Atzinums

Projekta ID
21-TA-976
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
29.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Projekta 1. pantā paredzēts, ka "pašvaldība, veicot mājas (istabas) dzīvnieku labturības uzraudzību un kontroli, ir tiesīga izdot administratīvu aktu, kas nosaka pienākumu noteiktā veidā un termiņā novērst pārkāpumu dzīvnieku labturības jomā".

1. Projektā jāizvairās no pārlieku kazuistiska regulējuma (Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata, https://tai.mk.gov.lv/book/1/chapter/79). Tieši tiesību normas abstraktums (vispārīgums, nekonkrētums) ir tās neatņemama pamatīpašība. No tiesību normas dabas izriet, ka tās tiesiskajā sastāvā nav iespējams aprakstīt absolūti visus iespējamos dzīves gadījumus. Viena no tiesiskā regulējuma izstrādes tehnikām ir vispārīgu apzīmējumu izmantošana izsmeļoša uzskaitījuma vietā (Stupins A. Leģisprudence kā zāles pret normofīliju. Jurista Vārds, 17.11.2020., Nr. 46).

Projektā turpretī ir mēģināts konkretizēt visus iespējamos tiesiskā pienākuma elementus (veids, termiņš). Šāda pieeja nav ieteicama. Pat ja izmanto piemērveida uzskaitījumu, to vēlams noslēgt ar vispārīgu apzīmējumu, kas ļautu likumu piemērot neparedzētās vai nākotnē normatīvajos tiesību aktos noteiktās situācijās. Domājams, veids un termiņš nav vienīgie iespējamie raksturlielumi (varētu būt arī apmērs, vieta utt.). Aicinām vispārināt esošo regulējumu.

2. Vārdkopā "veidā un termiņā" būtu lietojams saiklis "vai". Šajā gadījumā tās ir alternatīvas pazīmes. Proti, nav visos administratīvajos aktos jānoteic pienākuma īstenošanas termiņš un vienlaikus arī veids.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Projekta 4. pantā paredzēts: "Persona, kas piedāvā atsavināšanai suni, kaķi vai mājas (istabas) sesku, sludinājumā norāda informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieka atsavināšanu." Salīdzinot ar iepriekšējo šīs vienības redakciju, redzams, ka ir svītroti vārdi "visu obligāti [norādāmo informāciju]".

Tomēr turpmāk projekta tekstā esošajā pilnvarojumā Ministru kabinetam joprojām sastopami vārdi "obligāti norādāma sludinājumā par suņa, kaķa vai mājas (istabas) seska piedāvāšanu atsavināšanai".

Normatīvā akta projekta tekstu raksta iespējami lakonisku (Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi"   2.1. apakšpunkts). Projektā ietver tikai tādas normas un vārdus, kuri ir nepieciešami – neviens vārds nedrīkst būt lieks, t. i., bez juridiskas slodzes (Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata, https://tai.mk.gov.lv/book/1/chapter/85).

Aicinām pilnvarojuma tekstā svītrot vārdu "obligāti". Starp regulējumu "informācija norādāma sludinājumā" un "informācija obligāti norādāma sludinājumā" normatīvi nav atšķirības.
 
Piedāvātā redakcija
-