Atzinums

Projekta ID
22-TA-2291
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas 23.08.2022 iebildumu, kas iekļauts izziņas 11.punktā. 
No anotācijā sniegtās informācijas, nav skaidrs, kādu atbalstāmo darbību ietvaros tiks veiktas anotācijā minētās darbības un kādu attiecināmo izmaksu pozīciju ietvaros var tikt attiecināti anotācijā minētie izdevumi. Atkārtoti lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām atbilstoši anotācijā minētajām jaunajām iniciatīvām.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka MK noteikumu 51. punktā ir noteikts, ja šo noteikumu 44.1., 44.2., 44.3., 44.4., 44.5., 44.7., 44.8., 44.9. un 44.10. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām šo noteikumu 35. punktā minētais projekta iesniedzējs īsteno ārpakalpojuma veidā, tas nodrošina, ka ārpakalpojumu veic atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā. Vēršam uzmanību, ka šis nosacījums nodrošina to, ka preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju līmenī netiek sniegta ekonomiskā priekšrocība un attiecīgi komercdarbības atbalsts. Ievērojot minēto, nav skaidrs, kā RTU plāno nodrošināt atbilstību MK noteikumu 51.punktā minētajam, ja anotācijā ir plaši skaidrots par konkrētiem ārpakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošinās RTU nepieciešamos pakalpojumus (Hārvardas Universitāte, Bufalo universitāte, Masačūsetsas Tehnoloģiskā Institūts u.t.t.). Ievērojot izteikto iebildumu, lūdzam precizēt anotācijā ietverto skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas 23.08.2022 iebildumu, kas iekļauts izziņas 8.punktā. Lai arī anotācijā norādīts, ka projekta ietvaros apmācītie pasniedzēji arī veiks apmācību pilota testēšanu vidējā un augstākā līmeņa speciālistiem un vadītājiem Latvijas uzņēmumos, tomēr joprojām pastāv bažas, ka RTU pasniedzēji nodrošinās apmācību sniegšanu vai citu pakalpojumu sniegšanu Latvijas uzņēmumu darbiniekiem, un tādējādi iesaistīsies tirgū kā saimnieciskās darbības veicējs, jo arī citi subjekti piedāvā apmācības vidējā un augstākā līmeņa speciālistiem un vadītājiem uzņēmumos (šādām darbībām eksistē tirgus), kas neatbilst MK noteikumu 36.punktā minētajam nosacījumam, ka otrajā kārtā katrs projekta iesniedzējs iesniedz vienu ar saimniecisku darbību nesaistītu projekta iesniegumu. 

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam labot nepilnības MK sēdes protokollēmuma nosaukumā, norādot tikai MK noteikumu projekta nosaukumu nevis protokollēmuma punktus.
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam ņemt vērā, ka MK noteikumu Nr.365 grozījumu projektā iekļautā uz 1.1.1.5.pasākumu pārdalāmā ERAF summa ir 1 481 153 euro.
Piedāvātā redakcija
-
6.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Konceptuāls komentārs - grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi Nr.365) jāvirza Ministru kabinetā pirms vai vienlaicīgi ar šiem 1.1.1.5.pasākuma MK noteikumu grozījumiem. Ņemot vērā minēto, protokollēmuma 2.punkts nav nepieciešams.
Piedāvātā redakcija
-
7.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Finanšu ministrija uztur iepriekš pausto iebildumu un nevar saskaņot ERAF finansējuma pārdali, tā kā joprojām ir spēkā Ministru kabineta (MK) 2020. gada 22. septembra sēdes lēmums (prot. Nr. 55 30. § 2.1. punkts), kurš paredz projektos atbrīvoto ES fondu finansējumu novirzīt virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai, t.sk. ietaupījumu nepārdalot citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Finanšu ministrijas aktuālās prognozes liecina, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajās prioritātēs kopā būtu jāturpina valsts budžeta virssaistību kompensēšana ar projektos atbrīvoto finansējumu, lai panāktu virssaistību negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanu. Vienlaikus Finanšu ministrija neiebilst pret jautājuma izskatīšanu MK sēdē.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka 08.06.2021 stājās spēkā grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, papildinot likumu ar normām, kas nosaka pienākumu atgūt nelikumīgo komercdarbības atbalstu gadījumos, kad Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par nelikumīga un nesaderīga ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu atbalsta atgūšanu, kā arī to, ka nelikumīgs valsts atbalsts ir atgūstams, kad citas institūcijas konstatē nelikumīga atbalsta piešķiršanas gadījumus (tai skaitā, Eiropas Komisija), MKN 82.punktu būtu nepieciešams precizēt, piemēram, šādā redakcijā:
 
Piedāvātā redakcija
Ja, īstenojot ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu, sadarbības iestāde projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu laikā pēc noslēguma maksājuma konstatē, ka projekts neatbilst šo noteikumu 2.1. un 2.5. apakšpunktā minētajam kritērijam, atbalsta saņēmējam ir pienākums atbalsta sniedzējam atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto publisko finansējumu. Atbalstu saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu atmaksā kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no valsts atbalsta.