Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
11.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizētajā noteikumu projektā papildināts noteikumu projekta 7.punkts, nosakot, ka "Ekonomikas ministrijas un sabiedrības “Altum” līgumā iekļauj pušu saistības par darbībām Ekonomikas ministrijas un sabiedrības "Altum" līmenī, gan sabiedrības "Altum" un gala finansējuma saņēmēju līmenī". Noteikumu projekta 8.punkts savukārt paredz, ka "Sabiedrība “Altum” ievieš 1.2.1.1.i.investīciju un piešķir atbalstu dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem un līgumu, kas noslēgts ar Ekonomikas ministriju."
Norādām, ka atbalsta saņēmējiem - dzīvokļu īpašniekiem nevar būt saistošs trešo personu starpā noslēgts līgums. Līdz ar to lūdzam skaidrot, kā tiks nodrošināts, ka uz privātpersonām netiek attiecinātas iespējamas papildus saturiskas un procesuālas prasības, kas neizriet no ārējā normatīvā akta un kuras atbalsta pretendentiem uz pieteikšanās brīdi nav zināmas un nav saistošas.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt noteikumu projekta 7.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam tiesiskās skaidrības nolūkos noteikumu projekta 19.punkta ievaddaļā norādīt, kas (kura persona vai iestāde) un kādā dokumentā (piemēram, projektā) norāda šajā apakšpunktā minēto informāciju. Minētais attiecas arī uz noteikumu projekta 19.2.apakšpunktā minēto informāciju. Norādām, ka no pašreizējās 19.punkta redakcijas tas nav saprotams.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pamatot vai svītrot precizētajā noteikumu projekta 22.punktā papildus ietvertos vārdus "īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru". Norādām, ka minētās atklātības, godīgas konkurences u.c. prasības jau pēc būtības izriet no normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizētajā noteikumu projektā ietverts jauns atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības noteikums (noteikumu projekta 24.7.apakšpunkts). 
Lūdzam skaidrot "nenodarīt būtisku kaitējumu" principa tvērumu, proti, vai tas ir izsmeļoši aprakstīts jaunajā noteikumu projekta 31.punktā, vai arī ietver vēl citas, noteikumu projektā nedefinētas prasības, un attiecīgi precizēt noteikumu projektu, lai atbalsta pretendentam būtu viennozīmīgi skaidras tam izvirzītās prasības. Piemēram, ierosinām noteikumu projekta 24.7. apakšpunktu izteikt šādi: "pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību šo noteikumu ... punktā minētajiem “Nenodarīt būtisku kaitējumu” principiem", vai vispār izvairīties no frāzes "“Nenodarīt būtisku kaitējumu” principiem" lietojuma noteikumu projekta tekstā, tā vietā nosakot skaidrus un saprotamus atbalstāmo darbību vai atbalsta pretendenta atbilstības nosacījumus.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti precizētajā noteikumu projektā papildināts tā 28.punkts, nosakot, ka "pilnvarotā persona  projekta īstenošanas laikā nodrošina vizuālās identitātes prasības atbilstoši (..) Finanšu ministrijas vadlīnijām “Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas” (..)".

Lūdzam svītrot atsauci uz minētajām Finanšu ministrijas vadlīnijām, ja nepieciešams, šo informāciju norādot noteikumu projekta anotācijā. Norādām, ka privātpersonai nav un nevar būt saistoši iestāžu iekšējie dokumenti, kam nav ārēja normatīvā akta spēka. 
Norādām arī, ka noteikumu projekta 28.punkts jau paredz, ka kā arī publicitātes un vizuālās identitātes prasības tiek ietvertas arī līgumā, kas noslēgts starp pilnvaroto personu un sabiedrību “Altum”. Līdz ar to nepieciešamības gadījumā attiecīgo vadlīniju saturs var tikt ietverts līgumā.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti precizētais noteikumu projekts papildināts ar jaunu 31.punktu, kas paredz papildus atbilstības un finansējuma attiecināmības nosacījumus.
Lūdzam, pirmkārt, ievērot Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2.4.apakšpunkta prasības par nepieciešamību tiesību akta normas rakstīt loģiskā secībā un šobrīd 31.punktā paredzēto regulējumu iekļaut noteikumu projekta II nodaļā pēc noteikumu projekta 24.punkta, nevis III nodaļā.
