Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1959
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
16.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma ((turpmāk - Atsavināšanas likums) 3.panta pirmās daļas 5.punkts paredz, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt, nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta). Saskaņā ar Atsavināšanas likuma 39.pantu publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, nododot to piegādātāja īpašumā un izdarot ieskaitu, ja šī kustamā manta tiek iepirkta atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Minēto atsavināšanas veidu var izmantot, neveicot pārdošanu izsolē vai pārdošanu par brīvu cenu. Nosacījumu par kustamās mantas nodošanu piegādātāja īpašumā un ieskaitu iekļauj konkursa nolikumā.

Lūdzam izvērtēt vai Atsavināšanas likuma regulējums jau nerisina Ekonomikas ministrijas likumprojekta ietvarā noteikto jautājumu, un attiecīgi speciāla regulējuma paredzēšana nav nepieciešama. Vienlaikus, ja jauns regulējums ir nepieciešams, lūdzam anotācijā sniegt skaidrojumu par apstākļiem, ko tieši nav iespējams risināt jau esošā regulējuma, t.sk. Atsavināšanas likuma 39.panta, ietvarā, vai to precizējot, bet ir nepieciešams veidot jaunu vispārīgu likuma piemērošanas izņēmumu. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojektā paredzēta līdzekļu ieskaitīšana uzkrāšanas fondā jaunu valsts naftas produktu drošības rezervju iegādei un uzturēšanai.
Atbilstoši likumprojektam "Grozījumi Enerģētikas likumā" (projekts 23-TA-1852, turpmāk - Enerģētikas likuma grozījumi) drošības rezerves ir noteikta apjoma valsts īpašumā esošie naftas produkti, kas izveidota kā rezerve, lai enerģētiskās krīzes periodos Latvijā tiktu nodrošināta apgāde ar naftas produktiem. Ar Enerģētikas likuma grozījumiem tiek paredzēts izveidot drošības rezervju uzkrāšanas fondu, kura turētājs un administrētājs būs sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - pārvaldnieks) un kurā paredzēts ieskaitīt drošības rezervju pakalpojuma maksu un ieņēmumus no drošības rezervju atsavināšanas, kā arī noteikts, ka drošības rezervju uzkrāšanas fondā uzkrātie līdzekļi tiek izmantoti, lai segtu ar noteikto funkciju izpildi saistītos izdevumus un pārvaldnieka administratīvos izdevumus.
Skaidrības nodrošināšanai lūdzam anotāciju papildināt ar informāciju par uzkrāšanas fondu, proti, ka Enerģētikas likuma grozījumos ir paredzēta uzkrāšanas fonda izveidošana un ar informāciju par uzkrāšanas fonda mērķi.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Ar likumprojektu paredzēts Atsavināšanas likumu papildināt ar jaunu normu - 2.panta 3.2 daļu, saskaņā ar kuru šā likuma noteikumi nav piemērojami, ja rotācijai atsavināmi valsts naftas produktu drošības rezervju krājumi. Normas otrajā teikumā paredzēts, ka manta atsavināma ar iepirkuma līgumos par drošības rezervju piegādi paredzētu pienākumu piegādātājiem patstāvīgi atjaunot naftas produktus līgumsaistību ietvaros vai tos atpirkt, vai arī ar Enerģētikas likuma 72.panta pārvaldnieka lēmumu par iespējami augstāku cenu, ieskaitot līdzekļus uzkrāšanas fondā jaunu valsts naftas produktu drošības rezervju iegādei un uzturēšanai.
Atbilstoši anotācijā norādītajam rotācijai paredzētu atvietojamu lietu (naftas produktu) atsavināšanai nav galējs raksturs, bet gan tikai derīguma uzturēšanas loma, un ka būtu jāparedz iespējas jau pašos krājumu iegādes līgumos noteikt piegādāto degvielu rotēt pasūtītāja uzdevumā (pretendentam atbildēt par tās derīguma termiņiem), kā arī norādīts, ka jāparedz arī iespēja, ka drošības rezervju pārvaldnieks spēj noteikt piemēroto brīdi drošības rezervju rotēšanai arī ārpus līgumsaistībām, kad tam ir saimnieciski pamatoti apstākļi un rezultāti ir labvēlīgi valsts interesēm.
Lūdzam vērtēt, vai likumprojektā ietvertā Atsavināšanas likuma 2.panta 3.2 daļas otrā teikuma pirmā daļa nebūtu redakcionāli precizējama (no šobrīd likumprojektā ietvertās redakcijas nav viennozīmīgi skaidrs, ka naftas produktu drošības rezerves plānots atsavināt šo pašu rezervju piegādātājiem attiecīgu nosacījumu/pienākumu paredzot piegādes līgumos, kā tas secināms no anotācijā norādītā, proti, ka piegādes līgumos plānots paredzēts pienākums piegādātājiem nodrošināt naftas rezervju rotāciju). 

Vienlaikus skaidrības nodrošināšanai aicinām precizēt likumprojektā ietvertās normas otrajā teikumā lietoto terminu "manta" (piemēram, aizstājot ar vārdiem "valsts naftas produkti").
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Ņemot vērā to, ka no likumprojekta un anotācijas nav viennozīmīgi saprotams, kā tiks nodrošināts, ka atsavinot publiskai personai piederošo mantu tiks iegūta samaksa, kas būtu ne zemāka kā tirgus cena, tādējādi, izslēdzot komercdarbības atbalsta esamību pircēju līmenī, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu par to, kā tiks novērsta komercdarbības atbalsta esamība valsts naftas produktu drošības rezervju krājumu atsavināšanas gadījumā (šajā ziņā lūdzam skatīt skaidrojumus, kas sniegti Eiropas Komisijas paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/C 262/01) 4.2. nodaļā). Nepieciešamības gadījumā lūdzam atbilstoši papildināt arī likumprojektu ar attiecīgajām normām.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3.apakšsadaļā "Problēmas apraksts" norādīts, ka pamatmetode ir kustamās mantas izsoles organizēšana atsavināšanai atbilstoši likuma (Publiskas personas mantas atsavināšanas likums) II nodaļai.
Aicinām minēto informāciju papildināt ar atsauci uz Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu, kas noteic, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” šobrīd sniegto informāciju svītrot vai pārcelt uz 1.sadaļu, jo tā neskaidro ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.  
Piedāvātā redakcija
-