Atzinums

Projekta ID
22-TA-876
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
09.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ministru kabinets 2022. gada 8. februārī izskatīja konceptuālo ziņojumu "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi", kura ietvaros paredzēts veidot Izmeklētāju mācību centru, kura mērķis ir pirmstiesas izmeklēšanas un operatīvā darba kvalitātes celšana, nodrošinot Valsts policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu, kuras veic pirmstiesas izmeklēšanu, pastāvīgu tālākizglītības ieguvi un profesionālās kvalifikācijas celšanu atbilstoši mūžizglītības principam un mācību starpdisciplinārai pieejai.
Tieslietu ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā ietverts, ka paredzēta cieša sadarbība ar IeM Izmeklētāju mācību centru. Sadarbības ietvaros paredzēts pievērst īpašu uzmanību programmu izstrādei un ikgadējo programmu koordinēšanai gan attiecībā uz saturu, gan lektoriem, gan mērķa grupām. Informatīvajā ziņojumā ir arī norādīts, ka tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un izmeklētāju augstas kvalifikācijas uzturēšana un tās nepārtraukta attīstīšana ir ļoti svarīga kvalitatīvai lietas izmeklēšanai, sagatavošanai nodošanai tiesā un iztiesāšanai. Turklāt arī sabiedrība redz šo procesu kā vienotu, neatkarīgi no kriminālprocesa stadijas.
Ievērojot minēto, kā arī to, ka saskatāmas līdzības šo abu mācību centru būtībā, aicinām izvērtēt iespējas veidot vienu mācību centru apvienojot gan Iekšlietu ministrijas konceptuālajā ziņojumā ietverto, gan Tieslietu ministrijas informatīvajā ziņojumā ietvertos jautājumus. Veidojot vienu mācību centru un aptverot visas procesā iesaistītās amatpersonu grupas būtu iespējams nodrošināt visaptverošas mācību programmas, izvairīties no iespējamas dublēšanās un vienlaikus būtu iespēja samazināt nepieciešamību pēc personāla (tostarp pieļaujot iespēju, ka potenciālie mācībspēki varētu pārklāties abos mācību centros). 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt MK sēdes protkollēmumu, norādot, ka visas projekta īstenošanai nepieciešamās amata vietas, kas minētas šī protokllēmuma 3. un 6.punktā, tiks nodrošinātas Tieslietu ministrijas resora ietvaros, pārdalot šim mērķim vakantās amata vietas.
Informējam, ka Tieslietu ministrijas resorā (atbilstoši Atlīdzības uzskaites sistēmas informācijai uz 2022.gada 28.februāri) kopumā bija 752 vakanti amati, tai skaitā Tiesu administrācijā - 128.

 
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt MK sēdes protkollēmumu, norādot, ka visas projekta īstenošanai nepieciešamās amata vietas, kas minētas šī protokllēmuma 3. un 6.punktā, tiks nodrošinātas Tieslietu ministrijas resora ietvaros, pārdalot šim mērķim vakantās amata vietas.
Informējam, ka Tieslietu ministrijas resorā (atbilstoši Atlīdzības uzskaites sistēmas informācijai uz 2022.gada 28.februāri) kopumā bija 752 vakanti amati, tai skaitā Tiesu administrācijā - 128.

 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma 4. nodaļā "Sasniedzamie mērķi, atskaites punkti un starpposma rādītāji" kā viens no uzraudzības rādītājiem ir norādīts "Normatīvā regulējuma pieņemšana MC darbības nodrošināšanai" (6.lpp). Atbilstoši norādītajam paredzēts, ka Tieslietu ministrija izstrādā likumprojektu "Par MC likumu" un izsludina Valsts sekretāru sanāksmē. Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" tiesību aktu projekti vairs netiek izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē, bet gan atbilstoši šo noteikumu 51. punktam tiek novirzīti saskaņošanai attiecīgajām ministrijām. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 4. nodaļā ietvertā mērķa/atskaites punkta rādītāja aprakstu atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. 
Piedāvātā redakcija
-