Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
22.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
1. Noteikumi nosaka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” (turpmāk – investīcija) īstenošanas un uzraudzības kārtību, tostarp nosaka:
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 1.punktu, kā tas paredzēts Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 100. punktā, proti, noteikumu projekta pirmajā punktā secīgi rakstīt vārdus “noteikumi nosaka” un  likumā noteikto pilnvarojumu Ministru kabinetam.
Vēršam uzmanību arī uz to, ka šobrīd notiekumu projekta 1.5.apakšpunkts dublē jau 1.punkta ievaddaļā ietverto regulējumu ("investīcijas īstenošanas un uzraudzības kārtība").
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
2.5. Eiropas digitālās inovācijas centrs – Latvijas nacionālās atlases procedūrā izraudzīta kandidātiestāde, kas ir iesniegusi pieteikumu Eiropas Komisijas uzsaukumam par Eiropas Digitālo inovāciju centru (turpmāk – EDIC) izveidi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulu (ES) 2021/694 ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240 (turpmāk – Regula Nr. 2021/694) vai tiesību subjekts, kas atlasīts saskaņā ar Regulas Nr. 2021/694 16. pantu;
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 121. punktu noteikumu projektā terminus skaidro, lai konkretizētu terminā izteiktā jēdziena izpratnes robežas, ja termins nav skaidrots vai lietots augstāka juridiskā spēka normatīvajā aktā. Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekta 2.5.apakšpunkts atbilst minētajam kritērijam. Vēršam uzmanību, ka no notiekumu projekta kopumā secināms, ka notiekumu projekta 2.5.apakšpunktā netiek precizētas temina izpratnes robežas, bet gan noteiktas atbilstības prasības investīcijas pirmās kārtas projekta iesniedzējam. Norādām arī, ka šajā definīcijā ietvertais regulējums daļēji tiek dublēts noteikumu projekta 14.punktā, kas noteic prasības projekta iesniedzējam.
Ievērojot minēto, lūdzam svītrot vai pecizēt 2.5.apakšpunktu, tai skaitā novēršot tiesiskā regulējuma dublēšanos ar noteikumu projekta 14.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
17. Pirmās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar šajos noteikumos minētajām prasībām un iesniedz projektu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma) ministrijas noteiktajā termiņā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā.
Iebildums
Noteikumu projekta 17.punkta otrais teikums dublē noteikumu projekta 24.1.apakšpunktā iekļauto tiesisko regulējumu. Lūdzam precizēt noteikumu projektu, novēršot tiesību normu dublēšanos. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
21. Otrās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām un iesniedz projekta iesniegumu Vadības informācijas sistēmā ministrijas noteiktajā termiņā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā.
Iebildums
Noteikumu projekta 21.punkta otrais teikums dublē noteikumu projekta 24.1.apakšpunktā iekļauto tiesisko regulējumu. Lūdzam precizēt noteikumu projektu, novēršot tiesību normu dublēšanos. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
22.4. mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
Iebildums
Lūdzam svītrot vārdus "mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma". Norādām, ka administratīvo aktu izdošanas termiņus nosaka Administratīvā procesa likums (APL), un zemāka līmeņa normatīvajā aktā pieļaujams noteikt tikai īsaku termiņu, nekā to paredz APL. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
24.2. īstenot CFLA apstiprināto apmācību projektu;
Iebildums
Saskaņā ar noteikumu projekta 23.punktu, CFLA tai skaitā veic investīcijas otrās kārtas projektu iesniegumu atlasi un slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu, līgumā iekļaujot informāciju par CFLA un finansējuma saņēmēja saistībām par darbībām CFLA un finansējuma saņēmēja līmenī, finansējuma saņēmēja un gala labuma guvēja līmenī, lai investīcijas īstenošanas laikā novērstu interešu konfliktu, korupciju un krāpšanu, dubultfinansējuma risku.
Noteikumu projekta 23.punkts vai citas noteikumu projekta normas neparedz atsevišķu apmācību projekta apstiprināšanu CFLA. Līdz ar to lūdzam izvērtēt un attiecīgi precizēt noteikumu projekta 24.2.apakšpunktu, piemēram, paredzot, ka finansējuma saņēmējs īsteno CFLA apstiprināto investīcijas otrās kārtas projektu, vai arī papildinot noteikumu projektu ar attiecīgu regulējumu, kas ļautu izprast jēdziena "apmācību projekts" tvērumu.