Otrkārt, lūdzam svītrot vārdus "normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un", jo atbalsta saņemšanas noteikumi ietverti šajā noteikumu projektā un nepieciešamība tos ievērot nav jānorāda katrā noteikumu projekta normā. Turklāt piedāvātajā redakcijā nosacījums "normatīvajos aktos noteiktajās prasības" ir nesamērīgi plašs un deklaratīvs, jo personai jebkurā gadījumā ir pienākums ievērot normatīvos aktus.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 31.2.apakšpunktu un noteikumu projekta anotāciju:
1) Norādām, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.punktu Eiropas Savienības direktīvas nav tieši piemērojamas - tās ir nepieciešams pēc to mērķa un būtības pārņemt nacionālajos normatīvajos aktos. Līdz ar to, ja noteikumu projektā nepieciešams atkārtoti uzsvērt Direktīvas 2018/2001 29.panta kritēriju ievērošanu, tos nepieciešams vai nu noteikumu projektā pārņemt pēc būtības, vai arī ietvert precīzu atsauci uz nacionālajām tiesību normām, kurās attiecīgās direktīvas prasības ir pārņemtas;
2) lūdzam atšifrēt nepieteikto saīsinājumu "SEG";
3) Lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot un nepieciešamības gadījumā noteikumu projektā precizēt nosacījumu "atbilstība minētajiem kritērijiem tiks pamatota Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā". Norādām, pirmkārt, ka nepieciešams precizēt atsauci uz Enerģētikas likuma normām, jo šobrīd ne no noteikumu projekta, ne tā anotācijas nav skaidrs, tieši kuras Enerģētikas likuma normas ir piemērojamas. Otrkārt, no noteikumu projekta normas nav saprotams, kam ir pienākums vērtēt un pamatot atbilstību kritērijiem - atbalsta pieteikuma iesniedzējam, sabiedrībai "Altum" vai vēl kādai citai personai vai iestādei.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt, skaidri norādot piemērojamo normatīvo aktu vai normatīvo aktu jomu. Turklāt lūdzam izvērtē, vai šāds nosacījums ir īpaši iekļaujams noteikumu projektā, ņemot vērā, ka projekta īstenotājiem jebkurā gadījumā būs pienākums ievērot normatīvo aktu prasības par azbestu saturošu materiālu apriti, ja tāda notiks, neatkarīgi no tā, vai šis nosacījums ierakstīts šajā noteikumu projektā vai nē. Lietderīgāk būtu šo nosacījumu skaidrot noteikumu projekta anotācijā, 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” ieviešanas un projektu sagatavošanas vadlīnijās vai tamlīdzīgā dokumentā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizētajā noteikumu projektā papildināts 48.punkta otrais teikums - "Energoservisa kompāniju izvēlas, ievērojot normatīvos aktus par iepirkuma procedūru, un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tiek piemēroti normatīvie akti par iepirkuma procedūru, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru.
Norādām, ka nav saprotama papildinājuma "un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tiek piemēroti normatīvie akti par iepirkuma procedūru" būtība un nepieciešamība, jo noteikumu proejkta 48.punkts jau paredz, ka ir jāievēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru (kas, citstarp, paredz arī to, kādos gadījumos iepirkuma procedūra ir veicama, un kādā kārtībā). Arī nosacījumi par atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru jau pēc būtības izriet no iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Līdz ar to lūdzam noteikumu projekta 48.punktu saglābāt redakcijā, kāda tā bija pirms atkārtotās saskaņošanas, un nepieciešamības gadījumā ar iepirkumu saistītās nianses skaidrot noteikumu projekta anotācijā.
Turklāt norādām, ka arī no juridiskās tehnikas viedokļa nav atbalstāmas tāda veida redakcijas kā "ievēro normatīvos aktus un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos piemērot normatīvos aktus", jo šādas normas ir deklaratīvas (bez satura), mulsinošas, un neradīs tiesību normu piemērotājiem pozitīvu iespaidu par valsts pārvaldes spējām izstrādāt kvalitatīvu normatīvos aktu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot, jo tas, ka personai jāiesniedz pieteikums, noteikts jau noteikumu projekta 53.punkta ievaddaļā. Turklāt norādām, ka saskaņā ar 53.punkta ievaddaļas otro teikumu, šī punkta apakšpunktos uzskaitīti kopā ar pieteikumu iesniedzamie dokumenti. Līdz ar to no precizētās noteikumu projekta 53.punkta redakcijas izriet, ka personai jāiesniedz pieteikums, kuram pievienots pieteikums sabiedrības "Altum" mājas lapā.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Preczētajā noteikumu projektā ietverts jauns 58.punkts. Lūdzam skaidrot, kāpēc nosacījums  par to, ka "sabiedrība “Altum” veic atbilstības pārbaudi šo noteikumu 18.punktā noteiktajam ekonomiskajam pamatojumam" ietverts noteikumu projekta 58.punktā, t.i., kāpēc 18.punktā minētā ekonomiskā pamatojuma izvērtējums netiek veikts jau pirms 54.5.apakšpunktā minētā atzinuma izsniegšanas. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 18.punkts paredz, ka "energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ir ekonomiski pamatota un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu iekšējās atdeves rādītājs 35 gadu periodā ir lielāks par nulli" un pirmškietami nav saprotama šī nosacījuma pārbaudes korelācija ar noteikumu projekta 58.punktā minēto informāciju par piegādātāju atlasi projekta īstenošanai.
