Atzinums

Projekta ID
22-TA-2898
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam salāgot anotācijas redakciju ar Ministru kabineta noteikumu grozījumu tekstu, papildinot, ka anotācijas 1.sadaļā "Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība" 1.3.apakšsadaļā "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" apakšpunktā "Risinājuma apraksts" 6.pindkopā  minētās izmaksas (ēkas un telpu nomas, apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas, kā arī komunālo pakalpojumu izmaksas) nevar vienlaikus tikt segtas no netiešo izmaksu vienotās likmes. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam skaidrot anotācijas 1.sadaļā "Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība" 1.3.apakšsadaļā "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" apakšpunktā "Risinājuma apraksts" 8.pindkopā minēto darbinieku apmācības izmaksu punkta iekļaušanas nepieciešamību un sasaisti ar attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanu, atbilstoši Finanšu ministrijas izstrādātajām vadlīnijām Nr.2.1. "Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Sadaļā "Risinājuma apraksts" teikumā "Finansējuma saņēmējs, kas neizmanto 20% vienoto personāla atlīdzības likmi, visas amata kategorijas var apmaksāt gan ārpakalpojuma ietvaros, gan no biļešu ieņēmumiem, gan citiem finanšu avotiem, neatkarīgi no tā, vai personāls piesaistīts uz darba līguma pamata vai ārpakalpojumā" lūdzam dzēst vārdus "gan ārpakalpojuma ietvaros", jo ārpakalpojums jau ir minēts teikuma beigās. Skaidrojam, ka projektā, kur netiks izmantota personāla atlīdzības izmaksu vienotā likme, tajā ietvertās amatu kategorijas varēs apmaksāt tikai no biļešu ieņēmumiem vai cita (pašvaldības) finansējuma, bet nevarēs apmaksāt kā ārpakalpojumu no projekta finansējuma.
Piedāvātā redakcija
Finansējuma saņēmējs, kas neizmanto 20% vienoto personāla atlīdzības likmi, visas amata kategorijas var apmaksāt gan no biļešu ieņēmumiem, gan citiem finanšu avotiem, neatkarīgi no tā, vai personāls piesaistīts uz darba līguma pamata vai ārpakalpojumā.

 
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Atbilstoši Vadošās iestādes vadlīniju Nr. 2.1. "Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 44.zemsvītras atsaucei, ārvalstu komandējumu izmaksas attiecināmas tikai projekta īstenošanas personālam un projekta vadītājam. Lūdzam precizēt vai anotācijā skaidrot Ministru kabineta noteikumu projekta 20.2.1 apakšpunktā minētās redakcijas iekļaušanu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam skaidrot noteikumu projektā ierosināto grozījumu, kas paredz attiecināt dažādas infrastruktūras, t.sk. transportlīdzekļu, uzturēšanas izdevumus, pamatotību un atbilstību Vadošās iestādes vadlīnijās Nr. 2.1. "Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" ietvertajiem nosacījumiem par uzturēšanas izmaksu attiecināšanu, nodrošinot skaidru informācijas un nosacījumu izsekojamību. Nepieciešamības gadījumā lūdzam izvērtēt iespēju izvērst skaidrojumu arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam papildināt Ministru kabineta noteikumu projekta 32.11.2. apakšpunktu, norādot, ka minētās izmaksas vienlaikus nevar tikt segtas no netiešo izmaksu vienotās likmes.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.sadaļas "Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība" 1.1.apakšsadaļas "Pamatojums" apakšpunktu "Apraksts", norādot, ka deleģējums ir arī uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums 6.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt anotācijas 1.sadaļā "Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība" 1.3.apakšsadaļā "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" apakšpunktā "Risinājuma apraksts" 3.pindkopā vārdus "Eiropas Savienības fondu" ar vārdiem "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda".
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam sniegt skaidrojumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaksu attiecināšanas nepieciešamību atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 251 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijā" īstenošanas noteikumi"  20.4.3.7.apakšpunktam. 
Piedāvātā redakcija
-