Minētais attiecas arī uz notiekumu projekta 35.1.1. un 35.2.1. apakšpunktu, turklāt vēršam uzmanību, ka minētajā normās lietots termins "mācību projekts", nevis "apmācību projekts". Noteikumu projekta 47.1.apakšpunktā savukārt minēts "CFLA iesniegtais apmācību grafiks". Tāpat notiekumu projektā, piemēram, tā 28.2.apakšpunktā lietoti arī termini "mācību programma" un "apmācību programma", un nav skaidrs, vai tie lietoti ar vienādu vai atšķirīgu nozīmi. Lūdz ar to, papildus iepriekš minētajam, lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt terminu "apmācību projekts", "mācību projekts", "mācību programma", "apmācību programma". "apmācību grafiks" u.tml. lietojumu noteikumu projektā.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
24.8. pēdējo lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu izpildīt ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. janvārim;
Iebildums
Tiesiskās skaidrības nolūkos lūdzam precizēt, kas saprotams ar "pēdējā lēmuma par komercdarbības atbalsta piešķiršanu izpildi", tai skaitā, kas uzkatāms par "pēdējo lēmumu", kas pieņem attiecīgo lēmumu un kas ir šī lēmuma adrsāts, kā arī, kas saprotams ar lēmuma izpildi. Nepieciešamības gadījumā lūdzam papildināt noteikumu projekta anotāciju ar attiecīgu skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
24.12. nodrošināt vizuālās identitātes prasībās atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulai (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveselošanas un noturības mehānismu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2021/241) 34. panta 2. punktam un vadlīnijās “Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijas Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem” noteiktajam;
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 24.12.apakšpunktu, svītrojot atsauci uz Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda komunikācijas un dizaina vadlīnijām Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem. 
Norādām, ka ministriju izstrādātas vadlīnijas nav ārējo normatīvo aktu hierarhijā ietilpstoši dokumenti, nav saistoši privātpersonām, un tos nevar padarīt saistošus privātpersonām ar atsauci Ministru kabineta noteikumos vai citā ārējā normatīvajā aktā. Ja nepieciešams, informāciju par minētajām vadlīnijām iespējams norādīt noteikumu projekta anotācijā, vai arī papildus informācijas un publicitātes pasākumus noteikt līgumā par investīcijas projekta īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
24.13. nodrošināt Eiropas Komisijas vadlīnijas “Tehniskie norādījumi par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu”” piemērošanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 2021/241 pakalpojumu sniegšanā gala labuma guvējiem. Atbalstam kvalificētā gala labuma guvēja līgumā iekļaut informāciju par būtiska kaitējuma nodarošo iniciatīvu neatbalstīšanu saskaņā ar Atveseļošanas fonda 1. pielikumā noteikto.
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 24.13.apakšpunktu, svītrojot atsauci uz Eiropas Komisijas vadlīnijām. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.pantu šādas vadlīnijas nav tieši piemērojami vai pat dalībvalstīm vai privātpersonām saistoši Eiropas Savienības tiesību akti. Nepieciešamības gadījumā lūdzam noteikumu projekta 24.13.apakšpunktā atsaukties uz konkrētām Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 29. aprīļa Regulas 2021/694/ES, ar ko izveido programmu “Digitālā Eiropa” un atceļ Lēmumu (ES) 2015/2240, tiesību normām, kas regulē principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu. 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
37.3. projekta izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, nav izmērāmas, samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem un nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi, kā arī izmaksas, kas radušās un samaksātas pirms iesnieguma par projekta īstenošanu iesniegšanas Vadības informācijas sistēmā. Ja projekta iesniedzējs uzsāk atbalstāmās darbības pirms līguma noslēgšanas ar CFLA, projekta iesniedzējs uzņemas visus riskus par saistībām, ko tas ir uzņēmies, un izdevumu neattiecināmību.
Iebildums
Lūdzam skaidrot un precizēt noteikumu projekta 37.3.apakšpunkta otro teikumu, jo no tā pašreizējās redakcijas nav saprotams, vai izmaksas par darbībām, ko projekta iesniedzējs uzsācis pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, ir uzskatāmas par attiecināmām vai neattiecināmām izmaksām. 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
VII. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai atbilstoši noteikumu projekta VII nodaļā ietvertajam regulējumam finansējuma saņēmējs būs uzskatāmas par komercdarbības atbalsta sniedzēju Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē. Tai skaitā vēršam uzmanību uz 51.punktā noteikto, ka finansējuma saņēmējs "izvērtē gala labuma guvēja atbilstību Komisijas regulai 1407/2013 vai Komisijas regulai Nr. 651/2014", t.i., komercdarbības atbalsta piešķiršanas normām.