Nepieciešamības gadījumā lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu proejktu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizētā noteikumu projekta 59.1.apakšpunkts papildināts ar vārdiem "visi projektā plānotie energoefektivitātes paaugstināšanas darbi ir īstenoti pilnā apmērā". Lūdzam skaidrot, kāpēc šis papildinājums nepieciešams, ņemot vērā, ka šis noteikumu projekta apakšpunkts jau paredz, ka sabiedrība "Altum" lēmumu par kapitāla atlaides izmaksāšanu pieņem, ja "ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi ir pabeigti". Proti, lūdzam skaidrot atšķirības šī apakšpunkta pirmajā un otrajā nosacījumā un nepieciešamības gadījumā svītrot dublējošo nosacījumu.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka apakšpunkta teksts neatbilst 59.2.apakšpunkta ievaddaļai (t.i., 59.2.4.apakšpunktā nav uzskaitīts iesniedzamais dokuments). Līdz ar to lūdzam nosacījumus par dokumentu iesniegšanas termiņu iekļaut 59.2.apakšpunkta ievaddaļā, piemēram:
"59.2. Pilnvarotā persona trīs mēnešu laikā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 2026.gada 31.martam, sabiedrībā "Altum" ir iesniegusi nepieciešamos pamatojošos dokumentus: "
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām svītrot vārdu "obligāti", jo tas var radīt maldīgu priekšstatu, ka citas noteikumu projektā ietvertās prasības, kurās šis vārds nav minēts, ir "neobligātas".
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām svītrot vārdus "ar pilnvarotās personas starpniecību". Noteikumu projekta 29.punkts nosaka vispārīgus atbalsta saņēmēja (dzīvokļa īpašnieka) pienākumus, šajā gadījumā - sniegt informāciju sabiedrībai "Altum", un šajā apakšpunktā nav nepieciešams detalizēt to izpildes mehānismu.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Normas otrais teikums dublē šīs normas pirmo teikumu, tāpēc lūdzam to svītrot. Turklāt norādām, ka katrā šīs normas teikumā lietota atšķirīga juridiskā frazeoloģija, kas neatbilst Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2.3.apakšpunkta prasībām.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2.2.apakšpunkta prasībām nodrošināt 31.3.apakšpunkta apakšvienību redakcionālu atbilstību šī apakšpunkta ievaddaļai.
Tāpat lūdzam izvērtēt termina "mājas renovācija" lietojumu. Norādām, ka noteikumu projekta 24.punkts, kurā uzskaitītas atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas, neparedz šādu atbalstāmo darbību.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Šis nosacījums iekļaujams noteikumu projekta punktā par atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām, nevis pie “Nenodarīt būtisku kaitējumu” principa skaidrojuma.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2.2. un 2.3.apakšpunkta prasībām.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka precizētā noteikumu projekta 59.2.apakšpunkts paredz iesniedzamo dokumentu sarakstu.  Līdz ar to lūdzam precizēt 59.2.apakšpunktu, nodrošinot, ka tā apakšvienības tiešām uzskaitīti dokumenti, nevis veicamās darbības, termiņi utml.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Precizētā noteikumu projekta 59.2.2.apakšpunktā prasība iesniegt būvniecības izmaksu pamatojošos dokumentus aizstāta ar prasību iesniegt "noslēgtos līgumus, pieņemšanas – nodošanas aktus, attiecināmo izmaksu pamatojošā dokumentāciju". Lūdzam skaidrot minētā precizējuma nepieciešamību. Turklāt norādām, ka gan līgumi, gan pieņemšanas - nodošanas akti arī var kalpot kā būvniecības vai citu izmaksu pamatojoši dokumenti, līdz ar to 59.2.2.apakšpunktā minētais uzskaitījums nav korekts.
Piedāvātā redakcija
-