Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
29.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) ir atkārtoti izvērtējusi Ekonomikas ministrijas izstrādāto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"” (23-TA-2246) un konstatējusi, ka paredzēto atbalsta mehānismu ir iespējams pilnveidot.
Proti, esošā noteikumu redakcija paredz krietni stigrākus kritērijus atbalsta piešķiršanai, nekā Regula 2018/1046, kura ir par pamatu šai atbalsta programmai. Tādēļ Latvijas Republikā reģistrētajiem komersantiem atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ir daudz grūtāk saņemt nekā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētajiem komersantiem. Minētais ietekmē arī Latvijas Republikā reģistrēto komersantu konkurētspēju.
Tāpat noteikumi pretēji Regulai neparedz pienākumu Altum kā finansējuma piešķīrējam vērtēt kritēriju samērīgumu atbalsta atteikuma gadījumā.
Noteikumu 27.6. punktā paplašinātie un no Regulas neizrietošie kritēriji ieviesti vienīgi ar 2023. gada 19. maijā spēkā stājušiem grozījumiem jau pēc tam, kad virkne komersantu bija iesniegusi pieteikumus dalībai atlases programmā un tā sakarā arī saņēmusi pozitīvus Altum lēmumus. Pēc šī lēmuma komersanti ir jau īstenojuši ieguldījumus un veikuši virkni citus finansiāli ietilpīgus pasākumus, taču pēc grozījumu spēkā stāšanās, iesniedzot pieteikumus konkrētā atbalsta saņemšanai, tie saņem atbalsta atteikumu.
Vienlaikus LTRK vērš Ekonomikas ministrijas uzmanību uz Tieslietu ministrijas izteiktajiem iebildumiem pret paredzētajiem kritērijiem, kuru gadījumā atbalstu komersantiem nepiešķir.
Ņemot vērā minēto, LTRK lūdz noteikumu 27.6. punktu izteikt šādā redakcijā:

 
Piedāvātā redakcija
“27.6. uz to nav attiecināmi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 136. pantā noteiktie izslēgšanas kritēriji.”