Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
21-TA-506
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
29.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Priekšlikums
Likumprojekta anotācijas III sadaļā "Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem" ir norādīts, ka projekts šo jomu neskar. Savukārt anotācijas I sadaļas 2. punktā "Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība" noteikts - informācijas apkopošana no reģistriem plānota VARAM īstenotā projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma” projekta ietvaros. Tā mērķis ir nodrošināt vienotu un ātrdarbīgu datu izplatīšanas risinājumu jeb datu agregatora risinājumu (turpmāk – DAGR), lai uzlabotu intensīvi izmantoto datu pieprasījumu veiktspēju. Tālāk ir norādīts - plānots, ka DAGR risinājums reģistru informācijas pieejamībai varētu tikt nodrošināts par vienotu abonēšanas maksu. DAGR risinājums nodrošinātu visas informācijas pieejamību vienuviet un būtiski samazinātu administratīvo slogu un izmaksas par klienta izpētei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu no valsts informācijas sistēmām. Turklāt tiek norādīts, ka vienlaikus tiks izstrādāts arī finansēšanas modelis vienotā informācijas kanālā izstrādei un izmaksas projekta ieviešanai, t.sk. iespējamās izmaksas reģistru turētājiem, segtas Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pieejamā finansējuma ietvaros vai veicot atsevišķu budžeta pieprasījumu informācijas savietošanai.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, nav īsti korekti norādīt, ka konkrētais likumprojekts neskars valsts un pašvaldību budžetu. Līdz ar to lūdzam papildināt likumprojekta anotāciju ar informāciju par projekta ietekmi uz budžetu, proti, ka ietekme uz budžetu ir paredžeta, bet šobrīd precīzi to noteikt nav iespējams, jo tā tiks vērtēta DAGR risinājuma normatīvā regulējuma izstrādes ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Priekšlikums
Likumprojekta normas paredz veikt personas datu apstrādi, saņemot informāciju no valsts uzturētajām datu bāzēm ierobežotam pesonu lokam to funkciju veikšanai. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas Nr. 2016/679/ES "Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)" 5. panta 1. punkta f) apakšpunkts noteic, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (“integritāte un konfidencialitāte”).
Ņemot vērā minēto, lūdzam anotācijā atspoguļot novētējumu par ietekmi uz personas datu aizsardzību.
 
Piedāvātā redakcija
-