Atzinums

Projekta ID
21-TA-1675
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
16.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Noteikumu punkta precīzākas uztveramības nodrošināšanai lūdzam izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 
"3. Pārtikas produktu ienešanas, lietošanas, glabāšanas, nodošanas vai saņemšanas kārtību apstiprina iestādes vadītājs. Šī kārtība jebkurā laikā ir pieejama ikvienam bērnam un darbiniekam pie iestādes informatīvā stenda."
Piedāvātā redakcija
3. Pārtikas produktu ienešanas, lietošanas, glabāšanas, nodošanas vai saņemšanas kārtību apstiprina iestādes vadītājs. Šī kārtība jebkurā laikā ir pieejama ikvienam bērnam un darbiniekam pie iestādes informatīvā stenda.
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Noteikumu 6.1.punktā cita starpā minēta arī iestādes darbinieku rīcība ar bērna naudu. Ierosinām izvērtēt, vai projekta attiecīgajā punktā nav nepeciešams ietvert regulējumu par iestādes darbinieku rīcību, bērna mantās atrodot naudu. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu vienveidīgu izpratni par normā ietvertā regulējuma būtību un normas labskanīgumu, lūdzam izteikt šādā redakcijā:
"7.1 Piecu darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas iestāde organizē starpinstitūciju sanāksmi, kurā piedalās bērna dzīvesvietas pašvaldības un iestādes pārstāvji, lai saņemtu informāciju par uzvedības sociālās korekcijas programmas īstenošanu pašvaldībā, tajā skaitā par plānā paredzēto uzdevumu izpildi un sadarbību ar bērna ģimeni. Ja bērna dzīvesvietas pašvaldībā uzsāktajiem pasākumiem ir jānodrošina pēctecība, tos iekļauj bērna individuālajā sociālās korekcijas plānā."
Piedāvātā redakcija
7.Piecu darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas iestāde organizē starpinstitūciju sanāksmi, kurā piedalās bērna dzīvesvietas pašvaldības un iestādes pārstāvji, lai saņemtu informāciju par uzvedības sociālās korekcijas programmas īstenošanu pašvaldībā, tajā skaitā par plānā paredzēto uzdevumu izpildi un sadarbību ar bērna ģimeni. Ja bērna dzīvesvietas pašvaldībā uzsāktajiem pasākumiem ir jānodrošina pēctecība, tos iekļauj bērna individuālajā sociālās korekcijas plānā.
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam papildināt, ka starpinstitūciju sanāksmē piedalās arī citu institūciju pārstāvji, kuri ir strādājuši ar attiecīgo bērnu. Piemēram, Valsts probācijas dienests, ja bērns ir probācijas klients. Tāpat tas var būt izglītības iestādes, kurā bērns ir mācījies, pārstāvis, jo bērns turpinās mācības un informācija no izglītības iestādes varētu būt nozīmīga. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Piedāvātais grozījums Noteikumu 9.15.punktā neatšķiras no spēkā esošās attiecīgā punkta redakcijas. Lūdzam precizēt normu, ja tajā nepieciešami grozījumi. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam pievērst uzmanību punktu numerācijai projekta III.1 un III.2 nodaļās - numerāciju nepieciešams precizēt. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu normas vienveidīgu uztveri attiecībā uz iestādes direktora tiesībām, lūdzam izteikt to šādā redakcijā:
"Šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā minēto novērtēšanu veic direktora noteiktajā kārtībā."
Piedāvātā redakcija
Šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā minēto novērtēšanu veic direktora noteiktajā kārtībā.
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu normas precīzu uztveramību, lūdzam izteikt to šādā redakcijā:
"Izvērtējot bērna izdarīto iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, direktors ziņo tiesībaizsardzības iestādēm, ja pārkāpums satur administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma pazīmes."
Piedāvātā redakcija
Izvērtējot bērna izdarīto iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, direktors ziņo tiesībaizsardzības iestādēm, ja pārkāpums satur administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma pazīmes.
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Projektā tiek paredzēta jauna kārtība attiecībā uz bērnu uzvedības novērtēšanas kārtību. Lai nodrošinātu jaunu pieeju un nerastos pārpratumi par to, pēc kādiem kritērijiem bērna uzvedība tiek vērtēta, lūdzam šo punktu izteikt šādā redakcijā:
"Bērna uzvedību vērtē pēc šajos noteikumos minētajiem kritērijiem gan iestādē, gan pasākumos ārpus iestādes, gan atvaļinājuma laikā. Bērna uzvedību atvaļinājuma laikā vērtē atbilstoši saņemtajai informācijai no bērna dzīvesvietas pašvaldības, ģimenes locekļiem vai bērna likumiskā pārstāvja."
Piedāvātā redakcija
Bērna uzvedību vērtē pēc šajos noteikumos minētajiem kritērijiem gan iestādē, gan pasākumos ārpus iestādes, gan atvaļinājuma laikā. Bērna uzvedību atvaļinājuma laikā vērtē atbilstoši saņemtajai informācijai no bērna dzīvesvietas pašvaldības, ģimenes locekļiem vai bērna likumiskā pārstāvja.
