Atzinums

Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
10.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lai gan izziņas 16.punktā ir norādīts, ka Satiksmes ministrijas attiecīgais iebildums ir ņemts vērā, pēc būtības tas nav ņemts vērā. Konceptuālā ziņojuma projekta 3. nodaļas priekšlikuma un attiecīgi arī rīkojuma projekta 2.2. apakšpunkta redakcija joprojām rada kļūdainu iespaidu, ka III grupas valsts kapitālsabiedrības, tostarp valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija”, ir no valsts budžeta atkarīgas valsts kapitālsabiedrības. Ar valsts kapitālsabiedrību grupēšanu saistītus iebildumus ir izteikuši arī citi saskaņošanas dalībnieki (skat., piemēram, izziņas 3., 18. un 22. punktu). Ņemot vērā minēto, atkārtoti lūdzam atbilstoši precizēt konceptuālā ziņojuma projekta 3. nodaļas priekšlikumu un rīkojuma projekta 2.2. apakšpunktu, papildinot tos aiz vārdiem “pēc to ieņēmumu avotiem” ar vārdiem “un iekļaušanas vispārējā valdības sektorā”. Šāda izteiksme atbilstu konceptuālā ziņojuma projekta 24. lpp. pirmajā atkāpē minētajam, ka PwC pētījumā (pētījumā, uz kura balstīts attiecīgais priekšlikums) valsts kapitālsabiedrības ir grupētas ne tikai pēc ieņēmumu avota, bet gan vienlaikus pēc to ieņēmumu avota un iekļaušanas vispārējā valdības sektorā.
Piedāvātā redakcija
2.2. valsts kapitālsabiedrību iedalījumu grupās pēc to ieņēmumu avotiem un pēc to ieņēmumu avota un iekļaušanas vispārējā valdības sektorā:
2.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Iebildums
Uzturam Satiksmes ministrijas 2022.gada 6.aprīļa atzinumā izteikto iebildumu (izziņas 13.punkts) par nepieciešamību papildināt konceptuālo ziņojumu ar kopsavilkumu par plānotajām secīgām darbībām un sarakstu ar nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos (ne tikai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā), tostarp Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 17.panta pirmo daļu.
Piedāvātā redakcija
-