Atzinums

Projekta ID
22-TA-2291
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
23.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Iebildums
Lūdzam anotācijā norādīt MK noteikumu grozījumu projektā ietvertajām izdevumu pozīcijām atbilstošus intervences kodus, kas vienlaicīgi atbilst darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP) attiecīgajam prioritārajam virzienam noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam papildināt Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekta anotācijā noteikto mērķa aprakstu, salāgojot to ar Ministru Kabineta noteikumu 3.punktā noteikto pasākuma mērķi un 4.punktā noteikto pasākuma mērķa grupu. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai jaunās anotācijā norādītās atbalstāmās darbības (1.punkts) ir atbilstošas 1.1.1.5.pasākuma MK noteikumos jau noteiktajām un vai nav nepieciešams tās pievienot MK noteikumu projektam kā jaunu atbalstāmo darbību veidu. Lūdzam sniegt sīkāku skaidrojumu. Tāpat lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar attiecināmajām izmaksām atbilstoši anotācijā minētajām jaunajām iniciatīvām.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Norādām, ka anotācijā norādītā jaunā darbība - Hārvarda Universitātes datorzinātņu kursa CS50 (Computer Science for non-majors) adaptēšana un pilotēšana Latvijas vidusskolās un universitātēs – pirmsšķietami neatbilst DP 1.1.1.SAM noteiktajam. Lūdzam sniegt skaidrojumu vai precizēt anotāciju. Tāpat lūdzam sniegt informāciju par grozījumu ietekmi uz SAM un pasākuma mērķu un noteikto rādītāju sasniegšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ievērojot to, ka Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 36.punkts paredz, ka otrajā kārtā katrs projekta iesniedzējs iesniedz vienu ar saimniecisku darbību nesaistītu projekta iesniegumu, lūdzam skaidrot anotācijā, kā anotācijas 1.3.sadaļā minētais par augstskolas plāniem, piesaistot publiskos resursursus:
- pasniegt speciālas mācības vidējā un augstākā līmeņa speciālistiem un vadītājiem Latvijas uzņēmumos;
- izveidot inovāciju laboratoriju Latvijas augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem;

joprojām izpildīs nosacījumu par ar saimniecisko darbību nesaistīta projekta īstenošanu. Šobrīd anotācijā iekļautais apraksts iezīmē plānus veikt saimniecisko darbību, jo, piemēram, arī citi subjekti piedāvā apmācības vidējā un augstākā līmeņa speciālistiem un vadītājiem uzņēmumos (šādām darbībām eksistē tirgus), kā arī augstskolu sadarbība ar uzņēmumiem ar inovāciju mērķi varētu ietvert atbalstu saimnieciskai darbībai.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrām izmaksām, kurām tiks novirzīts papildus piešķirtais finansējums sadarbībai ar Hārvarda Universitāti, aprakstīt skaidru iesaistīto pušu savstarpējo sadarbības modeli attiecībā uz anotācijā minētās licences maksas nodrošinājumu, kā arī lūdzam anotāciju papildināt ar vērtējumu par šādu izmaksu atbilstību Publisko iepirkumu likumam (turpmāk - PIL), ņemot vērā, ka Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk - RTU) ir PIL subjekts, bet Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekta anotācijā jau tiek paredzēta sadarbība tieši ar Hārvarda Universitāti.

Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrām izmaksām, kurām tiks novirzīts papildus piešķirtais finansējums MIT J-WEL projektu prototipēšanai/pilotēšanai, kā arī lūdzam anotāciju papildināt ar vērtējumu par šādu izmaksu atbilstību Publisko iepirkumu likumam, ņemot vērā, ka RTU ir PIL subjekts, bet Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekta anotācijā jau tiek paredzēta sadarbība tieši ar MIT J-WEL.

