Atzinums

Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 5.pielikumā uzrādītais esošais finansējums Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmā 21.00.00 “Jaunatnes politikas valsts programma” 2023. un 2024.gadā pārsniedz likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam” plānoto apmēru, attiecīgi ir precizējama norādītā informācija.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzam salāgot pamatnostādņu projekta 6.pielikuma 5.3.uzdevumu ar pamatnostādņu projekta 10.pielikumu (apakšprogrammu numurus, to nosaukumus un atbilstošo finansējumu), nepieciešamības gadījumā precizējot pamatnostādņu 5.pielikumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 6.pielikumā uzdevuma “Bērnu tiesību aizsardzības sistēmā iesaistīto speciālistu kvalifikācijas un starpinstitūciju sadarbības pilnveide” īstenošanai papildu nepieciešamais finansējums turpmākajā laikposmā līdz pasākuma īstenošanai veidojas 538 452 euro, savukārt pamatnostādņu projekta 5.pielikumā, saskaitot norādīto finansējumu 2026.-2029.gadam, veidojas 538 453 euro, līdz ar to nepieciešams salāgot minētos pielikumus.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 4.mērķa 4.3.rīcības virziena 4.uzdevums paredz jaunu pakalpojumu piedāvājumu ģimenēm un minētam pasākumam kā atbildīgās institūcijas norādītas visas ministrijas, savukārt pamatnostādņu projekta 5.pielikumā nav norādīts pasākumam nepieciešamais finansējums, kā arī ministrija, kuras budžeta ietvaros tas tiks nodrošināts. Līdz ar to nepieciešams papildināt pamatnostādņu projekta 5.pielikuma 4.3.4.uzdevumu, norādot pasākumu izpildei pieejamo un/vai papildu nepieciešamo finansējumu, kā arī ministriju, kuras budžeta ietvaros tas tiks nodrošināts.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Lūdzu pamatnostādņu projekta 5.pielikumā 3.mērķa kopsavilkumā norādīt privātā sektora finansējumu, kas veidojas no 3.3.1.uzdevuma. Attiecīgi precizējams pamatnostādņu kopējais finansējums.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 4.pielikumā “Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2022.-2025.gadam īstenošanas plāns” (turpmāk – plāna projekts) norādīts, ka plānā tiek iekļauti pamatnostādņu projekta pirmā un otrā mērķa virzieni, kas nav iekļauti citos plānošanas dokumentos, savukārt pamatnostādņu projektam ir četri rīcības virzieni. Ņemot vērā, ka pamatnostādņu projekta trešā un ceturtā mērķa īstenošanas darbības periods atbilst plāna projektā norādītajam darbības periodam, nav saprotams, kāpēc šie mērķi nav iekļauti plāna projektā, attiecīgi precizējams plāna projekts un/vai pamatnostādņu projekta 6.pielikums.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projektam pievienotajā 10.pielikumā iekļauts pasākums “Ikmēneša atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”, kuram norādīti nepieciešamie papildu līdzekļi no pašvaldību budžeta ik gadu 1 484 178 euro apmērā. Lūdzam minēto nepieciešamo papildu finansējumu attiecīgi norādīt arī pamatnostādņu 5.pielikumā “Kopsavilkums par pamatnostādnēs iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu” (2.1.3.uzdevums) un 6.pielikumā “Kopsavilkums par plānā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo valsts un pašvaldību budžeta finansējumu” (5.3.pasākums), aizpildot ailes sadaļā “Pašvaldību budžets”.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā ir paredzēts finansējums ik gadu 643 529 euro apmērā atbalsta pasākumam remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”, attiecīgi lūdzam pamatnostādņu 5.pielikumā 4.4.2. uzdevumam “Atbalsta pasākuma remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators” pilnveidošana” norādīt plānoto finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Šā gada 3.novembrī stājās spēkā grozījumi Likumā par budžeta un finanšu vadību, paredzot, ka turpmāk vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektu un gadskārtējā valsts budžeta likumprojektu sagatavo kā vienu likumprojektu.
Ņemot vērā minēto, lūdzam labot norādīto budžeta likumprojektu nosaukumus uz nosaukumu "likumprojekta par gadskārtējo valsts budžetu un budžeta ietvaru trim gadiem"".
Piedāvātā redakcija
-
10.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pamatnostādņu projekta 6.pielikumā Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 22.02.00 nosaukumu uz “Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai” un apakšprogrammas 71.06.00 nosaukumu uz “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti”.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pamatnostādņu projekta 5.pielikumā norādīt 2022. un 2023.gadam plānoto finansējumu pasākumam “4.3.1. Mājokļa pieejamība un atbalsta instrumenti ģimenēm un jauniešiem. Mājokļa kvalitātes uzlabošana mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, jauniešiem”, ņemot vērā, ka likumā "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumā  "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 35.00.00 "Valsts atbalsta programmas" ir paredzēts finansējums mājokļu garantiju atbalsta programmai 2022.gadā 1 100 000 euro un 2023.gadā 6 000 000 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka Pārresoru koordinācijas centrs nav iesniedzis prioritāro pasākumu pieteikumu par pamatnostādņu projekta 5.pielikumā norādīto pasākumu “4.1.2. Izstrādāt valsts atbalsta politiku, kas veicina taisnīguma, novērtējuma un atbalsta sajūtu ģimenēm ar bērniem”, lai attiecīgi 2023.gada valsts budžeta procesā Ministru kabinetā varētu tikt skatīts jautājums par tam nepieciešamā finansējuma piešķiršanu sākot ar 2023.gadu.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt pamatnostādņu projekta 4.pielikumu, norādot atsauci, ka ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetu norādīts 6.pielikumā.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pamatnostādņu projekta 4.pielikumā 2.3.2.uzdevumam ailē “Izpildes termiņš” precizēt norādīto gadu.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt kopsavilkumu par pamatnostādņu projektā iekļauto uzdevumu īstenošanai nepieciešamo finansējumu ar atsaucēm uz Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākumu numuriem, kuru ietvaros tiek plānots atbalsts, lai nodrošinātu plānotā finansējuma izsekojamību.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
Pamatnostādņu projekta 4.pielikumā pie izmantotiem saīsinājumiem ir saīsināts “FM – Finanšu ministrija”, kaut gan saīsinājums FM turpmāk nav lietots. Līdz ar to, lūdzam to svītrot.
 
Piedāvātā redakcija
-