Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka privātpersonām ir saistošs tikai ārējā normatīvā akta regulējums, kas apstiprināts Attīstības finanšu institūcijas likumā noteiktajā kārtībā, lūdzam precizēt noteikumu projekta punktu tā, lai dzīvokļu īpašniekiem būtu nepārprotami skaidrs, ka atbalsts tiks sniegts tikai saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas 2021.gada 19.oktobra iebildumu izziņas 11.punktā izteikto komentāru un lūdzam pievienot programmas rādītāju novērtējumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt punktu šādi: "Ja uz datu ievades brīdi vēl nav nodrošināta Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, sabiedrība "ALTUM" informāciju sniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot Ekonomikas ministrijas oficiālo elektronisko pastu un sabiedrības "ALTUM" oficiālo elektronisko pastu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu."
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar punktu, kā ALTUM pārliecināsies, ka attiecībā uz subjektiem, kas savu īpašumu neizmato saimnieciskās darbības veikšanai, t.sk. iznomāšanai, tiks ievērots nosacījums, ka vismaz 80% no koplietošanas iekārtu saražotās enerģijas tiks izmantots pašpatēriņam gada griezumā. Attiecīgi lūdzam papildināt arī anotāciju ar skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt redakciju, aizstājot vārdus "tehnisko palīdzību" ar vārdiem “tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.”
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 12.punkts nosaka, ka "Par atbalsta piešķiršanas dienu dzīvokļu īpašniekiem uzskatāma diena, kad sabiedrība “Altum” pieņem lēmumu par aizdevuma vai garantijas piešķiršanu, un lēmumu par tehniskās palīdzības piešķiršanu." Savukārt, šis punkts nosaka, ka tehniskās dokumentācijas sagatavošanas atbalsta saņemšanai dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību iesniedz pieteikumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas atbalsta  saņemšanai atsevišķi no pieteikuma sabiedrības “Altum” aizdevuma vai garantijas saņemšanai, tikai pēc tam, kad pieņemts lēmums par sabiedrības “Altum” aizdevuma vai garantijas piešķiršanu. Lūdzam pārskatīt noteikumu projektu, novēršot pretrunu, lai skaidrs, kas būs atbalsta piešķiršanas brīdis attiecībā uz tehniskās palīdzības piešķiršanu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt punkta redakciju atbilstoši pēdējiem norādījumiem “informācijas un publicitātes pasākumus nodrošina saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.”

 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu, ka, ņemot vērā, ka ALTUM var darboties tikai tirgus nepilnības apstākļos, proti, izsniegt garantiju tikai tad, ja kredītiestāde bez tās aizdevumu neizsniedz, lūdzam papildināt šo punktu/sadaļu par garantiju izsniegšanas kārtību ar nosacījumu, ka kredītiestāde iesniedz apliecinājumu, ka tā bez sabiedrības "Altum" garantijas aizdevumu neizsniegs.
Ar skaidrojumu par šo nosacījumu ievērošanu lūdzam papildināt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot Komisijas regulas 1407/2013 4.panta 6.punkta b)apakšpunktā noteikto, de minimis atbalsta gadījumā garantijas termiņš nevarētu būt garāks kā 10 gadi, attiecīgi nav skaidrs, kā de minimis atbalsta gadījumā var tikt piešķirta garantija uz 20 gadiem un tā vēl pagarināta. Lūdzam pārskatīt noteikumu projektā ietvertos nosacījumus, lai nodrošinātu, ka, piešķirot atbalstu ar Komisijas regulas 1407/2013 4.panta 6.punkta b)apakšpunktu, tiktu nodrošināta regulā noteikto termiņu ievērošana.
Ar atbilstošu skaidrojumu lūdzam papildināt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 44.punktā ir minēts garantijas apjoms, nevis termiņš. Attiecīgi lūdzam pārskatīt un precizēt atsauces.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saistībā ar iepriekš izteikto iebildumu, ka no noteikumu projekta nav skaidrs, kā ESKO gadījumā tiks nodalītas funkcijas, proti, kad ESKO darbojas kā pakalpojuma sniedzējs, kuru izvēlas iepirkumā, un kad kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona. Šobrīd no iekļautā noteikumu projektā ir skaidrs, ka ESKO vienlaikus var būt gan dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, gan energoefektivitātes paaugstināšanas pakalpojumu sniedzējs. Vienlaikus noteikumu projektā  ir minēts, ka gan pilnvaroto personu, gan energoefektivitātes paaugstināšanas pakalpojumu sniedzēju dzīvokļu īpašnieki izvēlas iepirkuma procedūrā, kas pēc būtības ir korekti, taču lūdzam noteikumu projektu papildināt ar dzīvokļu īpašnieku skaidru rīcību gadījumā, ja ESKO būs vienlaikus dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona un energoefektivitātes paaugstināšanas pakalpojumu sniedzējs, proti, ka būs jāveic tikai viena iepirkuma procedūra, nevis divas atsevišķi uz pilnvaroto personu un papildus uz ESKO pakalpojumu.
Atkārtoti lūdzam par minēto gadījumu sniegt atbilstošu skaidrojumu anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka 69.2.apakšpunktā minētā Komisijas 2004.gada 21.aprīļa Regula (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta piemērošanai, paredz procedurālus nosacījumus par dalībvalstu ziņojumiem, kas iesniedzami Eiropas Komisijai, tajā arī izklāstīti noteikumi termiņu aprēķināšanai visām procedūrām attiecībā uz valsts atbalstu un noteikumi procentu likmes aprēķināšanai nelikumīga atbalsta atmaksāšanai. Attiecīgi nav skaidrs, kā to plānots piemērot aizdevuma subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanā. Lūdzam precizēt 69.2.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka informācijas sniegšana par plānoto un piešķirto atbalstu ir aktuāla arī 70.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, lūdzam 70.3.apakšpunktā ietverto nosacījumu: ''Šādā gadījumā saimnieciskās darbības veicējs iesniedz visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, kā arī plānoto un (vai) piešķirto atbalsta summu." izteikt atsevišķā punktā vai apakšpunktā, attiecīgi sasaistot ar 70.2.un 70.3.apakšpunktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar detalizētāku informāciju, kad indikatīvi kustības "Dzīvo siltāk" ietvaros tiks identificēti stratēģiski svarīgi projekti, kā arī lūdzam norādīt konkrētus plānošanas dokumentus, kuros šie projekti tiks norādīti. 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Anotācijā iekļauta informācija, ka "Gadījumos, ja atbalstam tiks pieteikta daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, kas pieder vienam īpašniekam, dzīvokļi šajā ēkā tiek izīrēti un tādējādi ēkas īpašnieks ir saimnieciskās darbības veicējs, uz to būs attiecināmi valsts atbalsta ierobežojumi, proti, saņemamais atbalsta apjoms ir ierobežots ar de minimis regulā noteikto apjomu (200 tūkst. EUR triju gadu periodā)." Lūdzam precizēt šo teikumu ar informāciju tā, lai skaidrs, ka arī gadījumos, kad tikai ēkas daļa, t.i. atsevišķi dzīvokļu īpašumi tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, vai īpašnieks savu dzīvokli vai dzīvokļus izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, t.sk izīrēti, uz to būs attiecināmi valsts atbalsta nosacījumi.
 
