Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
08.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Iebildums
3) mērķa punkts: "iespēju Portālā elektroniski identificētam Portāla gala lietotājam ar tā piekrišanu nodrošināt Portāla satura personalizāciju... " - Ja kādā normatīvā aktā jau ir paredzēta profilēšana, tad portāla pārzinis var privātuma paziņojumā rakstīt, ka “saskaņā ar VDAR 6.1.c – tas ir juridisks pienākums - veikt  profilēšanu. Līdz ar ko, lietotāja piekrišana, pēc būtības, vairs nav nepieciešama.
Piekrist sanāks tikai pielāgota satura attēlošanai saskarnē. Šķietami, šāds mērķis nav atbilstošs VDAR principiem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
3.3. vienotu piekļuvi e-pakalpojumiem;
Iebildums
Atbilstoši iepriekš panāktajām norunām par nepieciešamību nodrošināt publiskās pārvaldes iestādēm - nekustamā īpašuma nodokļa maksātājām piekļuvi šīs iestādes nekustamā īpašuma nodokļa datiem, lūdzam precīzi paredzēt, ka vienotā piekļuve e-pakalpojumiem ietver arī funkcionalitāti, kas atļauj vienotajā autentifikācijas modulī (kas darbojas ne tikai latvija.lv, bet arī citos valsts portālos) autentificēties arī Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā esošajiem tiesību subjektiem.

Tāpat būtu jānodrošina, ka Publiskās personas un iestādes arī citiem publiskās pārvaldes portāliem piekļūst, izmantojot vienoto risinājumu, nevis publiskā pārvalde uztur katra portāla piekļuves risinājumus, kas attiecas uz pašām iestādēm, piemēram, Valsts kanceleja - piekļuvi TAP portālam, Valsts kase- Budžeta pārskatu sistēmai, utt. Tā kā šie individuālie risinājumi ne tikai tehniski jāuztur, bet tie ikdienā prasa ievērojamus laika resursus datu administrēšanā saņemot un apstrādājot elektroniskās vēstules par piekļuves tiesību piešķiršanu katrā no valsts pārvaldes procesiem, tad šāda nepieciešamība- nodrošināt vienotu publiskās pārvaldes iestāžu autentifikāciju elektroniskā vidē ir daudz daudz plašāka par nepieciešamību nodrošināt, ka iestādes- nekustamā īpašuma nodokļa maksātājas var elektroniski piekļūt sava nekustamā īpašuma nodokļa datiem elektroniski.
Piedāvātā redakcija
vienotu piekļuvi e-pakalpojumiem šajā portālā un citos publiskās pārvaldes portālos, t.sk. nodrošinot piekļuvi arī Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā esošajiem tiesību subjektiem;
3.
Noteikumu konsolidētā versija
3.3.1 piekļuvi personas datu pārlūkošanas pakalpojumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas datu pārlūkošanas pakalpojumu;
Iebildums
Lūdzam sniegt informāciju par visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par personas datu pārlūkošanas pakalpojumu. Ja par šāda elektroniska un vienota pakalpojuma attiecībā uz visiem valsts pārvaldes procesiem spēkā esoša normatīvā akta nav, lūdzam sniegt informāciju par šajā punktā minētā pakalpojuma būtību, laiku, kad tiek plānots pieņemt minēto normatīvo regulējumu par vienotu elektronisku pārlūkošanas pakalpojumu un šāda regulējuma pamatnormām.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
3.5.1 pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi portāla lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem, veicot nepieciešamo datu pārbaudi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā, Latvijas Zvērinātu notāru padomes Notāru informācijas sistēmā un Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;
Iebildums
Atbilstoši iepriekš panāktajām norunām par nepieciešamību nodrošināt publiskās pārvaldes iestādēm - nekustamā īpašuma nodokļa maksātājām piekļuvi šīs iestādes nekustamā īpašuma nodokļa datiem, lūdzam precīzi paredzēt, ka pilnvarošanas funkcionalitāte tiks nodrošināta arī tiesību subjektiem, kas reģistrēti Uzņēmumu reģistra Publisko personu un iestāžu sarakstā.

