Atzinums

Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
10.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt pamatnostādņu projekta 2.pielikumā tekstu 5.lpp., norādot, ka Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021. - 2027.gadam apstiprinātas ar Ministru kabineta 2022. gada 26. maija rīkojumu Nr. 359 (https://likumi.lv/ta/id/332751-sabiedribas-veselibas-pamatnostadnes-2021-2027-gadam), kā arī tekstā svītrot vārdu “projekts”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot pamatnostādņu projekta 7.uzdevumu "Veselības aprūpes kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība, it īpaši reģionos (zobārstniecības pieejamības absolūta nodrošināšana)" (91.lpp.), ņemot vērā, ka pasākumi veselības aprūpes pakalpojumu, t.sk. zobārstniecības pakalpojuma, pieejamības nodrošināšanai ir iekļauti Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam. Aicinām šo aspektu aprakstīt pamatnostādņu projekta tekstā. Uzskatām, ka ir nelietderīgi divos dokumentos atskaitīties par vienādiem pasākumiem. Papildus lūdzam svītrot pamatnostādņu projektā iekļautos rezultatīvos rādītājus, kuri pakārtoti šim uzdevumam:
1) 9.2. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība (neapmierinātās vajadzības pēc veselības aprūpes pakalpojumiem (finansiālu iemeslu, attāluma vai rindu dēļ) jauniešiem 16-24 g.v.), % (46.lpp.);
2) 9.13. Vidējais gaidīšanas laiks ( bērniem (līdz 18 g. v.) uz sekundāru ambulatoru konsultāciju BKUS (dienas) (47.lpp.);
3) 9.14. Vidējais gaidīšanas laiks bērniem (līdz 18 g. v.) uz plānveida operāciju dienas stacionārā BKUS (dienas) (47.lpp.). 
Secīgi lūdzu svītrot pamatnostādņu projekta 5.pielikumā Veselības ministrijai norādīto finansējumu 4.2.7.uzdevuma īstenošanai.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt pamatnostādņu projekta pēdējās rindkopas pēdējo teikumu (57.-58.lp.), aizstājot vārdus “bezmaksas” ar vārdiem  “valsts apmaksātajam”.
Piedāvātā redakcija
Tā, piemēram, atšķirības ir novērojamas gan  valsts sociālo pabalstu jomā, gan mainoties kārtībai, kam tiek piešķirts/izmaksāts pabalsts, gan pabalsta saturs un apjoms (piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti vietā jaunietis var saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kura apmērs ir atkarīgs no jaunietim noteiktās invaliditātes grupas),  veselības aprūpes pakalpojumu joma, samazinoties pieejamam valsts apmaksātajam bezmaksas veselības aprūpes klāstam, kas kavē nu jau pilngadīgās personas iespējas saņemt savām vajadzībām atbilstošu veselības aprūpes pakalpojumu.
 
4.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt pamatnostādņu projekta 2.5.rezultatīvo rādītāju (17.lpp.), ņemot vērā, ka plānošanas dokumentos tiek izmantots termins "ņirgāšanās" (bullying).
Piedāvātā redakcija
2.5. No ņirgāšanās cietušo Regulāri aizskarto un pazemoto 15 gadus veco skolēnu īpatsvars, %
 
5.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot pamatnostādņu projekta 1.3. rīcības virziena īstenojamo uzdevumu Nr.6 (33.lpp.), jo šāds pasākums ir jau iekļauts Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam, kā arī jau ir izpildīts (https://www.vm.gov.lv/lv/media/10445/download).
