Atzinums

Projekta ID
24-TA-481
Atzinuma sniedzējs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca"
Atzinums iesniegts
23.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Sanāksmēs 19.03 un 28.03 VM netika pārrunātas minēto pozīciju aprēķinu metodikas, kā arī netika prezentēti aprēķini. Sekojoši ir nekorekta atsauce, ka Slimnīca šajās tikšanās piekrita tanī brīdī vēl nezināmajamiem aprēķiniem un izmantotai metodikai.

22.03 “aptaujā par cilvēkresursiem” Slimnīca piedālījās un sniedza ieteikumus, bet netika saņemta nekāda atgriezeniskā saite par ieteikumiem, kā arī sniegts pamatojums kā tika veikti iepriekš minētie cilvēkrusursu aprēķini no VM puses.

19.03 sanāksmes laikā netika sniegts detalizēts skaidrojs par atalgojuma aprēķiniem. Slimnīca ir nosūtījusi vēstuli VM Juridiskajam departamentam, lai tiktu viesta skaidrība par korektu atalgojuma aprēķināšanu (precīzāk – 75% nakts piemaksu, kā arī saīsinātās darba nedēļas izmantošanu dažādu speciālistu atalgojumu aprēķinos saistībā ar īpašu risku), līdz ar ko Slimnīca aicina VM nesteigties ar ziņojuma saskaņošanu, bet sagaidīt Juridiskā departamenta atbildi.

Slimnīcu tīklu plānošana jāveic izvērtējot individuālus profilus, nevis administratīvos plānošanas reģionus, jo arī visas reģionālās slimnīcas nav vienlīdzīgas un nenodrošina vienādus plānveida un neatliekamos veselības aprūpes pakalpojumus.  Piedāvātais slimnīcu sadarbības tīkls joprojām ir ārkārtīgi vispārināts un nenodrošina attiecīgu palīdzību visos neatliekamās palīdzības stāvokļos. Slimnīca atkārtoti aicina sadarbību tīkla veidošanu plānot mērķtiecīgi pa profiliem, kā arī plānošanā iesaistīt profilu speciālistus un metodiskos centrus, lai tas būtu jēgpilns un funkcionēt spējīgs.
Nav skaidrs kā tika īstenots “...salāgojot to ar esošo cilvēkresursu pieejamību slimnīcās”, jo Slimnīcas viedoklis par cilvēkresursu pieejamību netika prasīts.

Digitalizācijas maksājums ...... nav sniegts pamatojums, kāpēc šis maksājums tiek attiecināts tikai uz stacionāriem, bet ne uz visiem pakalpojumu sniedzējiem un netiek iekļauts pamata tarifos.
Slimnīca saglabā savu iepriekšējo pozīciju un joprojām uzstāj, ka 10 000 eiro ir absolūti nepietiekams finansējums jebkurai uz jēgu vērstai procesu digitalizācijai un aicina pārskatīt ziņojumā izdarītos pieņēmumus un aprēķinus.

VM joprojām nav sniegusi skaidrojumu kāpēc tiek turpināts uzstāt uz speciālistu (ginekologu, ķirurgu, traumatologu) un pacientu attiecību 1:6, jo Slimnīcas skatījumā šī ir personāla un finanšu resursu izšķērdība, kuru šī brīža ekonomiskajā situācijā Valsts nevar atļauties, kā arī nav piedāvāts aprēķins, cik jaunu speciālistu un aprūpes personu būs nepieciešams nodrošināt katrā stacionārā ārstniecības iestādē.

1.pielikums – joprojām nav saņemts skaidrojums par atšķirīgo pamata profilu speciālistu skaitu starp PS KUS un RAKUS un medicīnas māsu skaitu, lai gan pacientu plūsma ir līdzīga.
Racionālam personāla un finansējuma izlietojumam Slimnīca aicina atdalīt māsu skaitu no speciālistu skaita. Neskaitot specializētās māsas, vispārīgās aprūpes māsu skaits būtu jāplāno attiecībā pret vidējo pacientu skaitu uzņemšanas nodaļā diennakts laikā.

5.pielikums – observēto pacientu dati ir ārkārtīgi heterogēni un var radīt kļūdainu ainu, par nepieciešamo observāciju katrā no slimnīcām (lielākā atšķirība starp divām 4.līmeņa slimnīcām – observēti 6,50% un 48,10%). Slimnīca aicina OBS maksājumu noteikt kā fiksētu, kas būtu 20% apmērā (vidējais, neskaitot specializētās slimnīcas) no visa iepriekšējā gadā uzņemšanu apmeklējušo pacientu skaita.
 
Piedāvātā redakcija
Slimnīca aicina veidot darba grupas, lai uzlabotu ziņojuma kvalitāti un nesasteigt tā saskaņošanu.