Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
22-TA-2876
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
19.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tā kā privāpersonai nevar uzlikt par pienākumu pārliecināties vai Valsts zemes dienests ir vai nav saņēmis datus no Būvniecības informācijas sistēmas, bet valsts pāvaldei ir likumos nostiprināts pienākums ne tikai sadarboties, bet arī bez privātpersonas iestaistes savā stapā apmainīteis ar dokumentiem un informāciju, kas ir valsts pārvaldes rīcībā, tad regulējums ir jāprecizē: 
Piedāvātā redakcija
ja par ēku vai telpu grupu no būvniecības informācijas sistēmā saņemtas reģistrētas ziņas un būvniecības dokumentācija kā paziņojums par būvniecību ar ierosinātāja apstiprinājumu par būvdarbu pabeigšanu;
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tā kā privāpersonai nevar uzlikt par pienākumu pārliecināties vai Valsts zemes dienests ir vai nav saņēmis datus no Būvniecības informācijas sistēmas, bet valsts pāvaldei ir likumos nostiprināts pienākums ne tikai sadarboties, bet arī bez privātpersonas iestaistes savā stapā apmainīteis ar dokumentiem un informāciju, kas ir valsts pārvaldes rīcībā, tad regulējums ir jāprecizē: 
Piedāvātā redakcija
ja par ēku vai telpu grupu no būvniecības informācijas sistēmā saņemtas reģistrētas ziņas un būvniecības dokumentācija - paskaidrojuma raksts ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Kategoriski nav pieļaujama situācija, kurā ar grozījumiem šajos noteikumos tiek radīta situācija, kas nevis tikai atļauj neveikt būvju kadastrālo uzmērīsānu, ja dati ir saņemti no Būvniecības informācijas sistēmas, bet rada situāciju, kurā Būvniecības informācijas sistēmā būs dati par būvdarbu pabeigšanu, bet neskatoties uz šiem datiem, būve netiks reģistrēta kadastrā. Tā kā Kadastra uzturēšanas mērķis ir - aktuāli dati par visām eksistējiošām būvēm, tad arī procedūrām ir jābūt tādām, kuras nodrošina, ka kadastrā ir vismaz tikpat aktuāli dati par būvēm, cik Būvniecības informācijas ssitēmā!
Piedāvātā redakcija
Šo noteikumu 3.1 punktā minēto būvi, telpu grupu vai zemes vienības daļu reģistrē vai datus aktualizē Kadastra informācijas sistēmā. ja izpildās arī citi šajos noteikumos noteiktie nosacījumi. No Būvniecības informācijas sistēmā saņemts būvniecības ierosinātāja paziņojums par būvniecību, pabeidzot būvdarbus, vai paskaidrojuma raksts ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu ir uzskatāms arī par iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai, papildus datu neiesniegšana, ja to pieprasa šie noteikumi, neatbrīvo Valsts zemes dienestu no pienākuma reģistrēt būvi vai būves datus par kuriem Būvniecības informācijas sistēmā ir reģistrēti dati par būvdarbu pabeigšanu.
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
nav pamatots esošais regulējums, kas atļauj atteikt kadastra datu reģistrāciju vai aktualizēšanu tikai tāpēc, ka VZD varētu neiekļauties 15 dienās, tāpēc lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība 15 darbdienu laikā reģistrē kadastra objektu vai aktualizē kadastra datus. Valsts zemes dienests var pieņemt  lēmumu par kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizāciju atteikumu ilgākā laika posmā, nepārsniedzot 2 mēnešu termiņu. ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Absurda norma, kas paredz, ka VZD ir tiesības atteikt reģistrāciju un aktualizāciju Kadastrā, ja no BIS saņemtas ziņas, ka būvē būvdarbi pabeigti. Lūdzam svītrot 9.5. punktu, to aizstājot ar jaunu punktu, kā arī - ja nepieciešams pievienot Ministru kabineta protokoluzdevumu Būvniecības informācijas sistēmas pārzinim- nodrošināt  Būvniecības informācijas sistēmā datu, kas jāreģistrē vai jāaktualizē arī Kadastra informācijas sistēmā, esību strukturētu un mašīnlasāmu datu formātā, lai tie būtu reģistrējami, akltualizējami Kadastrā ar automatizētām metodēm tiklīdz saņemti no BIS.
Piedāvātā redakcija
saņemts būvniecības ierosinātāja būvniecības informācijas sistēmā iesniegts paziņojums par būvniecību, pabeidzot būvdarbus, vai paskaidrojuma raksts ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

9.Datus vai informāciju vai ziņas, kas reģistrētas Būvniecības informācijas sistēmā un vienlaikus pēc būtības satur datus, kas jāreģistrē vai jāaktualizē arī Kadastra informācijas sistēmā, Valsts zemes dienests reģistrē un aktualizē bez citu personu iesaistes piecu darba dienu laikā.
