Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1134
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
17.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
1. Likumprojekta anotācijā minēts, ka interešu izglītības programmu īstenošanas (mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvei) finansējuma apmērs pedagogu darba samaksai un VSAOI tiks nodrošināts  50% no valsts budžeta un 50% no pašvaldību budžetiem, tomēr likumprojektā šāda norma nav paredzēta, līdz ar to lūdzam attiecīgi precizēt likumprojektu, papildinot to. 
2. Vēršama uzmanību, ka likumprojektā paredzēto normu īstenošanai ir nepieciešams papildu finansējums gan no valsts, gan no pašvaldību budžetiem un lūdzam  gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta izskatīšanas procesā, iekļaut papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu likumprojektā paredzēto uzdevumu īstenošanai.
3. Par nepieciešamo finansējumu mācību līdzekļu iegādei - interešu izglītībai (pirmsskola, 1.-9.klase) un mācību līdzekļu nomaiņas nodrošinājumam latviešu valodā vispārizglītojošo skolu 1.-6.klases izglītojamiem, norādām, ka Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 01.14.00 “Mācību literatūras iegāde” katru gadu plānotie līdzekļi (2022.-2024.gadā – 4 585 452 euro ik gadu), lai nodrošinātu mācību līdzekļu, tai skaitā mācību literatūras iegādi, valstspilsētu un novadu pašvaldībām un privātajām izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības programmas, licencētas vispārējās pamatizglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas  ir nepietiekoši un valsts budžetā ir jāparedz finansējums mācību līdzekļu iegādei pārejai uz mācībām latviešu valodā!
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
3.sadaļa.Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Ņemot vērā, ka likumprojektam ir ietekme uz pašvaldību budžetiem lūdzam anotācijai pievienot detalizētus aprēķinus, kur būtu skaidri redzams nepieciešamais papildu finansējums visu likumprojektā iekļauto izmaiņu nodrošināšanai sadalījumā gan valsts budžetam, gan pašvaldību budžetiem.
2. Lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļas 5.1. un 5.3. apakšpunktus.
 
 
Piedāvātā redakcija
-