Kā arī paredzēt, ka pilnvarošanas funkcionalitāte būs izmantojama ne tikai latvija.lv portālā, bet  arī citos valsts pārvaldes portālos, kā universālais modulis, tieši tāpat kā šobrīd darbojas vienotais autentifikācijas modulis
Piedāvātā redakcija
pilnvarošanas funkcionalitāti un pilnvarojuma pārbaudi šī portāla un citu publiskās pārvaldes portālu lietošanai un pakalpojumu pieprasīšanai un saņemšanai Latvijas Republikā reģistrēto tiesību subjektu pārstāvjiem, t.sk. Publisko personu un iestāžu sarakstā esošajiem, veicot nepieciešamo datu pārbaudi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā, Latvijas Zvērinātu notāru padomes Notāru informācijas sistēmā un Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;
5.
Noteikumu konsolidētā versija
12.1.3. portāla satura kvalitātes vadību;
Iebildums
Nevar svītrot portāla satura kvalitātes vadību.
Nekvalitatīvs saturs portālā Latvija.lv samazina Latvijas Republikas pilsoņu uzticēšanos valsts pārvaldei.
Piedāvātā redakcija
portāla satura kvalitātes vadību;
6.
Noteikumu konsolidētā versija
12.1.3. portāla satura kvalitātes vadību;
Iebildums
Nevar svītrot pienākumu nodrošināt portāla satura kvalitātes vadību, tā kā šis portāls ir latvija.lv, tad tā nekvalitatīvs  saturs samazina Latvijas Republikas pilsoņu uzticību publiskajai pārvaldei. 
Piedāvātā redakcija
portāla satura kvalitātes vadību;
7.
Noteikumu konsolidētā versija
12.8. elektroniski identificētam portāla gala lietotājam ar tā piekrišanu nodrošina portāla satura personalizāciju, lai nodrošinātu pielāgotu pakalpojumu saraksta piedāvāšanu. Portāla lietotājam ir nodrošināta iespēja atteikties no satura personalizācijas;
Iebildums
Jautājums par portāla lietotāja iespēju “atteikties no personalizācijas” – vai šāda atteikšanās paredz arī Pārziņa veiktās profilēšanas pārtraukšanu attiecīgajam datu subjektam?
Vai profilēšana notiks “by default” visiem un visam, un “izvēle” paliek faktiski vien uz “personalizāciju” pakalpojumu piedāvāšanā – saņemšanā?!
Tā ir būtiska un nozīmīga atšķirība personas datu apstrādē.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
18.12. tiesību subjekta, kas savu saimniecisko darbību ir reģistrējis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros, pārstāvis, kuram pilnvarojums darbībām portālā piešķirts, izmantojot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā minēto pilnvarošanas funkcionalitāti vai veicot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā  minēto pilnvarojuma pārbaudi.
Iebildums
Kādus datus šāds portāla gala lietotājs skatīsies? Vai par sevi, kā datu subjektu, vai arī citām fiziskām personām?
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
18.12. tiesību subjekta, kas savu saimniecisko darbību ir reģistrējis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros, pārstāvis, kuram pilnvarojums darbībām portālā piešķirts, izmantojot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā minēto pilnvarošanas funkcionalitāti vai veicot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā  minēto pilnvarojuma pārbaudi.
Iebildums
Portālu tiesības lietot ir jebkuram tiesību subjaktam, kas reģistrēts Uzņēmum reģistra vestajos reģistros. Nav pamatoti tiesūbas sašaurināt tikai uz tiem subjektiem, kas reģsitrējuši saimneicisko darbību, turklāt saimneiciskās darbības definīcija dažādos likumos tiek traktēta būtiski dažādi.
Piedāvātā redakcija
tiesību subjekta, kas savu saimniecisko darbību ir reģistrēts jis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vestajos reģistros, pārstāvis, kuram pilnvarojums darbībām portālā piešķirts, izmantojot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā minēto pilnvarošanas funkcionalitāti vai veicot šo noteikumu 3.5.1 apakšpunktā  minēto pilnvarojuma pārbaudi.
10.
Noteikumu konsolidētā versija
19. Portāla gala lietotājs ir tiesīgs paļauties uz iestādes sagatavoto un portālā publicēto pakalpojumu informāciju tiktāl, ciktāl tā ir saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem.
Iebildums
Lūdzam pamatot šīs normas pamatotību, kas pēc būtības paredz, ka portālā Latvija.lv iestādes var ievietot normatīvajiem aktiem neatbilstošu informāciju. Šāda konstrukcija ne tikai garauj valsts pilsoņu uzticēšanos valsts pārvaldei, bet ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumu normām, t.sk. Administratīvā procesa.
Ja Latvijas Republikas galvenajā portālā Latvija.lv tiek ievietota informācija, tad tai iestādei, kas to ir ievietojusi, ir jāatvild par informācijas atbilstību normatīvajiem aktiem. Portāla gala lietotājam ir tiesības paļauties, ka visa portālā ievietotā informācija ir atbilstoša normatīvajiem aktiem.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
35. Šo noteikumu 18.2 punktā minētais risinājums, ar kuru portāla gala lietotājs var piekļūt lietotāja darba vietai, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ direktīvu 2007/64/EK norādītajām drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ir izmantojams līdz 2024. gada 31.decembrim.
Iebildums
Ņemot vērā pašas VARAM, kā arī PMLP publiski sniegto informāciju par Latvijas Republikas pilsoņu skaitu, kuriem nav eID kartes ar aktivizētiem eParaksta sertifikātiem, vai kuriem nav eParaksta kartes vai eParaksts Mobile, kā arī publiki pausto informāciju par neispējamību nodrošināt lai  līdz 2025.gada 1.janvārim visiem Latvijas Republikas pilsoņiem  ne tikai būtu šie elektroniskās identifikācijas rīki, bet lai visi iedzīvotāji arī tos prastu lietot, iebilstam, ka autentificēties no 2025.gada 1.janvāra  vairs nevarēs izmantojot internetbanku identifikācijas līdzekļus.

