Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
14.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot Kultūras ministriju kā līdzatbildīgo institūciju no Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam 6.pielikumā norādītā 1.4.4.uzdevuma “Sniegt atbalstu pašvaldībām veselības veicināšanas un slimību profilakses pieejas īstenošanai jauniešu centros pašvaldībās, lai organizētu veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus jauniešiem t.sk. par seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī citām veselības tēmām”. Norādām, ka Kultūras ministrijas kompetence neietver atbalsta sniegšanu pašvaldību jauniešu centriem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam 4.pielikuma “Pamatnostādnēs minēto uzdevumu sasaiste ar citiem politikas plānošanas dokumentiem” 11.punktā “Plāns romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2022.-2023.gadam (izstrādes procesā)” norādīto informāciju.
Piedāvātā redakcija
Plāna mērķis ir veicināt Latvijas romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību, īstenojot Plānā noteiktos pasākumus saskaņā ar Eiropas Savienības 2021.gada 12.martā apstiprinātā Eiropas Padomes ieteikuma par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību (2021/C 93/01)[1] iekļautajām rekomendācijām (dalībvalstīm būtu jāpieņem valsts stratēģiskie satvari romu jautājumos plašākā sociālās iekļaušanas politikā, ar ko uzlabo romu stāvokli) un ņemot vērā valstī pieejamos resursus, romu iedzīvotāju skaitu un viņu situāciju. Plānā ir iekļauts pasākums, kas paredz romu mediatoru iesaisti veselības veicināšanas apmācībās, lai romu kopienā nodrošinātu informācijas izplatīšanu veselībpratības uzlabošanai. Minētais pasākums ir sasaistē ar Pamatnostādnēs iekļautajiem uzdevumiem.

[1] Eiropas Savienības 2021.gada 12.martā apstiprinātais Eiropas Padomes ieteikums par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību.
Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/?uri=CELEX%3A32021H0319%2801%29