Atzinums

Projekta ID
22-TA-3093
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ievērojot to, ka MK rīkojuma projekts paredz publisko līdzekļu piešķīrumu, lai nodrošinātu finansējumu pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksai valsts budžetā par veiktajiem būvniecības darbiem valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" projektā, lūdzam anotācijā iekļaut informāciju par tiesību akta atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantam (pēc līdzības, kā tika skaidrots 22-TA-2123). Ja valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” nav uzskatāma par saimnieciskās darbības veicēju, jo tās pašu ieņēmumi nepārsniedz 50 procentus no kopējiem izdevumiem (sk. Eiropas Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/c 262/01) 34.punktu), skaidrojam, ka valsts atbalsta regulējums nav jāpiemēro. Savukārt, ja valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” ir uzskatāma par saimnieciskās darbības veicēju, lūdzam analizēt Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā noteiktās komercdarbības atbalstu raksturojošās pazīmes.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzu precizēt redakciju kam 2022.gadā nepieciešams papildus finansējums 299 666 euro kā norādīts Protokollēmuma 12.punktā - PVN atmaksai valsts budžetā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta 1.punktu šādā redakcijā: "1. Atbalstīt apropriācijas pārdali 2022. gadā no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" 299 666 euro apmērā pārskaitīšanai valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks", lai veiktu pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksu valsts budžetā par projektā "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā" veiktajiem būvniecības darbiem."
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju "Cita informācija" iekļaut informāciju par 2022.gada pārdali no Finanšu ministrijas budžeta uz Kultūras ministrijas budžetu atbilstoši normatīvajam regulējumam.
Piedāvātā redakcija
Lai nodrošinātu pievienotās vērtības priekšnodokļa atmaksu valsts budžetā par projektā "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana ēkai Merķeļa ielā 4, Rīgā" veiktajiem būvniecības darbiem, 2022. gadā no Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" tiks veikta finansējuma pārdale  299 666 euro apmērā uz Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 22.03.00 "Kultūras infrastruktūras attīstība" atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.