Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-728
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Priekšlikums
Ņemot vērā anotācijā norādīto, ka Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešams atsavināt zemes vienības daļu 0.2123 ha platībā jauna valstij piederoša pašvaldības nozīmes ceļa būvdarbiem (pašvaldības ceļa nodalījuma josla), kā arī anotācijā ietverto atsauci uz likuma “Par autoceļiem” 4. panta trešo daļu, kas noteic, ka pašvaldību ceļi un to zemes, tai skaitā ceļu zemes nodalījuma joslas, ir attiecīgo pašvaldību īpašums, kā arī izziņā sniegto informāciju saistībā ar Tieslietu ministrijas iebildumu, Tieslietu ministrijas ieskatā anotācijas 1. sadaļas 1.6. apakšsadaļā "Cita informācija" būtu ietverama informācija attiecībā uz plānoto rīcību ar atsavināto zemes vienības daļu un uz tās uzbūvēto ceļu, proti, ka pēc būvdarbu pabeigšanas (būves nodošanas ekspluatācijā) plānots attiecīgo izveidoto nekustamo īpašumu nodot pašvaldības īpašumā saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta un likuma “Par autoceļiem” 4.panta trešās daļas noteikumiem.
Piedāvātā redakcija
-