Atzinums

Projekta ID
21-TA-166
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
05.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Atbilstoši paskaidrojošajiem materiāliem pievienotajam Valmieras novada domes  2021.gada 29.jūlijā lēmumam Nr.107 pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes gabalu Ganību iela 6, Rūjienā, Valmieras novadā, nolemts nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Iekšlietu ministrijas personā administratīvā kompleksa (nedzīvojamās ēkas) būvniecībai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzību nodrošināšanai.
Saskaņā ar rīkojuma projekta 2.1. apakšpunktu Iekšlietu ministrijai nekustamo īpašumu uzdots izmantot tās padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes funkciju – sabiedriskās kārtības un drošības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības, īstenošanai.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otro daļu atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots, un, ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.

Ievērojot minēto , lūdzam izvērtēt nepieciešamību precizēt rīkojuma projektu atbilstoši pašvaldības lēmumā norādītajam nekustamā īpašuma nodošanas valsts īpašumā pamatam.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta otrā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem.
Rīkojuma projekta 3.2. apakšpunkts noteic Iekšlietu ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu  ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām.
Ievērojot to, ka Valmieras novada pašvaldības dome savā 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.107 nav noteikusi rīkojuma projekta 3.2.apakšpunktā minēto tiesību aprobežojumu - aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām, lūdzam izvērtēt rīkojuma projekta 3.2.apakšpunkta nepieciešamību. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Rīkojuma projekts paredz pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā Valmieras novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9615 001 2005) – zemes vienību 0,6294 ha platībā – Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadā. Saskaņā ar anotācijā norādīto informāciju, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes funkciju īstenošanu, uz minētās zemes vienības plānots būvēt D kategorijas ugunsdzēsības depo ar papildu telpām Valsts policijai, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (kopā 674 m2). 
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, vai pēc būves būvniecības pabeigšanas to ir paredzēts ierakstīt zemesgrāmatā vienā nodalījumā ar zemes vienību un līdz ar to - gadījumā, ja nekustamais īpašums vairs netiks izmantots rīkojuma projektā noteikto valsts funkciju īstenošanai - vai pašvaldībai tiks nodots atpakaļ bez atlīdzības īpašumā vienots būves un zemes nekustams īpašums.
 
Piedāvātā redakcija
-