Piedāvātā redakcija
-
6.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot pamatnostādņu projekta 1.3. rīcības virziena īstenojamo uzdevumu Nr.5 (33.lpp.), jo šāds pasākums ir jau iekļauts Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam ir iekļauts 1.3.9.uzdevums -   Adaptēt un īstenot pierādījumos balstītas un standartizētas narkotiku lietošanas profilakses programmas dažādām mērķa grupām: bērniem (Good Behavior Game); jauniešiem (Unplugged) un uz “FredgoesNet” principiem balstītu programmu jauniešiem tai skaitā nepilngadīgiem likumpārkāpējiem.  Rosinām pamatnostādņu projekta tekstā iekļaut, ka Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam paredz pasākumus atkarību profilaksei 1.3. sadaļā, un tāpēc šajās pamatnostādnēs nav paredzēts iekļaut šādus pasākumus.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot pamatnostādņu projekta 1.3. rīcības virziena īstenojamo uzdevumu Nr.4 (33.lpp.), jo šāds pasākums jau ir iekļauts Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ir 1.3.6. uzdevums - Nodrošināt atkarību izplatības mazināšanas un profilakses jomā strādājošo speciālistu (piemēram, psihologu, sabiedrības veselības speciālistu, policistu, bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju un krīžu centru darbinieku, jaunatnes lietu speciālistu,  probācijas dienesta un ieslodzījumu vietu darbinieku, ģimenes asistentu, romu mediatoru u.c.) izglītošanu vai apmācību par atkarību izraisošo vielu lietošanas un atkarību izraisošo procesu praktizēšanas profilaksi. Rosinām pamatnostādņu projekta tekstā iekļaut, ka Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam paredz pasākumus atkarību profilaksei 1.3. sadaļā un līdz ar to šajās pamatnostādnēs nav paredzēts iekļaut šādus pasākumus. Vienlaikus nav saprotams, ja šāds pasākums tiek iekļauts, kāpēc Labklājības ministrija ir svītrota no līdzatbildīgo saraksta, ja Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam tā ir iekļauta pie līdzatbildīgajiem.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot pamatnostādņu projekta 1.3. rīcības virziena īstenojamo uzdevumu Nr.3 (32. lpp), jo šāds pasākums jau ir Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ir 1.3.5. uzdevums -  Attīstīt atkarību izraisošo vielu selektīvo profilaksi, īstenojot pasākumus specifiskām iedzīvotāju grupām ar paaugstinātu atkarību izraisošo vielu lietošanas risku (piemēram, bērni vispārējās izglītības iestādēs, kuras sniedz dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus, sociālās korekcijas izglītības iestādēs,  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, jaunieši SOS bērnu ciematos un jauniešu  mājās, krīzes centru un probācijas dienestu klienti u.c.), tai skaitā īstenojot pasākumus caur pedagoģiski psiholoģisko atbalsta dienestu reģionālajām struktūrvienībām. Rosinām pamatnostādņu tekstā iekļaut, ka Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam paredz pasākumus atkarību profilaksei 1.3. sadaļā, un tāpēc šajās pamatnostādnēs nav paredzēts iekļaut šādus pasākumus. Vienlaikus norādām, ka Veselības ministrija šobrīd ir izstrādājusi jaunu rīcības plānu "Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānu alkoholisma un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam", kurā arī viens no rīcības virzieniem ir atkarību profilakse un kurā būs specifiski pasākumi selektīvās un arī indicētās profilakses jomā, kas līdz šim netika ieviesti pilnvērtīgi. Minētais plāns šobrīd ir iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot pamatnostādņu projekta 1.3. rīcības virziena īstenojamo uzdevumu Nr.1 (32. lpp.), jo šāds pasākums jau ir Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam ir  1.3.1. pasākums -  Īstenot sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus dažādām mērķa grupām par atkarību izraisošo vielu lietošanas, kā arī  procesu un dažādu jauno moderno tehnoloģiju pārmērīga patēriņa ietekmi uz veselību un ar to saistītājiem riskiem. Rosinām pamatnostādņu projekta tekstā iekļaut, ka Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam paredz pasākumus atkarību profilaksei 1.3. sadaļā un tāpēc šajās pamatnostādnēs nav paredzēts iekļaut šādus pasākumus.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt pamatnostādņu projekta apakšsadaļā “1.3. Rīcības virziens: Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības mazināšana” 14.rindkopu “Latvijā procesu atkarība netiek skatīta […].” (31.lpp.), ka Finanšu ministrija ir izstrādājusi politikas plānošanas dokumentu un tā ieviešanas plānu tieši specifiski azartspēļu nozarē, kurā ir iekļauti arī pasākumi tieši problemātiskas azartspēļu spēlēšanas profilaksei un ārstēšanas, kā arī rehabilitācijas iespējas (https://likumi.lv/ta/id/331011-par-azartspelu-un-izlozu-politikas-pamatnostadnu-20212027-gadam-darba-planu;
https://likumi.lv/ta/id/324799-par-azartspelu-un-izlozu-politikas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam).
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta apakšsadaļā “1.3. Rīcības virziens: Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības mazināšana” 12.rindkopu “Veselības ministrija ir uzsākusi darbu pie “Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāna alkoholisma un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam” izstrādes […].” (31.lpp.), pievienojot atsauci uz plāna projektu TAP portālā, kā arī norādīt, ka plāna projekts (TA Nr.22-TA-1631 ) ir jau iesniegts apstiprināšanai Ministru kabinetā (https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/2a8e660a-ecc9-4223-a814-7b7e59caabef). Papildus lūdzam norādīt, ka plāns paredz ne tikai attīstīt narkoloģiskās ārstēšanas pakalpojumus, bet paredz attīstīt atkarību profilakses pasākumus īpaši selektīvā un indicētās profilakses ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta apakšsadaļā “1.3. Rīcības virziens: Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības mazināšana” 7.rindkopu “2019. gada pētījumā vērojama būtiska pieauguma tendence […].”(30.lpp.), papildinot ar datiem arī par citu vielu lietošanu salīdzinājumā ar 2015.gada datiem.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta apakšsadaļā “1.3. Rīcības virziens: Atkarību izraisošo procesu un vielu lietošanas izplatības mazināšana” 2.rindkopā pirmo teikumu šādā redakcijā: “Bērni un pusaudži ir īpaši neaizsargāti pret alkohola, tabakas, nikotīna un narkotisko vielu kaitīgo iedarbību, jo apreibinošo vielu lietošana pat mazās devās var traucēt smadzeņu attīstību un veicināt vielu lietošanas traucējumus nākotnē.” (29.lpp.). Jauniešiem jau šobrīd modernāk ir lietot nikotīna saturošus izstrādājumus, piemēram e-cigaretes, savukārt tradicionālie tabakas izstrādājumu popularitāte ir kritusies jauniešu vidū.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam aizvietot pamatnostādņu projekta apakšsadaļā "1.2.Rīcības virziens: Visa veida vardarbības izskaušana" īstenojamo uzdevumu 4.punktā (29.lpp.) vārdus "aizskāruma un pāridarījuma" ar vārdiem "tai skaitā ņirgāšanās", bet vārdu "e-vidē" ar vārdiem "interneta vidē".
