Atzinums

Projekta ID
22-TA-485
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
14.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojekts paredz noteikt, ka laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra lēmumu par tās administrēto pakalpojumu piešķiršanu pieņem 30 dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas.
Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1. punktam visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim. Attiecīgi likumprojektu tiek paredzēts piemērot ar atpakaļejošu spēku, tādējādi paredzot piemērot termiņa pagarinājumu arī lēmumiem no ārkārtējās situācijas sākuma (proti, no 2021. gada 11. oktobra). Tiesību normas atpakaļvērsts spēks nozīmē, ka tiesību norma tiek attiecināta uz tām situācijām, kuras ir radušās vēl pirms tiesību normas spēkā stāšanās brīža, proti, tā tiek piemērota gan jau pagājušām tiesiskajām attiecībām, gan tādām, kas vēl turpinās. Satversmes tiesa vairākkārt norādījusi, ka no Satversmes 1. panta – kurš atzīstams par vienu no Latvijas Republikas kā demokrātiskas un tiesiskas valsts stūrakmeņiem – izriet virkne tiesiskas valsts principu, tostarp tiesiskās paļāvības princips. Šis princips noteic, ka valsts iestādēm savā darbībā jābūt konsekventām attiecībā uz to izdotajiem normatīvajiem aktiem, jāievēro tiesiskā paļāvība, kas personām varētu rasties saskaņā ar konkrēto tiesību normu. Savukārt indivīds atbilstoši šim principam var paļauties uz likumīgi izdotas tiesību normas pastāvību un nemainīgumu un droši var plānot savu nākotni saistībā ar tiesībām, ko šī norma piešķīrusi. Demokrātiskā tiesiskā valstī gadījumi, kad likumam tiek noteikts atpakaļejošs spēks, uzskatāmi par izņēmumu. Pamatā tiesību normai atpakaļejošu spēku nevar piešķirt, jo tas izriet no tiesiskas valsts principa, kas pieprasa nodrošināt uzticību tiesībām un tiesisko drošību. Tiesību normai izņēmuma gadījumā var paredzēt atpakaļvērstu spēku, ja tā paredz labvēlīgākas sekas nekā iepriekš bijušas noteiktas, kā arī tad, ja ir pietiekams pamats ierobežot indivīda uzticību tiesībām. Šādā gadījumā likumdevējam ir jāparedz pārejas noteikumi vai atlīdzinājums.
Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt likumprojektu, nepiemērojot likumprojektam atpakaļejošu spēku. Turklāt jāņem vērā, ka nepieciešamības gadījumā lēmumam pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
 
Piedāvātā redakcija
-