Atzinums

Projekta ID
21-TA-739
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
24.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" (turpmāk - noteikumi) 55.2. apakšpunkts noteic, ka steidzamības kārtību tiesību aktu projektu saskaņošanā var piemērot tikai izņēmuma gadījumā, ja jautājumu nepieciešams risināt nekavējoties saistībā ar tādu valstij nelabvēlīgu seku iestāšanos, kas skar būtiskas sabiedrības intereses vai valsts starptautiskās, finanšu, ekonomiskās vai drošības intereses. Steidzamība jāpamato pēc būtības, norādot konkrētās nelabvēlīgās sekas. Par steidzamības pamatu netiek uzskatīts iepriekš laikus zināma uzdevuma izpildes termiņa kavējums. Tieslietu ministrijas ieskatā projekts neatbilst noteikumu 55.2. apakšpunktā minētajiem gadījumiem.

Ievērojot minēto, informējam, ka Tieslietu ministrija  atzinumu par projektu sniegs vispārējā kārtībā atbilstoši noteikumu 68.punktā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-