Piedāvātā redakcija
-
15.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta sadaļā “1. mērķis:  sekmēt bērnu un jauniešu drošību, attīstību, psiholoģisko un emocionālo labklājību” 15.rindkopu “Šobrīd Latvijā trūkst tādu politikas ieviešanas instrumentu prevences jomā, kas […].” (15.lpp.), paskaidrojot, kas domāts ar prevencijas instrumentiem, kas varētu nākotnē paredzēt indivīda uzvedību. Jaunieši kā tādi ir riska grupā, neatkarīgi no ģimenes sociālā vai materiālā stāvokļa. Atkarību izraisošo vielu uzsākšanai var būt dažādi ietekmējošie faktori, piemēram, vienaudžu spiediens, nespēja tiks galā ar savām emocijām pusaudža vecumā u.c. Šeit arī tiek pārsvarā likts akcents uz likumpārkāpumiem, nevis sabiedrības veselību.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta sadaļā “1. mērķis:  sekmēt bērnu un jauniešu drošību, attīstību, psiholoģisko un emocionālo labklājību” 13.rindkopu “Dati par atkarību izraisošo vielu lietošanu bērnu un pusaudžu vidū liecina, ka […].” (14.-15.lpp.). Rindkopā lūdzam iekļaut informāciju par vielu lietošanas datiem no Eiropas skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskajām vielām (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), kā arī Slimību profilakses un kontroles centra veiktajiem pētījumiem par dažādu atkarību izraisošo vielu lietošanu jauniešu vidū. Nav izprotams liktais akcents uz administratīvajiem pārkāpumiem, kas tikai stigmatizē lietotājus. Tā vietā būtu jāapraksta, kādu iespaidu uz jauniešu veselību un attīstību atstāj psihoaktīvo vielu lietošana. Nav izprotams, kāpēc ārstēšanas dati ir tikai par F-10 diagnozi, jo psihiskie un uzvedības traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ ir diagnošu grupa F10-F19. Līdz ar to lūdzam norādīt datus par visām šīm diagnozēm. Vienlaikus lūdzam ietvert plašāku skaidrojumu par teikumu: “Tikmēr speciālisti novērojuši, ka sociālās rehabilitācijas iespējas un profilakse bērniem ar atkarībām ir nepietiekamā līmenī.”.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam kopumā izvērtēt plānā projektā iekļauto pasākumu redakcijas un iespēju robežās tās izvērst, lai būtu saprotams pasākuma mērķis un uzdevumi. Piemēram, skatīt pasākumus Nr.1.5.3. “Izpētes attīstības nepietiekamību, grūtību un vajadzību identificēšanai bērnu vidū”, Nr.4.4.3. “Veikti grozījumi tiesību aktos” u.c.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt plānā projektā ietvertos pasākumu termiņus, jo vairākiem pasākumiem kā izpildes termiņš ir norādīts 2022. gada 4.ceturksnis.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt plāna projektā rezultatīvo rādītāju apjomu pret iekļautajiem pasākumiem. Vai tik liels apjoms rezultatīvo rādītāju ir īstenojams plāna darbības periodā.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta apakšsadaļā "1.2.Rīcības virziens: Visa veida vardarbības izskaušana" 11.rindkopu (27.lpp.), izsakot šādā redakcijā "Lai mazinātu ņirgāšanās izplatību, plānots izstrādāt un ieviest ņirgāšanās prevencijas vadlīnijas izglītības vidē, kā arī rekomendācijas izglītojamo vecākiem, vēršot uzmanību uz visām vecumposma grupām – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, sākumskolas skolēniem, kā arī pamatskolas, vidusskolas, tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu, izglītojamajiem. (..).” Vienlaikus lūdzam arī precizēt 56. atsauci: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/746a6c77-a9f4-4182-9084-e4ab10484b2e.
Piedāvātā redakcija
-