Atzinums

Projekta ID
21-TA-575
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt tiesību akta anotāciju ar šādu informāciju:
a) pie risinājuma apraksta norādot kopējo indikatīvo plānoto dalībnieku skaitu visās atbalstāmajās darbībās, kas tiks īstenotas 2022.-2023.gadā, un kopējā finansējuma sadalījumu pa atbalstāmajām darbībām šajā laika periodā.
b) norādot, cik kopumā NEET jauniešus ir plānots indikatīvi iesaistīt 8.3.3.specifisko atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” projektā 2022.-2023.gadā un kāda daļa no šiem jauniešiem turpmāk uzsāks dalību 7.2.1.2.pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ietvaros paredzētajās atbalstāmajās darbībās. Vienlaicīgi lūdzam norādīt, kā tas ietekmēs kopējo rezultāta un iznākuma rādītāju sasniegšanu.
 
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam nepārprotamībai papildināt tiesību akta anotāciju ar informāciju par mentora vai kouča nodrošināšanas organizēšanas kārtību darba vietā vai izglītības iestādē sasaistē ar mērķa grupas nosacījumu, ka uz iesaisti brīdi jaunietis nav nodarbināts, nemācās un neapgūst arodu (no šobrīd anotācijā un tiesību aktā ietvertās informācijas nav saprotams, kā tas tiks organizēts).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
22.21. individuāla mentora vai kouča izmaksas šo noteikumu 18.2.11.  un 18.2.12.  apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko finansējuma saņēmējs piešķir pilsētas vai novada pašvaldībām un kurām piemēro vienas vienības izmaksu metodi;
 
Iebildums
Lai nodrošinātu vienotu informācijas atspoguļošanas pieeju MK 28.04.2015. noteikumos Nr.207*, lūdzam 7.2.1.2.pasākumam “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” no 01.01.2022. plānotās izmaksas pārcelt, tās ierindojot pēc 22.132. apakšpunkta un atspoguļojot pret plānotajām projekta atbalstāmajām darbībām (t.sk. norādot izmaksu veidu un to saņēmēju) (šobrīd minētās izmaksas atspoguļotas 22.21.-22.25.apakšpunktā līdztekus izmaksām, kas plānotas horizontāli attiecībā uz visiem 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” finansējuma saņēmējiem).

* MK 28.04.2015. noteikumi Nr.207 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi”
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
28. Pasākumā "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenotās izglītības programmas veido sinerģiju ar atbalsta pasākumiem, kas paredzēti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" un Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros.
Iebildums
Lūdzam papildināt tiesību aktu ar papildus plānotā atbalsta sinerģijas un demarkācijas nosacījumiem. No tiesību aktā un tā anotācijā ietvertās informācijas izriet, ka:
a) atbalsts tiks nodrošināts sinerģijā ar 8.3.3.specifisko atbalsta mērķi “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1.2. pasākumu “Atbalsts NEET jauniešiem” (nepieļaujot, ka jaunietis saņem līdzīga satura atbalstu abos projektos),
b) vienlaikus nav pieļaujama atbalsta dublēšana ar NVA sniegtajām atbalsta programmām 7.1.1.speciskiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” un 9.1.1.1.pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” ietvaros.
Papildus lūdzam izvērtēt, vai nav jāparedz nosacījumi informācijas apmaiņai par iesaistāmo mērķa grupu starp JSPA un NVA, lai nodrošinātu atbalsta nedublēšanos iepriekš minētajos specifiskajos atbalsta mērķos/pasākumos (piemēram, starpresoru vienošanās slēgšana par datu apmaiņu).
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
39.1 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, uzsākot īstenot mērķa grupas iesaisti šo noteikumu 18.2.11., 18.2.12., 18.2.13., 18.2.14., 18.2.15. un 18.2.16., 18.2.17.  un 18.2.18.   apakšpunktā minētajās darbībās, izvērtē katra jaunieša atbilstību iesaistes kritērijiem. Atbilstības pārbaudē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra iegūst datus no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas, sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu,  lai pārbaudītu katra jaunieša nodarbinātības statusu uz iesaistes brīdi, kā arī nepieciešamības gadījumā iegūst papildu skaidrojošo informāciju no sadarbības partneriem.
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai nav nepieciešams ietvert MK 28.04.2015. noteikumos Nr.207 papildu nosacījumus 7.2.1.2.pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanai no 01.01.2022. (piemēram, par finansējuma saņēmēja veicamajām darbībām atbalsta pasākumu nodrošināšanā, t.sk. sadarbībā ar sadarbības partneriem – līdzīgi kā tas šobrīd ir ietverts 38. un 39.punktā attiecībā uz VIAA).
Piedāvātā redakcija
-