Atzinums

Projekta ID
21-TA-1545
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
10.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūgums Informatīvā ziņojuma I sadaļas 9.4.apakšpunktu papildināt ar specifisku mērķi uzlabot lauksaimniecības saimniecību energoefektivitāti un resursefektivitāti un veicināt atjaunojamās enerģijas pašražošanu un pašpatēriņu.
Norādām, ka Latvijas obligātā energoefektivitātes mērķa - jaunie energoietaupījumi, izpildē var ieskaitīt tikai tādus pasākumus, kas ir īstenoti enerģijas galapatēriņā (lauku saimniecības un lauksaimniecības komersanti) un kuru īstenošana tiek veikta ar nolūku (mērķi) uzlabot energoefektivitāti. Pretējā gadījumā pat, ja pasākumu īstenošanā tiek nodrošināti energoietaupījumi un enerģijas galapatēriņa samazinājums, šādu pasākumu rezultātus valsts mērķu izpildē ieskaitīt nevarēs, jo pasākuma īstenošanas mērķos nebūs minēta energoefektivitātes uzlabošana.
Arī Informatīvā ziņojuma II sadaļas 20.1.1.apakšpunktā ir minēta energoefektivitāte un atjaunojamās enerģijas ražošana pašpatēriņam.
Piedāvātā redakcija
9.4.9. veicināta lauku saimniecību un lauksaimniecības komersantu darbības energoefektivitātes un resursefektivitātes uzlabošana un atjaunojamās enerģijas pašražošana un pašpatēriņš.
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Stratēģijas 1. sadaļas “Vispārīgie jautājumi” 9.2.1. apakšpunktā noteikts, ka tiks sekmēta saimniecību konkurētspējas celšana un tirgus orientācija, mērķtiecīgi atbalstot mazās un vidējās saimniecības un jaunos lauksaimniekus. Lūdzam informēt, vai stratēģija paredz atbalstu arī lielajām saimniecībām?
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju ziņojuma 1. sadaļas “vispārīgie jautājumi” 9.10.2. apakšpunktā, kurā uzsvērta nepieciešamība stiprināt Lauksaimniecisko zināšanu un inovāciju sistēmu (AKIS) un pilnveidot tās darbību, noteikt, ka AKIS īstenošanā tiek realizēta sadarbība ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), kas strādā pie Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomas "Zināšanu ietilpīga bioekonomika" Vadības grupas izveides, lai veidotu dialogu starp RIS3 vērtību ķēžu ekosistēmās iesaistītajām pusēm – uzņēmumiem, pētniecības organizācijām, politikas veidotājiem (nozaru ministrijām) un īstenotājiem, nozaru asociācijām, dažādiem sadarbības tīkliem, investoriem u.c. ieinteresētajām pusēm. Vēršam uzmanību, ka sākotnējie sadarbības kontakti jau ir izveidoti starp Ekonomikas ministriju, LIAA, Zemkopības ministriju un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru par AKIS sasaisti ar LIAA aktivitātēm RIS3 jomas "Zināšanu ietilpīga bioekonomika" attīstīšanā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Stratēģijas 1. sadaļā “Vispārīgie jautājumi” 9.7. apakšpunktā, 2. sadaļas “Izvēlētās Latvijas KLP stratēģiskā plāna intervences” 12. punktā un 3. sadaļas “Lauku attīstības intervences, kuras finansē ELFLA” 22. punktā minēts, ka atbalsts ir pieejams gados jauniem lauksaimniekiem. Lūdzam informēt, kas tiek saprasts ar terminu “jaunais lauksaimnieks”. Vai tas attiecināms uz tiem lauksaimniekiem, kas uzsāk lauksaimnieka gaitas vai tas saistīts ar konkrētām personām attiecīgā vecuma grupā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju ziņojuma 1. sadaļas “Vispārīgie jautājumi” 9.3. apakšpunktu papildināt ar mērķi uzlabot arī mežsaimnieku stāvokli vērtību ķēdē.
 
Piedāvātā redakcija
9.3. lai uzlabotu lauksaimnieku un mežsaimnieku stāvokli vērtību ķēdē, tiks: