Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam precizēt noteikumu projekta 33.2.apakšpunktu, svītrojot atsauci uz direktīvu vai nodrošinot tās attiecīgo normu pārņemšanu pēc būtības. 
Vēršam uzmanību, ka izziņā par atzinumos izteiktajiem iebildumiem norādīts, ka šis TM  05.05.2022. atkārtoti izteiktais iebildums ir ņemts vērā, tomēr saskaņošanai nosūtītajā noteikumu projektā attiecīgā tiesību norma nav precizēta.

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.punktu Eiropas Savienības direktīvas nav tieši piemērojamas - tās ir nepieciešams pēc to mērķa un būtības pārņemt nacionālajos normatīvajos aktos. Līdz ar to, ja noteikumu projektā nepieciešams noteikt konkrētas ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritēriji biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un biomasas kurināmajiem/degvielā, kas izriet no Direktīvas 2018/2001 29.panta, tos nepieciešams vai nu pārņemt noteikumu projektā pēc būtības, vai arī ietvert precīzu atsauci uz nacionālajām tiesību normām, kurās attiecīgās direktīvas prasības ir pārņemtas.
Vēršam uzmanību arī uz to, ka, ņemot vērā Direktīvas 2018/2001 29.panta plašo tvērumu (tai skaitā tajā noteikti dalībvalstu pienākumi sniegt ziņas Eiropas Komisijai u.tml.) un salīdzinoši sarežģīto struktūru, pienākuma uzlikšana privātpersonām kopumā nodrošināt atbilstību minētajam direktīvas pantam radīs nesamērīgu administraīvo slogu privātpersonām.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tiesiskās skaidrības nolūkos atkārtoti lūdzam saskaņot 40.2.apakšpunkta redakciju ar 43.2.7.apakšpunkta redakciju, proti, skaidri norādīt, vai dzīvokļu īpašnieki sedz izmaksas, kas nav attiecināmas vai neatbilstoši veiktos izdevumus
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām redakcionāli precizēt jauno 43.punkta otro teikumu, piemēram, šādi:  "Pieteikumu iesniedz elektroniski, izmantojot sabiedrības “Altum” tīmekļa vietni". Tai skaitā vēršam uzmanību, ka šīs normas pirmais teikums paredz, ka pieteikumā jau ietilpst tālāk 43.punktā minētie dokumenti un informācija, līdz ar to otrajā teikumā nav nepieciešams minēt papildus iesniedzamos dokumentus.
Minētais attiecas arī uz noteikumu projekta 64.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām 64.punkta ievaddaļas trešo teikumu izteikt kā atsevišķu noteikumu projekta vienību, piemēram, 65.punktu.
Piedāvātā redakcija
-