Piedāvātā redakcija
Gadījumos, ja atbalstam tiks pieteikta daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, kurā dzīvokļi vai kāds no dzīvokļiem tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, t.sk. izīrēti, un tādējādi attiecīgo dzīvokļu īpašnieki ir saimnieciskās darbības veicēji, uz atbalstu šiem dzīvokļu īpašniekiem būs attiecināmi valsts atbalsta nosacījumi, t.sk., saņemamais atbalsta apjoms ir ierobežots ar de minimis regulā noteikto apjomu (200 tūkst. EUR triju gadu periodā).
16.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums

Atkārtoti lūdzam par gadījumu, kad ESKO būs vienlaikus dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona un energoefektivitātes paaugstināšanas pakalpojumu sniedzējs, sniegt atbilstošu skaidrojumu anotācijā (lūdzam sīkāk skatīt iebildumu pie noteikumu projekta V sadaļas).
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot vārdus "projekta tehniskās", lai nav dubultā, jo teikuma sākumā jau pateikts, ka tā ir tehniskā dokumentācija.
Piedāvātā redakcija
27. Dzīvokļu īpašnieki var pieteikties atbalstam tehniskās dokumentācijas sagatavošanai šo noteikumu 53.punktā noteiktās dokumentācijas sagatavošanai, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
18.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam norādīt pilnu direktīvas pieņemšanas datumu un nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdus "mājas lapā" ar vārdiem “tīmekļa vietnē”.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai novērstu interpretācijas iespējas, ka par citām attiecināmām izmaksām nav iespējams apvienot (kumulēt) atbalstu, lūdzam pirms vārdiem "par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām" iekļaut vārdus "t.sk.".
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai novērstu interpretācijas iespējas, ka par citām attiecināmām izmaksām nav iespējams apvienot (kumulēt) atbalstu, lūdzam pirms vārdiem "par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām" iekļaut vārdus "t.sk.".
Piedāvātā redakcija
-
22.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam atšifrēt, kas ir ESKO. Papildus lūdzam skaidrot, vai gadījumos, ja atbalstam tiks pieteikta daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, kā piemēram, trim dzīvojamo telpu grupām, kas pieder vienam īpašniekam un kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vai arī šajā gadījumā kā starpniekam vai projekta vadītājam, vai pilnvarotai personai ir jābūt ESKO.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam tehniski precizēt/ salāgot informāciju otrajā rindkopā par mērķa grupu un gala labuma guvējiem ar noteikumu projekta 8.punktu, t.sk. ņemt vērā, ka saskaņā ar Atveseļošnās fonda plānu atbalstu saņem māju iedzīvotāji (fiziskas personas) nevis juridiskas personas. Pašlaik redakcija ir interpretējama un saprotams, ka atbalstu var saņemt juridiskas personas, kuru īpašumā ir daudzdzīvokļu mājas.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam kā kārtējo gadu atspoguļot 2022.gadu.
Piedāvātā redakcija
-