Tāpat lūdzam izvērtēt, vai šāda pienākuma (komersantu atbilstības komercdarbības atbalsta normām izvērtēšana) uzlikšana finansējuma saņēmējiem (saskaņā ar notekumu projekta 18.punktu, otrās atlases kārtas ietvaros - biedrība vai nodibinājums) nav uzskatāma par nesamērīgu un grūti izpildāmu administratīvo slogu, it īpaši ņemot vērā, ka saskaņā ar noteikumu projektu, gala labuma saņēmēja pārkāpuma gadījumā visu saņemto atbalstu kā nelikumīgu komercdarbības atbalstu ir pienākums atmaksāt tieši finansējuma saņēmējam. 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
VII. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi
Iebildums
Lūdzam visā noteikumu projekta tekstā precizēt terminu "valsts atbalsts" un "komercdarbības atbalsts" lietojumu, izvēloties vienu no šiem terminiem (ierosinām izmatot Komercdarbības atbalsta kontroles likumā izmantoto terminu "komercdarbības atbalsts"). Vēršam uzmanību, ka šobrīd projektā nekonsekventi lietoti abi minētie termini.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
51. Atbalsta piešķiršanas kārtība gala labuma guvējam ir šāda:
Iebildums
Lūdzam tiesiskās skaidrības nolūkos precizēt, vai noteikumu projekta 51.punktā minētā "atbalsta" piešķiršanas kārtība attiecas tikai uz komercdarbības atbalsta piešķiršanas kārtību vai arī uz tiem lēmumiem, kad piešķiramais atbalsts nav uzskatāms par komercdarbības atbalstu (ja šādi gadījumi iespējami). Norādām, ka no noteikumu projekta 51.punkta (t.sk. 51.3.apakšpunkta, kas noteic, ka "diena, kad pieņemts lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu, ir uzskatāma par komercdarbības atbalsta piešķiršanas dienu") kontekstā ar noteikumu projekta 69.punktu, kas paredz, ka "par atbalsta piešķiršanas dienu gala labuma guvējam ir uzskatāma diena, kad finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu", atbalsta piešķiršanas kārtība nav viennozīmīgi skaidra.

 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
58.4. ja gala labuma guvējs nav iesniedzis apliecinājumu finansējuma saņēmējam, ka atbilstoši Komisijas Regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunktā ietvertajam nosacījumam, tam netiek piemērota kolektīva maksātnespējas procedūra, vai tas neatbilst savas valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu kolektīvu maksātnespējas procedūru ievērošana;
Iebildums
Lūdzam precizēt vai svītrot noteikumu projekta 58.4.apakšpunktu.
Norādām, pirmkārt, ka tajā ievertais regulējums dublē Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014/ES, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Regula 651/2014), turklāt noteikumu projekta kontekstā nav saprotams, piemēram, ko nozīmē "savas valsts tiesību aktos noteiktie kritēriji". Otrkārt, no iepriekšējās noteikumu projekta normas - 58.3.apakšpunkta - jau izriet, ka gala labuma guvējiem jāatbilst visām Regulas 651/2014 2.panta 18.punkta prasībām, līdz ar to noteikumu projekta 58.4.apakšpunkts saturiski dublē 58.3.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
61. Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr.  651/2014 prasības, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt CFLA visu nelikumīgo projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV. vai V. nodaļas nosacījumiem. Minētajā gadījumā finansējuma saņēmējam ir tiesības no gala labuma guvēja saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta (kopā ar procentiem) apmērā.
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 61.punkta otro teikumu. Norādām, ka nav skaidrs, ko nozīmē minētās finansējuma saņēmēja tiesības “saņemt kompensāciju”. No noteikumu projekta kopumā secināms, ka starp finansējuma saņēmēju un gala labuma guvējiem pastāv civiltiesiskas attiecības un tiek slēgti civiltiesiski darījumi. Šādā gadījumā visi ar līguma pārkāpuma rezultātā radušos zaudējumu kompensāciju saistītie jautājumi ir atrunājami attiecīgajā civiltiesiskajā līgumā, bet strīdus gadījumā - risināmi tiesā Civillikumā un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Minētā kārtība nepieciešamības gadījumā sīkāk skaidrojama noteikumu projekta anotācijā, bet ne regulējama noteikumu projekta tekstā. Šajā sakarā it īpaši vēršam uzmanību uz to, ka Likuma par budžeta un finanšu vadību 19.3 panta pirmā un otrā daļa neparedz tiesības Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā savas civiltiesiskās attieci'bas risina divi privāttiesību subjekti.

Minētais iebildums analoģiski attiecas arī uz notiekumu projekta 62.punkta otro teikumu.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
63. Finansējuma intensitāti, kas minēta šo noteikumu 57. punktā, var palielināt par 10 procentpunktiem, ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem, kuri atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 3. un 4. punktā minētajām definīcijām. Saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. panta 4. punktu atbalsta intensitāti var paaugstināt ne vairāk kā līdz 70 %.
