Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
29.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Sabiedrisko pasūtījumu veido Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (turpmāk – SEPLP) sadarbībā ar sabiedriskajiem medijiem, kas to īsteno. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums paredz, ka SEPLP un sabiedriskie mediji ir neatkarīgi, tostarp sabiedriskā pasūtījuma veidošanas procesā, tādēļ lūdzam svītrot Pamatnostādņu projekta 4.1.rīcības virziena 3.uzdevumu “Veidot sabiedrisko pasūtījumu medijiem t.sk. par vecāku prasmju, attiecību pratības tematiku, ģimenes, paaudžu solidaritāti”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 70.lpp. 3.3.rīcības virziena 8.uzdevuma formulējums ir plaši definēts. Kultūras ministrijas (turpmāk - KM) un tās padotības iestāžu īstenotā darbība attiecas uz formālās izglītības jomu, kamēr brīvā laika pavadīšana būtu attiecināma un neformālo izglītību, un tādā gadījumā tā nevar būt tikai KM atbildība. KM varētu dalīt līdzatbildību ar citām atbildīgajām institūcijām, piemēram VISC un pašvaldībām.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā 4.4.rīcības virziena 1.uzdevuma plašo tvērumu, aicinām kā atbildīgo ministriju norādīt ĀM, savukārt KM norādīt kā līdzatbildīgo institūciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši Pamatnostādņu projekta 80.lpp. sniegtajam 4.4.rīcības virziena aprakstam, lūdzam skaidrot un nepieciešamības gadījumā precizēt, vai rīcības virziena ietvaros plānots strādāt ar tautiešiem, latviešiem vai Latvijas iedzīvotājiem. Termins “tautieši” ir ietverts arī politikas rezultāta aprakstā Pamatnostādņu projekta 77.lpp.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projekta 78.lpp. lūdzam papildināt 4.2.rīcības virziena 4.uzdevuma formulējumu un līdztekus KM kā atbildīgo ministriju norādīt arī IZM, līdzatbildīgas pašvaldības.
Piedāvātā redakcija
Sekmēt kultūras izpratnes un izpausmes kompetences attīstību; balstoties uz regulāru kultūras pieredzi, stiprināt jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.
 
6.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projekta 70.lpp. lūdzam papildināt 3.3.rīcības virziena 7.uzdevuma atsauci atbilstoši Pamatnostādņu projektā ievērotajam stilam.
Piedāvātā redakcija
KM “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam” 2.rīcības virziena “Demokrātijas kultūra un iekļaujošs pilsoniskums” 2.1.uzdevums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/320841-par-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
 
7.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projekta 53.lpp. lūdzam papildināt 2.2.rīcības virziena 3.uzdevuma formulējumu, precīzāk definējot virzienu un attiecīgi KM līdzdalību.
Piedāvātā redakcija
Nodrošināt iekļaujošas izglītības pieeju visos izglītības līmeņos, t.sk., iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes kā mācību procesa sastāvdaļu.
 
8.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projekta 53.lpp. lūdzam papildināt 2.2.rīcības virziena 1.uzdevuma “Sekmēt iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidību, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām” atsauci ar KM pamatnostādņu rīcības virzienu un uzdevumu.
Piedāvātā redakcija
KM “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam” 3.rīcības virziena “Integrācija” 3.2.uzdevums. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/320841-par-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam
 
9.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projekta 50.lpp. lūdzam papildināt KM izstrādātās “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam” atsauci, to veidojot pēc līdzības ar citām apstiprinātajām pamatnostādnēm.
Piedāvātā redakcija
KM “Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/320841-par-saliedetas-un-pilsoniski-aktivas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam