Atzinums

Projekta ID
22-TA-3084
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt MK sēdes protokollēmuma projekta 3. punktu ar atsauci uz Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo un ceturto daļu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka pasākumu var finansēt arī no citu programmu līdzekļiem arī par citām projekta izmaksām, lūdzam atbalsta kumulācijas normu papildināt, piemēram, šādā redakcijā:

“23.3. ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šo noteikumu ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam [..]”
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Lūdzam rast iespēju redakcionāli precizēt noteikumu projekta 2.punktu, nosakot, ka aizdevumu piešķir Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" ietvaros īstenojamo projektu izmaksām, kas netiek finansētas no Atveseļošanas fonda finansējuma. Vienlaikus lūdzam pārskatīt un atbilstošus precizējumus veikt arī anotācijā. Vēršam uzmanību, ka Atveseļošanas fonda projektos neattiecināmās izmaksas netiek paredzētas, vienlaikus projektos var tikt paredzētas izmaksas, kas nepieciešamas konkrētās investīcijas mērķu sasniegšanai, taču netiek finansētas no Atveseļošanas fonda finansējuma (piemēram, pievienotās vērtības nodokļa izmaksas).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Priekšlikums
Izziņas 1. punktā ir norādīts, ka iebildums par lūgumu skaidrot noteikumu projekta anotācijā, kā noteikumu projekta 1. un 2. punktā ietvertie grozījumi ietekmēs MK noteikumu Nr. 481 sākotnēji paredzētā mērķa sasniegšanu, ir ņemts vērā un anotācijas 1.2. sadaļa ir precizēta, tomēr minētā informācijas anotācijas 1.2. sadaļā nav iekļauta. Lūdzam attiecīgi precizēt izziņas 1. punktu, norādot, kurā anotācijas sadaļā atbilstošā informācija ir iekļauta.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka nedz noteikumu projekta anotācijā, nedz sākotnēji apstiprināto MK noteikumu Nr. 481 anotācijā nav iekļauta informācija par atbalsta programmas būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai sasniedzamajiem rādītājiem un rezultātiem, tādējādi nav iespējams gūt priekšstatu par atbalsta programmas reālajiem ieguvumiem, kā piemēram, projektu ietvaros veikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas rezultātā plānotais enerģijas ietaupījums, izmaksu ietaupījums vai tml., uzturam iepriekš izteikto lūgumu noteikumu projekta anotācijā iekļaut atbalsta programmas sasniedzamos rādītājus un rezultātus, kā arī aktuālo informāciju par sasniegto progresu līdz šim brīdim. Vienlaikus lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot, kā MK noteikumu Nr. 481 grozījumi ietekmēs atbalsta programmas plānoto rādītāju un rezultātu sasniegšanu. Atzīmējam, ka noteikumu projekta anotācijas 1.3. sadaļā papildinātā informācija, uz ko dota atsauce izziņas 2. punktā, attiecas uz finansējuma apguvi.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Uzturam iepriekš izteikto lūgumu papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par finansējuma apmēru, kuru no MK noteikumu Nr. 481 ietvaros pieejamā kopējā finansējuma provizoriski plānots izlietot noteikumu projekta 2. un 3. punktā paredzētajiem atbalsta pasākumiem. Izziņas 3. punktā ir norādīts, ka lūgums ir ņemts vērā un anotācijas 1.3. sadaļa ir precizēta, taču minētā informācijas anotācijas 1.3. sadaļā nav iekļauta. 
Piedāvātā redakcija
-