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
lūdzam pamatot- kāpēc varētu nereģistrēt šādas ēkas, ja kadastrā tiek reģistrēti jebkāda veida transformatori kā ēkas, turklāt arī tādi transformatori, kuros cilvēks vispār nevar ieiet. Tāpat kadastrā tiek reģistrēti arī tikai izbūvēti pamati un citas nepabeigtās būves. Lūdzam svītrot šo punktu, jo iepriekšējāsi jau nosaka, ka nereģistrē tādas būves, kas atbilstoši Būvniecības jomas normatīvajiem aktiem nav klasificējamas kā būves.
Piedāvātā redakcija
visas telpas ēkā ir ar telpas augstumu mazāku par 1,60 m, izņemot ēku, kurai ir izbūvētas vai saglabājušās tikai ārtelpas ar vismaz vienu ēkas konstruktīvo elementu – pamatiem;
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam pamatot šādas normas nepieciešamību, jo ja inženierbūve ir sabrukusi, tad ir jāpanāk, ka tiek nojaukti arī tās pamati, nevis tikai jāatrunā, ka tādu inženierbūvi nereģistrē. tāpat nav pamatoti noteikt, ka nereģistrē inženierbūvi, ja izbūvēti tikai tās pamati, ja attiecībā uz ēkām- var reģistrēt arī tikai izbūvētus pamatus. šādi gadījumi, iespējams, būtu jāatstāj īpašnieka izlemšanai- reģisitrēt vai nereģistrēt, bet ne noteikt, ka tos nedrīkst reģistrēt. 
Piedāvātā redakcija
inženierbūvei eksistē tikai tās pamati (nav izbūvētas vai ir sagruvušas pārējās inženierbūves konstrukcijas).
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Pēc tilpuma ļoti lielām būvēm varētu noteikt datu noteiktību 1m3 apmērā, bet šāda noteiktības kļūda nav attiecināma uz visām būvēm, lūdzam precizēt, it īpaši, jaattiecībā uz pārējiem rādītājiem noteiktības robežas ir daudz mazākas pēc būtības.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Nav pamatoti ar Kadastra noteikumiem noteikt- kura īpašuma sastāvā ir kāda no būvēm, jo īpašuma tiesību noteikšana ir ārpus šo noteikumu deleģējuma. Vienlaikus vēršam uzman'bu uz faktu, ak |MK noteikumos nav jāatkārto likumu normas, kā to dara šī punkta apakšpunkti.
Piedāvātā redakcija
Būvi iekļauj tā nekustamā īpašuma sastāvā, kurā ietilpst zemes vienība, uz kuras atrodas būve, arī tad, ja ierosinātājs nav šī nekustamā īpašuma kadastra subjekts, izņemot gadījumus, kad:
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tā kā eksistē Būvniecības informācijas sistēma, tad nebūtu jāiesniedz iesniegums par datu vai objektu reģsitrāciju, kas jau ir BIS
Piedāvātā redakcija
iesniedz iesniegumu, ja jāreģistrē vai jāktualizē objekti vai dati, kas nav Būvniecības informācijas sistēmā, kuram pievieno kādu no šādiem dokumentiem:
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tā kā eksistē Būvniecības informācijas sistēma, nav pamatoti prasīt dokumentusm, kas pieejami BIS
Piedāvātā redakcija
ja datu par būvi vai jaunbūvi nav Būvniecības informācijas sistēmā, tad iesniedz pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas izdotu dokumentu (piemēram, izziņu, būvatļauju) par jaunbūvi, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums;
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tā kā eksistē Būvniecības informācijas sistēma, nav pamatoti prasīt dokumentusm, kas pieejami BIS

 
Piedāvātā redakcija
ja datu par būvi vai jaunbūvi nav Būvniecības informācijas sistēmā, tad iesniedz būvvaldē akceptētu būvniecības dokumentāciju, kurā iekļautā inženierbūve ir identificējama ar būvi, par kuru ierosināta reģistrācija, vai, ja tādas dokumentācijas nav, inženierbūves pasi un reģistrācijas apliecību (ja normatīvie akti to paredz);
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tā kā eksistē Būvniecības informācijas sistēma, tad deklarācija būtu jāsniedz tikai gadījumos, ja datu par inženierbūvi nav BIS
Piedāvātā redakcija
Ja datu nav Būvniecības informācijas sistēmā, tad iesniedz inženierbūves datu deklarāciju (1.pielikums), pievienojot grafisko pielikumu un šo noteikumu 29.1.1., 29.1.2. vai 29.1.3.apakšpunktā minēto dokumentu, ja tas ir ierosinātāja rīcībā;
14.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Tā kā jebkurā būvniecības procesā eksistē plāni- ko ceļ, tad atbilstošie plāni arī jāpievieno kadastra informācijas sistēmā, nevis jaņosak, ka tajā nav plānu.
