Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1852
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
15.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Tiesiskās noteiktības nolūkā, kā arī lai nodrošinātu vienotu terminoloģijas lietošanu, lūdzam aizstāt likumprojekta 2. pantā izteiktajā Enerģētikas likuma 72.1 panta sestās daļas 2. punktā vārdus "uzkrāšanas fonds" ar vārdiem "drošības rezervju uzkrāšanas fonds".
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Ievērojot, ka atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41. panta pirmajai daļai publiska persona var deleģēt pārvaldes uzdevumus (nevis funkcijas), lūdzam likumprojekta 2. pantā izteiktajā Enerģētikas likuma 72. panta pirmajā daļā norādīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor" (turpmāk – pārvaldnieks) ar likumprojektu deleģēto pārvaldes uzdevumu. Līdzīgi lūdzam precizēt arī likumprojekta 2. pantā izteikto Enerģētikas likuma 72.panta otrās daļas ievaddaļu un 72.1 panta piekto daļu, kā arī likumprojekta 5. pantā izteikto Enerģētikas likuma Pārejas noteikumu 78. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Spēkā esošā Enerģētikas likuma 72. panta pirmā daļa paredz pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu rezervju izveidei noteiktā apjomā, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar naftas produktiem. Uz minētā pilnvarojuma pamata izdoti Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumi Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā" (turpmāk - Noteikumi Nr. 286).

Vēršam uzmanību, ka stājoties spēkā likumprojektam, spēku zaudēs šobrīd Enerģētikas likuma 72. pantā ietvertais pilnvarojums un līdz ar to – Noteikumi Nr. 286. Noteikumos Nr. 286 ir pārņemtas Padomes 2009. gada 14. septembra direktīvas 2009/119/EK, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves, (turpmāk - Direktīva) normas, līdz ar to, noteikumiem zaudējot spēku, attiecīgās Direktīvas normas vairs nebūs pārņemtas nacionālajos normatīvajos aktos atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. pantam. Norādām, ka no likumprojekta un tā anotācijas nav skaidrs, kā tiks nodrošināta Direktīvas normu pārņemšana pēc likumprojekta spēkā stāšanās. 

Ievērojot minēto, lūdzam skaidrot, kā plānots nodrošināt pilnīgu Direktīvas tiesību normu pārņemšanu nacionālajos normatīvajos aktos pēc likumprojekta spēkā stāšanās, tai skaitā, vai un kādus Ministru kabineta noteikumus plānots izdot, un attiecīgi papildināt likumprojekta anotācijas 4. un 5. sadaļu. Ja nepieciešams, lūdzam precizēt likumprojektā ietvertos pilnvarojumus Ministru kabinetam, nodrošinot, ka arī pēc grozījumu spēkā stāšanās Enerģētikas likumā ir iekļauts nepieciešamais pilnvarojums tādu Ministru kabineta noteikumu izdošanai, ar kuriem tiks pārņemtas visas attiecīgās Direktīvas prasības.

Minētais attiecas arī uz Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumiem Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību", kuros arī ir pārņemtas Direktīvas prasības. Paskaidrojam, ka šie noteikumi izdoti uz Enerģētikas likuma 72.3 panta pamata, un  zaudēs spēku, stājoties spēkā likumprojekta 3. pantam, ar ko Enerģētikas likuma 72.3 pantu plānots izslēgt.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. pantu direktīvas dalībvalstīm uzliek saistības attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj šo valstu iestādēm noteikt to īstenošanas formas un metodes. Direktīvas, atšķirībā no regulām, nav tieši piemērojami tiesību akti. Dalībvalstu pienākums ir pilnībā un korekti pārņemt direktīvas nosacījumus nacionālajos normatīvajos aktos Dalībvalstu fiziskajām un juridiskajām personām direktīvās iekļautie nosacījumi kļūst par saistošiem tikai ar brīdi, kad šie nosacījumi pārņemti nacionālajos normatīvajos aktos. Atsauces uz direktīvas nosaukumu nacionālajā normatīvajā aktā nav uzskatāma par korektu direktīvas normu pārņemšanas metodi.

Ievērojot minēto, lūdzam likumprojekta 2. pantā izteiktajā Enerģētikas likuma 72. panta pirmajā daļā svītrot atsauci uz Direktīvu. Savukārt Direktīvas normas, kas attiecas uz centrālo krājuma uzturēšanas struktūru (turpmāk - CKUS), lūdzam pilnībā un pēc būtības pārņemt likumprojektā vai citā nacionālajā normatīvajā aktā. Tai skaitā vēršam uzmanību, ka uz CKUS attiecas tostarp Direktīvas 2. panta f) apakšpunkts, kurā sniegta CKUS definīcija, Direktīvas 7. pants, kurā noteikti CKUS darbības principi un kompetence, kā arī atsevišķas citas Direktīvas normas.

Papildus minētajam lūdzam precizēt arī likumprojekta anotācijas 5. sadaļu, tai skaitā aizpildīt 5.4. sadaļas 1. tabulu, norādot konkrētās pārņemtās Direktīvas normas, konkrētās likumprojekta normas, ar kurām pārņemtas Direktīvas normas, to, vai attiecīgās Direktīvas prasības tiek pārņemtas pilnībā vai daļēji, kā arī, nepieciešamības gadījumā, tos normatīvos aktus, ar kuriem Direktīvas prasības plānots pārņemt pilnībā (piemēram, ja šāds normatīvais akts būs likumprojektā izteiktā 72. panta trešajā daļā minētie Ministru kabineta noteikumi).

Tāpat no likumprojekta teksta var secināt, ka atsevišķas Direktīvas 7. panta prasības par CKUS kompetenci tiek pārņemtas ar likumprojekta 2. pantā izteikto 7. panta otro daļu. Paskaidrojam, ka arī šo informāciju nepieciešams norādīt likumprojekta anotācijas 5. punktā.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Lūdzam precizēt un savstarpēji saskaņot likumprojekta 5. pantā izteikto Enerģētikas likuma Pārejas noteikumu 77.2. un 77.3. apakšpunktu, nodrošinot skaidru un saprotamu tiesisko regulējumu. Vienlaikus norādām, ka atsauces uz likumprojekta vienībām (iekšējās atsauces) veido atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 2.8. nodaļā noteiktajam.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka likumprojekta anotācijas 2.1. sadaļā skaidrotā likumprojekta ietekme uz identificētajām sabiedrības grupām nav saprotama. Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt likumprojekta anotācijas 2.1. sadaļu.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Iebildums
Informējam, ka atbilstoši Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piektajai daļai, ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats (augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz kuras pamata izdots cits normatīvais akts), tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt likumprojekta anotācijas 4.1. sadaļu ar informāciju par Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti uz Enerģētikas likuma 72. panta pirmās daļas, 72.3 panta un 73. panta pamata.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
Iebildums
Lūdzam papildināt likumprojekta anotācijas 6.3. sadaļu ar informāciju par sabiedrības līdzdalības rezultātiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt likumprojekta 5. pantā izteiktajā Enerģētikas likuma Pārejas noteikumu 76. punktā noteiktā saistību pārņemšanas termiņa samērīgumu un nepieciešamības gadījumā to precizēt, ievērojot, ka atbilstoši likumprojekta spēkā stāšanās noteikumam pārvaldnieks ar likumprojektu deleģēto pārvaldes uzdevumu sāk pildīt ar tikai 2024. gada 1. janvāri.
 
Piedāvātā redakcija
-