Atzinums

Projekta ID
21-TA-510
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
28.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Aicinām papildināt tiesību aktu ar jaunu punktu, izsakot MK 04.09.2018. noteikumu Nr.562* 19.13.apakšpunktā minētās pašvaldības nosaukumu jaunā redakcijā atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, kas spēkā stājies 23.06.2020.

* MK 04.09.2018. noteikumi Nr.562 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi"
Piedāvātā redakcija
Izteikt 19.13.apakšpunktu šādā redakcijā: "19.13. Rīgas valstspilsētas pašvaldība;".