Atzinums

Projekta ID
22-TA-826
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
25.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Projekta anotācijā ir noteikts, ka, nosakot sodu tiks ņemts vērā tas, vai pārkāpums ir izdarīts pirmo reizi vai atkārtoti. Papildus norādām, ka administratīvā pārkāpuma tiesībās vairs nav atkārtotības institūta. Lai arī, piemērojot sodu, var vērtēt izdarītāja personību, nebūtu atbilstoši norādīt, ka tiek vērtēta pārkāpuma izdarīšana vairākkārt per se.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Atkārtoti norādām, ka būtisks projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas solis ir identificēt un izvērtēt visus iespējamos risinājumus mērķa sasniegšanai, tostarp izvērtējot alternatīvas. Tomēr no anotācijas joprojām ir redzams, ka citi iespējamie risinājumi mērķa sasniegšanai pat nav vērtēti. Vien norādīts, ka sods ir efektīvākais veids mērķa sasniegšanai, nebalstoties uz citu alternatīvu izvērtēšanas rezultātā izdarītiem secinājumiem. Turklāt arī dalība darba grupā anotācijā nav norādīta, lai gan tā ir svarīga anotācijā iekļaujama informācija.
 
Liela daļa regulējuma kvalitātes problēmu rodas tādēļ, ka praksē regulējuma izstrādes procesā niecīga nozīme tiek piešķirta dažādu iespējamo risinājumu (alternatīvu) identificēšanai par to, kā būtu iespējams sasniegt izvirzīto mērķi. Tieši šo soļu ietvaros būtu iespējams koncentrēties uz tādu risinājumu apsvēršanu, kas nemaz neietver nepieciešamību izstrādāt vai grozīt tiesību aktu (Vadlīnijas tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai Vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā. Rīga: Valsts kanceleja, 2021, 11. lpp.). Tāpat, izvēloties personas ierobežojošus pasākumus, izvērtējamas iespējamās alternatīvas. Piemēram, izslēgšanas no reģistra un aizlieguma iekļaut reģistrā ne ātrāk kā vienu gadu no izslēgšanas brīža vietā ir vērtējama reģistrācijas apturēšana, iekļaušana reģistrā uzreiz pēc attiecīgu pienākumu izpildes u. tml. Projekta anotācijā alternatīvi risinājumi joprojām nav vērtēti. Līdz ar to, joprojām nav saprotams, vai konkrēto mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem, ņemot vērā, ka administratīvais sods ir galējais līdzeklis.

 Norādām, ka sods nav vienīgais līdzeklis, kā panākt tiesību normu ievērošanu un, ja tiesību normu ievērošanu ir iespējams panākt ar citiem līdzekļiem, administratīvā atbildība pamatā nav piemērojama.

Ņemot vērā minēto, kā arī to, ka ir apzināti arī citi iespējamie risinājumi, atkārtoti lūdzam papildināt projekta anotāciju ar attiecīgu izvērtējumu. Būtiski, ka attiecīgais projekts jau ir skatīts Tieslietu ministrijas Administratīvās atbildības likuma pastāvīgajā darba grupā, kur darba grupas locekļi un Tieslietu ministrijas pārstāvji vērsa uzmanību uz attiecīgajiem un citiem problēmjautājumiem. Kā redzams no projekta un tā anotācijas, iebildumi nav ņemti vērā.
Piedāvātā redakcija
-