Atzinums

Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
09.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši sanāksmes laikā panāktajai vienošanās, lūdzam papildināt Pamatnostādnes ar informāciju par Plāna projektā 1.rīcības apakšvirziena Nr.1.2. “Prenatālo un agrīnās bērnības vecāku prasmju programmu klāsta paplašināšana un nodrošināšana, mazinot attīstības nepietiekamību un grūtību veidošanās riskus bērniem”, Nr.1.3. “Pierādījumos balstītu multimodālo intervences un uzvedības korekcijas programmu ieviešana jaunākā vecumposma bērniem ar attīstības grūtībām un nepietiekamībām” un Nr.1.4. “Bērnu un jauniešu emocionālās labklājības veicināšanas programmu un atbalsta ieviešana” - iekļautajiem pasākumiem, aprakstot minēto programmu mērķus un saturu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 5.pielikuma 42.rindu, 1391.rindu, 1545.rindu un 1655.rindu, svītrojot Veselības ministrijai norādīto papildus nepieciešamo finansējumu 70 000 euro apmērā 2024.-2029.gadam, un papildinot ar atsauci, ka 4.2.7.uzdevuma īstenošanai papildus nepieciešamais finansējums iekļauts Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam.
Vienlaikus lūdzam svītrot 4.2.7.uzdevumam norādīto atsauci uz NAP 603.pasākumu, ņemot vērā, ka par  603.pasākuma izpildi atbildīgā iestāde ir PKC un līdzatbildīgās iestādes - LM, KM, IZM, SIF, kā arī šim pasākumam nav sasaiste ar 4.2.7.uzdevumu.
Tāpat lūdzu precizēt 4.2.7.uzdevuma nosaukumu atbilstoši Pamatnostādņu aktuālajai redakcijai.

603.pasākums: Ģimenes kā vērtības stiprināšana sabiedrībā, t.sk. palielinot sociālo aizsardzību vecākiem, attīstot ģimenei draudzīgu vidi, godinot kuplās ģimenes, stiprinot tēva lomu ģimenē, pilnveidojot jauniešu izglītošanu un veicinot sabiedrības informētību par vecāku prasmju, attiecību pratības, ģimenes un laulības tematiku un paaudžu solidaritātes lomu tautas ilgtspējīgā izaugsmē, kā arī nodrošinot pierādījumos balstītas ģimenes politikas izstrādi un īstenošanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot Pamatnostādņu projekta 1.3. rīcības virziena īstenojamos uzdevumus Nr.1. (32.lpp.), Nr.3.(33.lpp.), Nr.4.(33.lpp.) un Nr.5.(33.lpp.), jo šādi pasākumi Pamatnostādnēs ir pārņemti no Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam, tos dublējot. Atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra izstrādātajā rokasgrāmatā “Politikas veidošanas rokasgrāmata”[1] norādītajam (34.lpp.) plānošanas dokumentā jāietver informācija par saistītiem rīcības virzieniem, uzdevumiem vai pasākumiem, kas jau minēti citos plānošanas dokumentos, tos nedublējot, bet iekļaujot atsauci uz plānošanas dokumentiem, kuros šāda informācija jau ir sniegta (norādot konkrēto mērķi, rīcības virzienu, uzdevumu, pasākumu), kā arī, ja nepieciešams, sniedz īsu aprakstu. Ņemot vērā minēto, aicinām augstāk minētos pasākumus integrēt pamatnostādņu 1.3.rīcības virziena aprakstošajā daļā.

[1]https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/pkc_rokasgramata_090316_web.pdf  
Piedāvātā redakcija
-