Atzinums

Projekta ID
21-TA-367
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
05.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 Par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Datu regula) 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir noteikts datu apstrādes likumības un godprātības princips, t.i., jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskam pamatam. Savukārt pārzinim veicot personas datu apstrādi, ir jānodrošina godprātīga attieksme pret personas datiem. Saskaņā ar Regulas 5. panta 1. punkta e) apakšpunktu pārzinim ir jānodrošina, ka personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti. Papildus norādāms, ka Datu regulā nav noteikti konkrēti termiņi datu glabāšanai, tomēr šie termiņi ir saistīti ar pārziņa datu apstrādes nolūkiem un to sasniegšanai nepieciešamo datu apjomu.
Vēršam uzmanību, ka ne projektā vai tā anotācijā nav norādīts, kādēļ ir izvēlēts tieši trīs darba dienu termiņš pilnīgu medicīnisko ierakstu nodošanai ģimenes ārstam, pie kura veikta pacienta pārreģistrācija. Tāpat netiek noteikti tehniski un organizatoriski pasākumi, lai garantētu personas datu drošu nodošanu pacienta ģimenes ārstam, tādējādi novēršot iespējamos riskus attiecībā uz datu subjekta interesēm un tiesībām. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt projektu, norādot datu nodošanas termiņa pamatojumu un vai tas ir samērīgs, kā arī lūdzam veikt projektā norādes par drošu personas datu nodošanu ģimenes ārstam, pie kura veikta pacienta pārreģistrācija. Tāpat, lai novērstu situācijas, kad dati tiek nesamērīgi ilgi apstrādāti (glabāti) pie pacienta iepriekšējā ģimenes ārsta, izsakām priekšlikumu papildināt projektu ar norādi par ieteicamo termiņu ģimenes ārstam, pie kura veikta pacienta pārreģistrācija, pieprasījuma veikšanai par pilnīgu medicīnisko ierakstu par attiecīgo pacientu nodošanu, pēc vienošanās noslēgšanas par personas reģistrēšanos ģimenes ārsta pacientu sarakstā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka ne projektā vai tā anotācijā nav veikts pamatojums noteiktajam divu mēnešu termiņam Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) palīdzības pavadlapas talona iesniegšanai neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādei. Ņemot vērā minēto lūdzam papildināt anotāciju, norādot pamatojumu noteiktajam divu mēnešu termiņam un vai tas ir samērīgs.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ievērojot, ka par personas datu apstrādes atbilstību Datu regulai ir atbildīgs pārzinis, pārzinim katrā konkrētā gadījumā būtu jāvērtē, vai pastāv tiesisks mērķis plānotajai personas datu apstrādei, vai šo mērķi var sasniegt ar iecerēto personas datu apstrādi un vai šo mērķi nav iespējams sasniegt, apstrādājot personas datus mazākā apjomā, citā veidā vai arī neapstrādājot tos vispār.
Projekts paredz veikt precizējumus MK noteikumu Nr.265 63.pielikumā, konkrēti, 3.7. apakšpunktu papildināt ar informāciju par pacienta pavadošo personu, norādot arī pacienta piederīgo kontaktinformāciju.
Netiek apšaubīts, ka projektā norādīto personas datu kategoriju apstrāde ir nepieciešama attiecīgu funkciju veikšanai, taču, lai būtu izprotams attiecīgās informācijas (tostarp personas datu) apstrādes tiesiskais pamats, aicinām to detalizētāk aprakstīt projekta anotācijā, izvērtējot, vai tiek apstrādāts samērīgs datu daudzums. Tāpat norādām, ka personas datu kategorija “kontaktinformācija” ir plaši interpretējama, līdz ar to lūdzam projekta anotācijā veikt skaidrojumu, kādi personas dati par datu subjektu tiks apstrādāti vai arī veikt attiecīgus precizējumus projekta redakcijā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ievērojot, ka par personas datu apstrādes atbilstību Datu regulai ir atbildīgs pārzinis, pārzinim katrā konkrētā gadījumā būtu jāvērtē, vai pastāv tiesisks mērķis plānotajai personas datu apstrādei, vai šo mērķi var sasniegt ar iecerēto personas datu apstrādi un vai šo mērķi nav iespējams sasniegt, apstrādājot personas datus mazākā apjomā, citā veidā vai arī neapstrādājot tos vispār.
Projekts paredz veikt precizējumus MK noteikumu Nr.265 64.pielikumā, konkrēti, 3.3. apakšpunktu papildināt ar informāciju par pacienta pavadošo personu, norādot arī pacienta piederīgo kontaktinformāciju.
Netiek apšaubīts, ka projektā norādīto personas datu kategoriju apstrāde ir nepieciešama attiecīgu funkciju veikšanai, taču, lai būtu izprotams attiecīgās informācijas (tostarp personas datu) apstrādes tiesiskais pamats, aicinām to detalizētāk aprakstīt projekta anotācijā, izvērtējot, vai tiek apstrādāts samērīgs datu daudzums. Tāpat norādām, ka personas datu kategorija “kontaktinformācija” ir plaši interpretējama, līdz ar to lūdzam projekta anotācijā veikt skaidrojumu, kādi personas dati par datu subjektu tiks apstrādāti vai arī veikt attiecīgus precizējumus projekta redakcijā.
Piedāvātā redakcija
-