Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1622
Atzinuma sniedzējs
"LGBT un viņu draugu apvienība "Mozaīka""
Atzinums iesniegts
17.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Starptautiskā līguma projekts svešvalodā
Priekšlikums
LGBT un viņu draugu apvienība “Mozaīka”” (turpmāk – Mozaīka) ir nevalstiska organizācija, kas dibināta ar mērķi uzlabot cilvēktiesību, tai skaitā LGBT personu tiesisko stāvokli Latvijā. Mozaīkas dibinātājus, biedrus un atbalstītājus vieno izpratne par to, ka veselīga un stipra demokrātija var veidoties valstīs, kur katrs iedzīvotājs jūtas līdzvērtīgs, brīvs veidot savu profesionālo un privāto dzīvi pēc saviem ieskatiem un drošs par to, ka valsts viņa tiesības aizstāvēs.

Lai sasniegtu mērķus Mozaīka iestājas par neiecietības izskaušanu; Latvijas normatīvo aktu sakārtošanu, atbilstoši starptautiskajām normām un citu valstu labajai praksei cilvēktiesību jomā; sabiedrības izglītošanu ar to saistītiem jautājumiem; sabiedrības izpratnes par ģimenes modeļu dažādību un šo ģimeņu tiesību juridiskas atzīšanas sekmēšanu un aizsardzību.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Mozaīka ir viena no organizācijām, kura savā darbībā izvairās no aizspriedumiem un stereotipiem, un tādēļ piedāvā tāda veida risinājumus, kuri nodrošina efektīvu tiesību aizsardzību visa veida ģimenēm.

Mozaīka ir iepazinusies ar Labklājības ministrijas sagatavoto likumprojektu starptautiskā līguma (Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) apstiprināšanai un sniedz pozitīvu atzinumu tā apstiprināšanai Ministru kabinetā un tālākai ratifikācijai Saeimā.

Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (turpmāk - Stambulas Konvencija), ir nozīmīgs starptautisks dokuments, kas vērsts uz vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu. Lai arī tā ietekme labvēlīgi ietekmētu Latvijas centienus novērst un apkarot dažādas vardarbības izpausmes, Mozaīka norāda uz atsevišķiem iemesliem, kādēļ ir svarīgi ratificēt šo konvenciju:

Vardarbības pret sievietēm problēma: Vardarbība pret sievietēm ir nopietna problēma visā pasaulē. Ratificējot Stambulas Konvenciju, valsts kā mērķi sev izvirza apņemšanos aktīvi cīnīties ar un risināt šo problēmu un veicināt sieviešu aizsardzību.

Starptautiska sadarbība: Stambulas Konvencijas ratifikācija veicinās Latvijas sadarbību ar citām valstīm, lai apmainītos ar labāko praksi, informāciju un pieredzi attiecībā uz vardarbības novēršanu un apkarošanu. Tas palīdz veicināt efektīvāku pieeju šo problēmu risinājumā, jo nav nedz jēgpilni, nedz lietderīgi veltīt resursus risinājumu izstrādē, kuri iespējams jau veiksmīgi darbojas citviet.

Preventīvie pasākumi: Stambulas Konvencija veicina valstīm īstenot arī preventīvos pasākumus, piemēram, izglītošanu par vardarbības ietekmi un cēloņiem, veicināt vienlīdzību un atbalstu vardarbības upuriem. Tas palīdz samazināt vardarbības gadījumu skaitu un izveidot sabiedrību, kurā sievietes ne tikai ir faktiski drošībā, bet arī sniedz tām drošības sajūtu, kas ir ne mazāk būtiski.

Upuru aizsardzība: Konvencija aizsargā vardarbības upurus, nodrošinot atbalsta pakalpojumus un tiesiskās aizsardzības mehānismus. Tā arī ietver pasākumus, kas vērsti uz cietušo reintegrāciju sabiedrībā un viņu atbalstu pēc vardarbības gadījumiem. Mozaīka savā darbībā novēro, ka personu, kas cietušas no naida noziegumiem prasa ilgstošu laiku, lai novērstu bailes no atkārtotas vardarbības. Vardarbības ietekme nav tikai individuāla, bet tā ietekmē apkārtējo ģimeni, kopienas un sabiedrības drošību kopumā.

Vardarbības apkarošanas politika: Ratificējot Konvenciju, valstij ir pienākums ne tikai izveidot efektīvu politiku un tiesību regulējumu, kas novērstu vardarbību un sodītu vainīgos, bet arī pienākums regulāri pārskatīt jau esošo tiesību regulējumu, lai pilnveidotu to ar mērķi padarīt procesu efektīvāku un tuvinātu to galvenā mērķa sasniegšanai - mazināt vardarbību. Šāda politika, piemēram, ietver ne tikai izmeklēšanu un soda piemērošanu, lai nodrošinātu, ka vardarbības veicēji tiek sauktie pie atbildības, bet arī preventīvie pasākumi, lai mazinātu vardarbības izpausmju cēloņus.

Mozaīka pateicas Labklājības ministrijai par likumprojekta starptautiskā līguma apstiprināšanai sagatavošanu un Mozaīkas viedokļa uzklausīšanu. Vienlaikus, cerot uz turpmāku sadarbību, Mozaīka ir gatava līdzdarboties ar valsts institūcijām situācijas risinājuma pilnveidošanā.
 
Piedāvātā redakcija
-