Piedāvātā redakcija
Ēkas stāva plānu neizgatavo šo noteikumu 29.4. un 29.7. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, kā arī pirmās grupas ēkai vai otrās grupas palīgēkai šo noteikumu 29.5. un 29.6. apakšpunktā noteiktajos gadījumos kadastra informācijas sistēmā pievieno kā ēkas plānu, kas pievienots Būvniecības informācijas sistēmā. Ēkas stāva plāna izgatavošanas gadījumā to sagatavo Šādā gadījumā tiek pievienota norāde, ka tas sagatavots bez apsekošanas apvidū un tajā iekļauj norādi par to, ka stāva plāns ir izgatavots bez apsekošanas apvidū. Ja ēkā ir vairāk kā viena telpu grupa, attiecīgi reģistrē visas telpu grupas.
15.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ja nepabeigtu jaunbūvi reģistrē, jābūt datiem par izbūvēto būvapjomu reģistrācijas brīdī. Lūdzam papildināt ar jaunu punktu šādā redakcijā: 
Piedāvātā redakcija
29.315. dati par katru šī punkta 6.-9.un 11.apakšpunktos noteikto raksturlieluumu faktiski izbūvēto apjomu apsekosānas datumā;
29.316. informāciju- vai izbūvēts ēkas jumts;
29.317..informāciju par ēkas ārējo durvju un logu esību;
16.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
tā kā ir Būvniecības informācijas sistēma, tad jāgroza esošais regulējums
Piedāvātā redakcija
Lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu būvi, kurai Kadastra likuma 13.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā nav ierosināta reģistrācija, vietējā pašvaldība, ja tā nav kadastra subjekts, var iesniegt datus par šo būvi Būvniecības informācijas sistēmā tādā pat apjomā, kādā iesniedz datus par nepabeigtu jaunbūvi, šādā gadījumā pašvaldībai nav jāmaksā par datu reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā.
17.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt
Piedāvātā redakcija
ēkas galveno lietošanas veidu, ja tas ir norādīts Būvniecības informācijas sistēmā, un vienu telpu grupu ar tādu pašu lietošanas veidu;
18.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt, lai kadastra ārējie liteotāji vaŗetu viennozīmīgi identificēt, ka būve ir tikai pirmsregsitrēta, vai tā ir reģsitrēta uz deklarācijas pamata kā jaunbūvem vai uz datu pamata bez kadastrālās uzmērīšanas.
Piedāvātā redakcija
Būvi Kadastra informācijas sistēmā reģistrē šādā kārtībā, nodrošinot datu lauku par veidu kādā dati reģsitrēti :
19.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
lūdzam precizēt
Piedāvātā redakcija
no nepabeigtas ēkas jaunbūves deklarācijas, tai pievienotajiem dokumentiem vai dokumentiem, kas par konkrēto būvniecības lietu pieejami būvniecības informācijas sistēmā, vai  šo noteikumu 30.punktā noteiktajā gadījumā.
20.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
lūdzam precizēt
Piedāvātā redakcija
ievieto būves telpiskās vektordatu datnes un būves attēlus, izņemot (izņēmumi neattiecas uz būves ārējo kontūru attēlošanu kadastra kartē, kas tiek attēlota visos gadījumos bez izņēmumiem):
21.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ir jānodrošina vienota numerācija kā būvniecības procesos, tā pēc tam kadastrā, tāpēc lūdzam pievienot normatīvā akta projektu, kas paredzēs , ka būvniecības dokumentācijā (telpu, telpu grupu un telpu grupu  eksplikācijā) numerāciju telpām un telpu grupām veic atbilstoši normatīvajiem aktiem būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
nav pieņemami, ja ar Ministru kabineta noteikumiem ierobežo to datu apjomu, kuru aktualizē atbilstoši ziņām citās valsts informācijas sistēmās, turklāt vēl pieļaujot legālu eispēju, ka vieni un tie paši dati var atškirties kadastrā un citā valsts informācijas sistēmā, piemeŗam par meža zemi. Lūdzam  grozīt normu un paredžet, ka Kadastra informācijas sistēmā aktualizē jebkurus datus, kuri tiek uzturēti arī kādā citā informācijas sistēmā, nepieļaujot datu pretrunas.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
nav pieņemami, ja būvēm netiks aktualizēti dati tikai tāpēc, ka tie sākotnēji reģistrēti ciotādākā procesā.
Piedāvātā redakcija
ēkas vai telpu grupas kadastra datu aktualizāciju veic, ja ēka Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta būves kadastrālās uzmērīšanas datu apjomā un Dienesta rīcībā ir ēkas stāva plāni vai nepieciešamības gadījumā  izgatavojot ēkas stāvu plānus  no būvniecības ieceres dokumentiem bez apsekošanas apvidū;
24.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
ja kādā valsts vai pašval'dibas institūcijā vai informāicjas sistēmā ir dati, kas tiek reģistrēti arī kadastra informācija ssitēmā, nevar izslēgt šādu datu reģistrāciju vai aktualizēšanu
Piedāvātā redakcija
87.8. Pamatojoties uz  datiem, kas saņemti no valsts vai pašvaldību institūcijām vai to informācijas sistēmām un ir tādi dati, kas tiek reģistrēti Kadastra informācijas sistēmā, šādā gadījumā netiek prasīta maksa par datu reģistrāciju vai aktualizāciju.