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 63.punktā, kā arī citur noteikumu projekta tekstā izvērtēt un nodrošināt konsekvenci terminu "strādājošie", "nodarbinātie", "darba ņēmēji" u.tml. terminu lietojumā. Vēršam uzmanību, ka minētie termini šobrīd notiekumu projektā netiek lietoti viennozīmīgi un konsekventi, un projektu īstenošanas laikā var radīt pārpratumus un neskaidrības par atbalsta attiecināmības nosacījumu izpildīšanu.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
64. Gala labuma guvējs, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. pantu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma investīcijai, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek sniegts atbalsts vairāku valsts atbalsta programmu ietvaros, gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam iesniedz informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta intensitāti, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu vai investīciju un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 64.punktu, svītrojot to normas daļu, kas dublē un interpretē Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 5.pantu. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.panta otrajai daļai, regulas ir vispārpiemērojamas. Tās uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs. Līdz ar to dalībvalsts nacionālajos normatīvajos aktos nav pieļaujams tāds tiesiskais regulējums, kas dublē un interpretē regulas tiesī piemērojamās normas.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
65. Gala labuma guvējs, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 8. pantu, atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas un kuram ar Komisijas regulu Nr. 651/2014 piešķirts atbrīvojums, var kumulēt ar citu valsts atbalstu, ja vien šie pasākumi attiecas uz dažādām nosakāmām attiecināmajām izmaksām, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā pārklājas, gadījumā, ja šādas kumulēšanas rezultātā netiek pārsniegta lielākā saskaņā ar šo regulu piemērojamā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa. Ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek sniegts atbalsts vairāku valsts atbalsta programmu ietvaros, gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam iesniedz informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta intensitāti, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu vai investīciju un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 64.punktu, svītrojot to normas daļu, kas dublē un interpretē  Regulas 652/2014  8.pantu. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.panta otrajai daļai, regulas ir vispārpiemērojamas. Tās uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs. Līdz ar to dalībvalsts nacionālajos normatīvajos aktos nav pieļaujams tāds tiesiskais regulējums, kas dublē un interpretē regulas tiesī piemērojamās normas.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
2.7. otrreizējais digitālā brieduma tests – novērtējums par komersanta esošo digitālo un inovāciju briedumu, ko pēc atbalsta saņemšanas komersants veic patstāvīgi vai sadarbībā ar EDIC un EDIC eksperta atzinums par projekta izpildes atbilstību digitālās attīstības ceļa kartē noteiktajam. Otrreizējā un sākotnējā novērtējuma rezultāti tiek savstarpēji salīdzināti, un rezultātā ir jābūt vērojamam uzlabojumam digitalizācijas kopējā līmenī pret iepriekšējo novērtējumu;
Priekšlikums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 121. punktu noteikumu projektā terminus skaidro, lai konkretizētu terminā izteiktā jēdziena izpratnes robežas, ja termins nav skaidrots vai lietots augstāka juridiskā spēka normatīvajā aktā. Vēršam uzmanību, ka terminu definīcijās neietver pastāvīgu tiesisko regulējumu, piemēram, procesu īstenošanas kārtību vai personu pienākumus.
Šobrīd noteikumu projekta 2.7.apakšpunkta otrais teikums uzskatāms nevis par termina "otrreizējais digitālā brieduma tests" izpratnes robežas precizēšanu, bet gan par pastāvīgu regulējumu, kas būtu iekļaujams noteikumu projekta pamattekstā, piemērām, pie investīcijas projektu īstenošanas nosacījumiem. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
17. Pirmās atlases kārtas ietvaros projekta iesniedzējs sagatavo projekta iesniegumu saskaņā ar šajos noteikumos minētajām prasībām un iesniedz projektu Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Vadības informācijas sistēma) ministrijas noteiktajā termiņā. Ja uz projekta iesniegšanas brīdi vēl nav nodrošināta vadības informācijas sistēmas funkcionalitāte, finansējuma saņēmējs iesniedz projektu nozares ministrijai elektroniskā dokumenta veidā.
Priekšlikums
Lūdzam svītrot vārdus "ministrijas noteiktajā termiņā" un attiecīgi papildināt noteikumu projekta 22.1.apakšpunktu, paredzot, ka izsludinot projektu iesniegumu atlasi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tiek norādīts arī projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš.
 
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
35.3.1. ja projekta vadība tiek veikta uz darba līguma pamata un saskaņā ar vienot izmaksu likmi, kas nepārsniedz 15 % no projekta vadības izmaksām, tiek attiecinātas darba vietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma vai nolietojums), transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojuma pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana), telpu īres un nomas izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde), kancelejas preču izmaksas, pasta izdevumi, interneta un telekomunikāciju izmaksas, komandējumu vai darba braucienu izmaksas;
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, vai noteikumu projekta 35.3.1.apakšpunktā minētās "projekta vadības izmaksas" ir tās pašas 35.3.apakšpunkta ievaddaļā minētās "projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas", un nepieciešamības gadījumā saskaņot 35.3.apakšpunktā izmantoto terminoloģiju.
Piedāvātā redakcija
-