminam, ņemot vērā, ka noteikumu projekta 16.punktā tiek lietots saīsinājums.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Papildus vēršam EM uzmanību uz to, ka tā kā prasība par gala labuma guvēju atlases procedūru, kas iekļaujama stratēģijā un jau saskaņota ar Atbildīgo iestādi, nav tikusi atrunāta pasākuma projektu vērtēšanas kritēriju komplektā, būs nepieciešami attiecīgi projektu vērtēšanas kritēriju grozījumi (apstiprināti 17.05.2023. Uzraudzības komitejas (UK) rakstiskās procedūras ietvaros).
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā: "Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno apliecinājumu par to, ka tam ir izveidota iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai atbilstoši šo noteikumu 72. punktam."
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
MKN neplāno neattiecināmās izmaksas, tas ir, izmaksas, kas nav saskaņā ar specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas nosacījumiem vai pārsniedz pieejamo attiecināmo finansējumu. Lūdzam attiecīgi precizēt MKN projekta punktu.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai ievērotu juridisko tehniku, aicinām papildināt pirms vārda "kārtību" ar vārdiem "normatīvo aktu par".
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt punktu un izteikt to šādā redakcijā: "Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā nodrošina interešu konflikta neesamību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija regulas Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (turpmāk Regula Nr. 2018/1046) 61. panta prasībām."
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MKN projekta 87.punktu šādā redakcijā: 
 
Piedāvātā redakcija
Ja tiek pārkāptas komercdarbības atbalsta kontroles normas, kas izriet no Komisijas regulas Nr.1407/2013, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
17.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ievērojot anotācijā norādīto, ka “vienlaikus, ja finansējuma saņēmējs nevar gūt pārliecību par gala labuma guvēja atbilstību grūtībās nonākuša komersanta statusam, gala labuma guvējs kopā ar pieteikumu iesniedz apliecinājumu par to, ka tas neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam”, vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja finansējuma saņēmējs nevar gūt pārliecību, ka gala labuma guvējs neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam, tad atbalstu ar Komisijas regulu Nr.651/2014 tam vispār nevar sniegt, un apliecinājuma iegūšana, ka tas neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam, to nemaina. Skaidrojam, ka ar apliecinājuma palīdzību atbalsta sniedzējs vienīgi pārbauda to, ka atbalsta saņēmējs neatbilst Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunktā noteiktajam. Atbilstoši izteiktajam iebildumam aicinām precizēt anotāciju. 
 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka anotācijā nav ietverta pietiekama informācija par izmaksu un funkciju nošķiršanu no citiem projekta ietvaros iepirktiem pakalpojumiem (t.sk. ārējie eksperti, juridiskie pakalpojumi, konsultanti, konsultāciju pakalpojumi). Piemēram, anotācijas tekstā ir minēts, ka tiks nodrošinātas konsultācijas, t.sk. par pieejamajiem atbalsta instrumentiem - vai šis tieši nebūtu LIAA pienākums?
Atkārtoti aicinām skaidrojumu par šo funkciju nepārklāšanos norādīt vienkopus.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam sadaļā "12. Vienkāršoto izmaksu metodikas" precizēt 2.rindkopā iekļauto atsauci uz MK noteikumu projekta 19.punktu, aizstājot to ar 21.punktu
Piedāvātā redakcija
-