Ar līdzīgu izvērtējumu par plānoto izmaiņu atbilstību PIL lūdzam papildināt arī sadaļu par Bufalo piešķirtā finansējuma palielināšanu, ņemot vērā, ka RTU veiktais iepirkums un spēkā esošais līgums ar Bufalo ir paredzēts ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) personu apmācībai par konkrētu cenu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekta anotācijā iekļautās problēmas risinājuma aprakstu, salāgojot to ar Ministru Kabineta noteikumu 3.punktā noteikto pasākuma mērķi un 4.punktā noteikto pasākuma mērķa grupu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Lūdzam papildināt Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekta anotācijas 2.1. sadaļu, salāgojot ar anotācijas 1.3.sadaļā minēto jauno mērķa grupu - vidusskolas un vidusskolas skolotāji.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Sadaļa “Cita informācija” ir papildināma, norādot arī informāciju, kāpēc no Eiropas Savienības fondu 1.2.2.3.pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” netiek pārdalīts valsts budžeta līdzfinansējums.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Sadaļa “Cita informācija” ir papildināma, norādot, ka nepieciešamais finansējums 1.1.1.5. pasākuma īstenošanai tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
5.1.apakšpunktā ir precizējams finansējuma apmērs, atbilstoši 5.punktā “Precizēta finansiālā ietekme” norādītajam.
Piedāvātā redakcija
-
12.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
Iebildums
Ņemot vērā to, ka uz 18.08.2022 pēc Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas datiem 1.2.2.3.pasākumam nav atlikuma, nav skaidrs, kā tiks atbrīvots 1.2.2.3.pasākuma finansējums. Lūgums sniegt skaidrāku informāciju par pārdalāmo finansējumu un papildināt protokollēmumu ar punktu, ka 1.1.1.5.pasākuma finansējums tiks palielināts tikai pēc tam, kad ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi", pārdalot finansējumu 1 742 533 euro apmērā uz 1.1.1.5.pasākumu.  
Piedāvātā redakcija
-
13.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka joprojām ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2020. gada 22. septembra sēdes lēmums (prot. Nr. 55 30. § 2.1. punkts), kurš paredz projektos atbrīvoto ES fondu finansējumu novirzīt virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai, t.sk. ietaupījumu nepārdalot citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Finanšu ministrijas aktuālās prognozes liecina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajās prioritātēs kopā būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu. Attiecīgi Finanšu ministrija neatbalsta finansējuma pārdali 1 481 153 euro no 1.2.2.3. pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” uz 1.1.1.5. pasākumu "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās". Vienlaikus Finanšu ministrija neiebilst pret jautājuma izskatīšanu MK sēdē.
Tai pat laikā informējam, ka atbilstoši MK 2021. gada 8. jūnija lēmumam (prot. Nr. 46 32.§ 6. punkts) atbrīvotā finansējuma atkārtotas izmantošanas aizliegums nav attiecināms uz REACT-EU līdzfinansētajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem/pasākumiem. Ņemot vērā minēto, ja pārdale tiktu veikta starp 13.1.6. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" un 1.1.1.5. pasākumam analoģisku REACT-EU līdzfinansētu specifisko atbalsta mērķi/pasākumu, tad MK 2020. gada 22. septembra sēdes lēmums (prot. Nr. 55 30. §) par atbrīvotā finansējuma atkārtotas izmantošanas aizliegumu uz šādu pārdali nebūtu attiecināms.
 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu konsolidētā versija
7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 562 729 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 31 078 318 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 5 484 411 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro).
Iebildums
Lūdzam papildināt MK sēdes protokollēmuma projektu ar punktu, kas paredz uzdevumu attiecīgajam 1.2.2.3.pasākuma finansējuma saņemējam veikt attiecīgus grozījumus līgumos/vienošanās par projekta īstenošanu, lai nodrošinātu finansējuma atbrīvošanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu konsolidētā versija
7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 562 729 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 31 078 318 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 5 484 411 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro).
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka uz šo brīdi 1.1.1.5.pasākuma finansējuma palielināšana nav iespējama, jo vienlaikus netiek virzīti 1.2.2.3.pasākuma, no kura paredzēta pārdale, MK noteikumu grozījumi par finansējuma samazināšanu. Tāpat pārdalāmais finansējums no 1.2.2.3.pasākuma 1 481 153 euro apmērā nav atbrīvots – attiecīgi grozījumi 1.2.2.3.pasākuma projektos nav veikti.
 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu konsolidētā versija
37. Otrajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 170 654 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 11 195 056 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 975 598 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro).
Iebildums
Tā kā MK noteikumu grozījumi paredz finansējuma palielinājumu 1.1.1.5.pasākuma 2.kārtai, lūdzam izvērtēt rādītāju sasniedzamo vērtību palielināšanu attiecībā uz pasākuma 2.kārtu un atbilstoši anotācijā norādītajām jaunajām iniciatīvām.
 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūgums papildināt anotāciju, pārdalāmo finansējumu no 1.2.2.3.pasākuma norādot pa finansējuma avotiem.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kas ir domāts ar anotācijā lietoto terminu “Buffalo pasniedzēji”.
 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu konsolidētā versija
40.16. Rīgas Tehniskajai universitātei – 7 437 453 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 6 321 835 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 115 618 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro)), no kuriem 873 400 euro šo noteikumu 44.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, 4 478 846 euro šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un 1 301 307 euro šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai
Priekšlikums
MK noteikumu projekta 40.16.apakšpunktā norādītā Rīgas Tehniskajās universitātes kopējā finansējuma summa neatbilst šī punkta finansējuma sadalījumā pa darbībām norādītajam. Aicinām precizēt, lai apakšpunkts būtu viennozīmīgi saprotams.
 
Piedāvātā redakcija
-