Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
16.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Finanšu ministrija konceptuāli neiebilst informatīvā ziņojuma “Par slimnīcu tīkla attīstību” projekta izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Norādām, ka saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju, budžeta nefinansētu iestāžu un pašvaldību, kā arī kapitālsabiedrību, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Ņemot vērā, ka atbilstoši MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.286 “Veselības ministrijas nolikums” Veselības ministrija (turpmāk - VM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē, uzskatām, ka VM ir atbildīga par Latvijas valsts budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Nepieciešams informatīvā ziņojuma projekta 2.sadaļas 2.7.punktā “Traumatoloģijas, ortopēdijas profils un plānotās prasības” sakārtot pasākumu numerāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma projekta 2.sadaļas “Plānotie pasākumi 2025.gadā un turpmāk” punktos tiek norādīts, ka finanšu aprēķini izvirzīto prasību ieviešanai tiks iesniegti veselības aprūpes nozares prioritārajiem pasākumiem 2026.gadam un turpmāk ik gadu, savukārt MK sēdes protokollēmuma projekta 5.punktā par atsevišķiem pasākumiem paredzēts, ka jautājums par papildu valsts budžeta finansējumu 2027.gadam un turpmāk ik gadu skatāms likumprojekta par kārtējā gada valsts budžetu sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām. Līdz ar to precizējama informatīvā ziņojuma projekta 2.sadaļa. Vienlaikus nepieciešams papildināt informatīvā ziņojuma projekta 2.sadaļas punktus, norādot MK sēdes protokollēmuma projekta 3. un 5.punktā minēto informatīvā ziņojuma projektu, kurā tiks iekļauts attiecīgais jautājums. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka attiecīgie informatīvie ziņojumu projekti virzāmi izskatīšanai MK sēdē savlaicīgi, t.i. pirms prioritāro pasākumu pieteikumu iesniegšanas termiņiem.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma projekta 1.1.sadaļā “Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļā nepieciešamie speciālisti” norādīts, ka vienlaikus informatīvā ziņojuma tapšanas laikā Nacionālais veselības dienests apjautāja slimnīcas par pieejamiem cilvēkresursiem. Nepieciešams papildināt minēto sadaļu, norādot informāciju par aptaujas rezultātiem.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma projekta 4.3.pielikumu, norādot elementa “M” pašreizējo apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Atbilstoši informatīvā ziņojuma projekta 4.2.pielikumā, 5.pielikumā, 5.4.pielikumā un 5.5.pielikumā norādītajam elementu “U”, “A” un “N” finansējuma aprēķinam tiek piemēroti koeficienti. Nepieciešams precizēt informatīvā ziņojuma projekta pielikumus, norādot katram koeficientam izmantotā apmēra matemātisko pamatojumu, tai skaitā norādot pašreizējā koeficienta apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma projekta 6.pielikumā “Papildus nepieciešams finansējums ikgadējam digitalizācijas maksājumam sākot no 2024. gada un turpmāk ik gadu” norādīts, ka 10 000 euro ir indikatīvi prognozējamās vidējās integrācijas izmaksas stacionārai iestādei, neatkarīgi no iestādes apmēra. Savukārt, izziņā par atzinumos sniegtajiem iebildumiem 22.punktā norādīts, ka pēc slimnīcu sniegtās informācijas saistībā ar iepriekš paredzēto laboratorijas datu digitalizāciju un nodošanu e-veselībā, minimālās izmaksas integratoru izveidei ir 10 000 euro, kas arī tika noteikts kā minimālais digitalizācijas maksājums un tā apmērs nav saistīts ar pacientu skaitu. Ņemot vērā, ka veidojas pretruna, nepieciešams salāgot informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
8.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka sākot ar 2023. gada valsts budžeta izstrādi, vidēja termiņa budžeta ietvara likums un gadskārtējā valsts budžeta likums tiek sagatavots kā viens dokuments, lūdzam precizēt likumprojekta nosaukumu protokollēmuma 3. un 5. punktā.
 
Piedāvātā redakcija
3. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2025. gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plānotajām prasībām stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pamatprofiliem un pārskatītiem tarifiem, kuras plānotas ieviest ar 2026.gada 1. janvāri, nosakot katrā slimnīcā nodrošināmos veselības aprūpes pakalpojumus, nepieciešamos cilvēkresursus un materiāltehnisko nodrošinājumu (izmeklējumus), attiecīgi jautājumu par papildu valsts budžeta finansējumu 2026. gadam un turpmāk ik gadu skatīt likumprojekta par kārtējā gada valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.