Turklāt šis vienotais autentifikācijas modulis, kurš ir VRAA pārziņā,  tiek izmantots ne tikai portālā Latvija.lv, bet arī citos publiskās pārvaldes portālos.

Lūdzam svītrot 35.punktu.
Tā vietā aicinām VARAM jēgpilni lietot jau tā rīcībā esošos līdzekļus - gan ietekmējot pilsoņu reālās iespējas saņemt eID kartes ar aktivizētiem eParaksta sertifikātiem, gan veicot jēgpilnas mācības tiem pilsoņiem, kuriem ir grūtības eParaksta versiju lietošanā. Valsts pārvaldei būtu ar jēgpilnu darbu jāpanāk, ka pilsoņi paši brīvprātīgi sāk lietot drošākus identifikācijas līdzekļus, jo tas ir ne tikai drošāk, bet arī ērtāk, nevis administratīvi jāaizliedz esošu elektroniskās identifikācijas līdzekļu lietošana.


 
Piedāvātā redakcija
Šo noteikumu 18.2 punktā minētais risinājums, ar kuru portāla gala lietotājs var piekļūt lietotāja darba vietai, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ direktīvu 2007/64/EK norādītajām drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus, ir izmantojams līdz 2024. gada 31.decembrim.
12.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Tekstā aizvien tiek izmantots termins "dzīves situāciju apraksts", kas ir vecā latvija.lv portāla  pakalpojumu aprakstu izkārtojums, kas vairs nav atbilstošs VARAM jaunajiem pakalpojumu aprakstu uzstādījumiem, kas ir vēsrti nevis uz dzīves situācijām, bet gan uz cilvēku vajadzībām. Piemēram, atļaujas saņemšana ir vajdzība, nevis dzīves situācija. iesakām tekstā iekļaut jau jaunos formulējumus - vajadzības.
Piedāvātā redakcija
-