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
No noteikumu projekta nav saprotams, kas ir domāts ar brīvā laika pasākumiem. Lietderīgai brīvā laika pavadīšanai ir būtiska nozīme. Valsts probācijas dienesta ieskatā nav pareizi liegt piedalīties brīvā laika pasākumos, kas nav izklaidējoši pasākumi. Brīvo laiku var pavadīt, nodarbojoties ar sportu, lasot grāmatas, aizraujoties ar kādu hobiju. Tas veicina bērnu attīstību un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Lūdzam precizēt tiesību normu. 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu precīzi noteiktu bērna izolācijas piemērošanas kārtību, lūdzam izteikt punktu šādā redakcijā:
"Šo noteikumu 38.2punktā minēto izolāciju bērnam, pamatojoties uz iestādes darbinieka priekšlikumu, piemēro direktora vietnieks, kurš nosaka arī izolācijas ilgumu un sākuma un beigu datumu. Bērnam izskaidro viņa izolācijas iemeslu. Izolācijas piemērošanu un tās sākuma un beigu datumu, veiktos pasākumus un bērna uzvedību hronoloģiskā secībā fiksē izolācijas uzskaites žurnālā (8.pielikums)."
Piedāvātā redakcija
Šo noteikumu 38.2punktā minēto izolāciju bērnam, pamatojoties uz iestādes darbinieka priekšlikumu, piemēro direktora vietnieks, kurš nosaka arī izolācijas ilgumu un sākuma un beigu datumu. Bērnam izskaidro viņa izolācijas iemeslu. Izolācijas piemērošanu un tās sākuma un beigu datumu, veiktos pasākumus un bērna uzvedību hronoloģiskā secībā fiksē izolācijas uzskaites žurnālā (8.pielikums).
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu normas labskanīgumu un noteiktu precīzu starpinstitūciju sanāksmes mērķi, lūdzam izteikt to šādā redakcijā:
"Ne vēlāk kā mēnesi pirms tiesas noteiktā uzturēšanās iestādē termiņa beigām, iestāde organizē starpinstitūciju sanāksmi, kurā piedalās speciālisti no bērna dzīvesvietas pašvaldības un iestādes pārstāvji, lai nodotu informāciju par sociālās uzvedības korekcijas plānu iestādē, tajā paredzēto pasākumu izpildi, vienojas par bērna tālākām darbībām, viņam atgriežoties pašvaldībā u.c. jautājumiem."
Piedāvātā redakcija
Ne vēlāk kā mēnesi pirms tiesas noteiktā uzturēšanās iestādē termiņa beigām, iestāde organizē starpinstitūciju sanāksmi, kurā piedalās speciālisti no bērna dzīvesvietas pašvaldības un iestādes pārstāvji, lai nodotu informāciju par sociālās uzvedības korekcijas plānu iestādē, tajā paredzēto pasākumu izpildi, vienojas par bērna tālākām darbībām, viņam atgriežoties pašvaldībā u.c. jautājumiem."
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Iepriekš visos punktos plāns tiek saukts par "sociālās korekcijas plānu" vai "individuālo sociālās korekcijas plānu', bet piedāvātajā redakcijā iestarpināts vārds "uzvedība". Priekšlikums visur lietot vienotu terminoloģiju. 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam papildināt, ka starpinstitūciju sanāksmē piedalās arī citu institūciju pārstāvji, kuri turpinās strādāt ar bērnu. Praksē tas var būt arī Valsts probācijas dienests, ja bērnam ir spēkā esošs nolēmums vai prokurora priekšraksts. 


 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai skaidri noteiktu iestādes direktora tiesības izdot attiecīgu iekšējo normatīvo aktu un tajā ietveramo normu būtību, lūdzam izteikt punktu šādā redakcijā:
"Šo noteikumu 38.punkta piemērošanas kārtību nosaka direktors."
Piedāvātā redakcija
Šo noteikumu 38.punkta piemērošanas kārtību nosaka direktors.
16.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu normu loģisku secību projektā, lūdzam 52.punktu papildināt ar otro teikumu šādā redakcijā:
"Ja pārmeklēšana saistīta ar bērna ķermeņa atvērto dobumu un ķermeņa medicīnisko aplūkošanu, to drīkst izdarīt tikai iestādes ārstniecības persona".
Piedāvātā redakcija
Ja pārmeklēšana saistīta ar bērna ķermeņa atvērto dobumu un ķermeņa medicīnisko aplūkošanu, to drīkst izdarīt tikai iestādes ārstniecības persona.
17.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Punktu nepieciešams svītrot, jo tajā ietvertais regulējums ir jāparedz kā 52.punkta otrais teikums.Tādejādi tiks nodrošināts normu loģisks izkārtojums projektā. 
Piedāvātā redakcija
-