Atzinums

Projekta ID
21-TA-1484
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
17.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Izvērtēt risku, ka energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi var tikt finansēti arī no nelikumīgi iegūtiem līdzekļiem (ne visi iesniedz VID deklarācijas), un šādi klienti vēlāk arī saņem valsts atbalstu. Attiecīgi aicinām izvērtēt nepieciešamību papildināt noteikumus ar prasību, kas paredz kopā ar citiem izvērtēšanai nepieciešamajiem dokumentiem iesniegt arī ‘’dokumentus, kas apliecina energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamo līdzekļu esamību un to izcelsmi’’, kā arī Anotācijā frāzi ‘’…var izmantot jebkādus finansējuma avotus mājas atjaunošanai – piesaistot kredītiestādes finansējumu vai arī izmantojot pašu līdzekļus’’ aizvietot ar frāzi ‘’…var izmantot ar dokumentiem pierādāmus finansējuma avotus - piesaistot aizņemtus līdzekļus finansējuma nodrošināšanai vai arī izmantojot pašu, pierādāmas izcelsmes, līdzekļus’’.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Skaidrot, kā grozījumi MK noteikumu 5.5. punktā ietekmē garantiju izsniegšanas procesu, jo, nepiesaistot kredītiestādes finansējumu (finansējot projektu par saviem līdzekļiem), garantiju nevarēs saņemt, attiecīgi ir nepieciešams pārskatīt MK noteikumu 2.8.punktu, kur ir noteikta atbalsta definīcija, kas aptver visas trīs komponentes - garantija, tehniskā palīdzība un grants. Nesaņemot garantiju, netiek  izpildīti atbalsta saņemšanas nosacījumi.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Svītrot MK noteikumu 9. punktu – tā kā valsts atbalsta programma tiek ieviestas portfeļgarantijas (nevis individuālo garantiju) formā, aicinām atturēties no nepieciešamības par katru garantijas gadījumu saņemt Altum apliecinājumu un garantijas saņemšanas kritēriju izvērtēšanu atstāt kredītiestādes ziņā, tādējādi mazinot administratīvo slogu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Precizēt MK noteikumu 15., 16., 17. punktu, norādot, ka tie attiecināmi tikai uz šādu atbalstu: grantiem, tehnisko palīdzību, tādējādi nepārprotami norādot, ka tie neattiecas uz garantijām.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Precizēt MK noteikumu 21. punktu, norādot, ka kredītiestādei ir jānodod sabiedrībai “Altum” tās pieprasītā informācija un dokumenti, tajā skaitā informācija un dokumenti, ko kredītiestāde saņēmusi no atbalsta saņēmēja, kas sabiedrībai “Altum” nepieciešama pārbaužu veikšanai, garantijas gadījuma izvērtēšanai, proti, skaidri norādot/uzskaitot informācijas apstrādes tiesiskuma mērķus atbilstoši normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Izvērtēt nepieciešamību iekļaut MK noteikumos prasību papildus iesniegt šādus dokumentus garantijas saņemšanai (analogas prasības ir iekļautas banku un Altum līgumā par portfeļgarantijām, paredzot, ka šie dokumenti aizņēmējam ir jāiesniedz kredītiestādē):
Kopīpašnieka piekrišana (var būt izteikta arī spēkā esošā un zemesgrāmatā reģistrētā īpašuma lietošanas kārtības līgumā par īpašuma atsevišķu lietošanu) par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu nekustamajā īpašumā, kuras sastāvā ir dzīvojamā māja.
Biedrības vai nodibinājuma statūtu kopija, ja dzīvojamā mājā reģistrēta biedrība/nodibinājums.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Svītrot MK noteikumu 8.,9.,10.punktā atsauces uz MK noteikumu 6.punktu, kas tiek svītrots
Piedāvātā redakcija
-