Atzinums

Projekta ID
21-TA-904
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot noteikumu projekta 6.punktā paredzēto, kādas darbības tas ietver. Ja gadījumā noteikumu projekta 6.punkts ir saistīts ar to, ka papildu valsts budžeta līdzekļu nepieciešamības gadījumā Satiksmes ministrija gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu sagatavošanas procesā plāno iesniegt prioritārā pasākuma pieteikumu, tad tas nav nosakāms Ministru kabineta noteikumu projektā, bet gan ir izsakāms kā Ministru kabineta protkollēmuma projekta punkts. Attiecīgi šādā gadījumā, lūdzam svītrot šo punktu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Anotācijā sniegta informācija: Satiksmes ministrijas budžetā uzkrātos līdzekļus 5863.57 euro apmērā, kurus pasta komersanti iemaksājuši kompensācijas fondā kā valsts nodevu UPP saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai, pamatojoties uz spēku zaudējušo Pasta likuma 31.1 un 31.pantu, paredzēts atmaksāt katram pasta komersantam atbilstoši samaksātās valsts nodevas apmēram. Attiecīgi ir izstrādāta tiesību norma, kas iekļauta noteikumu projekta 8.punktā:
"8. Lai saņemtu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumu Nr.1393 “Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu” 5.punktu samaksāto valsts nodevu universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai, pasta komersants iesniedz Satiksmes ministrijā pamatotu pieteikumu atmaksāt samaksāto nodevu. Satiksmes ministrija 15 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic pārskaitījumu samaksātās valsts nodevas apmērā uz iesniegumā norādīto bankas kontu."
Vēršam uzmanību, ka valsts nodevas atmaksas kārtību nosaka likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktā kārtība, atbilstoši kurai iemaksātās valsts nodevas summas atmaksā gadījumos, kad tās ir nepareizi iemaksātās (maksājums veikts, bet attiecīgā darbība iestādē nav veikta vai pakalpojums nav sniegts, vai maksājums iemaksāts nepareizā valsts budžeta kontā) vai ir izveidojusies pārmaksa. Līdz ar to uzskatām, ka valsts nodevu, kas tika samaksāta atbilstoši noteiktajam normatīvajam regulējumam (Pasta likums, Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumi Nr.1393 “Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”), kas nosaka pienākumu veikt valsts nodevas samaksu universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanai, nevar uzskatīt par pārmaksātu vai nepareizi iemaksātu valsts nodevu.
Konkrētā valsts nodeva jau vairāk kā piecus gadus ir bijusi noteikta nulle procentu apmērā, pēdējo reizi tā tika noteikta un maksāta  2014.gadā par iepriekšējo gadu, Tās apmērs bija noteikts 9,23 procenti no pasta komersantu 2013.gadā sniegto universālajam pasta pakalpojumam pielīdzināmo pakalpojumu neto apgrozījuma. Šāds apmērs tika noteikts ar Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra noteikumiem Nr.1393 “Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu”. Tādējādi, kamēr netiek konstatēts, ka konkrētā valsts nodeva un tās apmērs ir bijuši noteikti neatbilstoši, tā ir uzskatāma par korekti samaksātu maksājumu konkrētajā periodā atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajam un nav atmaksājama. 
Līdz ar to noteikumu projekta 8.punkts ir svītrojams un atbilstoši precizējama noteikumu projekta anotācija.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Satiksmes ministrija ir ieplānojusi pasta komersantiem atmaksāt pirms vairāk kā pieciem gadiem korekti (likumīgi noteikto) samaksāto valsts nodevu, taču noteikumu projekta anotācijā šis jautājums vispār nav analizēts.

 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā 3.sadaļas “Cita informācija” norādīto, lūdzam 3.sadaļas 1.-2.punktā norādīt Satiksmes ministrijas budžeta programmā 02.00.00 “Kompensācija par abonētās preses piegādi un saistību izpildi” plānoto finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam precizēt 3.sadaļas "Cita informācija" pirmajā rindkopā norādīto informāciju, ievērojot, ka tīro izmaksu kompensēšanai valsts budžeta līdzekļi nav piešķirti, bet saskaņā ar šajā sadaļā norādīto Satiksmes ministrija nepieciešamības gadījumā plāno noteikumu projektā paredzētā izpildei izmantot līdzekļus, kas piešķirti abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu zaudējumu kompensēšanai.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam aktualizēt sniegto informāciju 3.sadaļas "Cita informācija" otrajā rindkopā, ņemot vērā, ka 2021. gada 23.novembrī Saeimā ir atbalstīts un 2021.gada 4.decembrī izsludināts likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam 3.sadaļas "Cita informācija" sestajā rindkopā minēto informāciju norādīt arī kā Ministru kabineta protokollēmuma projekta punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt sadaļu "Pašreizējā situācija", ka saskaņā ar Pasta likuma Pārejas noteikumu 24.punktu minētās likuma normas, uz kā pamata sagatavots noteikumu projekts, stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
Piedāvātā redakcija
-