Atzinums

Projekta ID
21-TA-790
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
09.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Projekta ievaddaļu ierosinām papildināt ar atsauci uz pēdējo grozījumu Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā" publikācijas avotu (Latvijas Vēstnesis, 2021., 215. nr.).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Precizēt datus par būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2009 001) atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem.
Piedāvātā redakcija
Būve (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2009 001) Čiekurkalna 2.līnijā 42, Rīgā, ietilpst nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 588 0048) sastāvā. Nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 588 0048) ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000616089. Īpašuma tiesības uz būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 088 2009 001) nostiprinātas valstij, Finanšu ministrijas personā, lēmuma datums: 26.07.2021.