Atzinums

Projekta ID
21-TA-1631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Kontekstā ar noteikumu projekta 42.6.apakšpunktu, uzturam Finanšu ministrijas iepriekš izteikto iebildumu (izziņas 44.punkts), ņemot vērā, ka ne anotācijā, ne izziņā nav sniegts skaidrojums, kā PVN finansēšanas gadījumā tiks nodrošināts, ka netiek pārsniegta maksimālā atbalsta intensitāte reģionālā atbalsta gadījumā, ievērojot to, ka tiek paredzēta iespēja investīcijas īstenošanas laikā un pēc šo noteikumu 8. punktā minētā pieejamā finansējuma izlietojuma sniegt de minimis atbalstu pievienotās vērtības nodokļa finansēšanai, t.sk., riska segumam, saskaņā ar šiem noteikumiem. Papildus ievērojot Ekonomikas ministrijas sniegto skaidrojumu izziņas 40.punktā, lūdzam papildināt ar minēto informāciju arī anotāciju, ka atmaksu finansējuma izmantošana šim mērķim (PVN finansēšanai) var notikt tikai programmas ieviešanas vēlīnākā periodā, ja atmaksas būs radušās pietiekamā apmērā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam spēkā Finanšu ministrijas 2022. gada 25. maija iebildumu (izziņas 47.punkts) un lūdzam pievienot programmas rādītāju izvērtējumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt atsauci uz noteikumu projekta 22.punktu un nepieciešamības gadījumā precizēt to, ņemot vērā, ka noteikumu projekta 22.punktā nav minētas valsts atbalsta saņemšanas prasības.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
VID vērš uzmanību, ka minētā norma ir deklaratīva un neuzliek pienākumu citām institūcijām izsniegt datus, ja to apjoms nav skaidri noteikts normatīvajos aktos, it īpaši, ja tas skar fizisko personu datus. Ja tiek pieprasīti fizisko personu dati, tad tam ir jābūt noregulētam likumā un anotācijā ir jābūt izvērtējumam par fizisko personu datu apstrādes nolūku atbilstoši Vispārīgai datu apstrādes regulai. Ja nav noteikts izsniedzamo datu apjoms projektā, tā anotācijā nav sniegts fizisko datu apstrāde nolūks atbilstoši Vispārīgai datu apstrādes regulai, tad iestāde nav tiesīga izsniegt datus. Tāpat anotācijā  ir jāsniedz izvērtējums, kāpēc attiecīgo mērķi nevar sasniegt ar citām metodēm, izmantojot publiskos reģistrus vai personu sniegtos datus vai kredītreģistra biroju sniegto informāciju. Turklāt vienošanās līgums ir instruments, ar kuru vienojās par tehnisko risinājumu. Ievērojot minēto, lūdzam svītrot minēto punktu un  tā otro teikumu var ietvert anotācijā vai precizēt noteikumu 30.punktu, nosakot, ka atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, izsniedz informāciju.  
Piedāvātā redakcija
30. Sabiedrībai “Altum” ir tiesības bez maksas pieprasīt un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam saņemt informāciju no valsts informācijas sistēmām tādā apjomā, kāds nepieciešams investīcijas īstenošanai un atbalsta sniegšanai komersantiem šo noteikumu ietvaros. Lai nodrošinātu pieeju datiem, sabiedrība "Altum" nepieciešamības gadījumā slēdz vienošanos ar attiecīgo valsts informācijas sistēmas pārzinis.
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Gadījumā, ja plānots, ka atbalstāmi varētu būt arī lieli ieguldījuma projekti (kas nav vienotais investīciju projekts) atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014  2. panta 52. punktam, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar nosacījumiem, kas izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta 12.punkta, proti, ka "Lieliem ieguldījumu projektiem atbalsta summa nepārsniedz atbalsta koriģēto summu, kas aprēķināta saskaņā ar 2. panta 20. punktā noteikto mehānismu" ( šo noteikumu 36.punktā minēto mehānismu).
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
VID vērš uzmanību, ka likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmās daļas 8.daļā ir paredzēts izņēmums neiekļaut publiskojamajos datos informāciju par nodokļu parādiem, kuru maksāšanas termiņš saskaņā ar šā likuma 24.panta pirmo un 1.3 daļu ir pagarināts, sadalīts termiņos, atlikts vai atkārtoti sadalīts termiņos. Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projekta normu. Pēc šāda algoritma ir uztaisīti arī VID datu servisi ārējiem lietotājiem.
Piedāvātā redakcija

39.3. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru segšanai ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums. Nosacījumu pārbauda līdz aizdevuma izsniegšanas uzsākšanai;
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam, lai novērstu interpretācijas iespējas, precizēt šī punkta redakciju, ka Komisijas regulas pārkāpumu gadījumā, komersantam ir pienākums atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļā minētajiem nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst abus 62.3.apakšpunktus, ņemot vērā, ka tajos ietvertās normas ir attiecināmas vispārīgi uz Komisijas regulas Nr.651/2014 darbības jomu, t.i., kādos gadījumos šo regulu nepiemēro.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
VID joprojām uztur iepriekš izteikto iebildumu par informācijas sniegšanu no VID valsts informācijas sistēmām.
Atkārtoti norādām, ka VID rīcībā nav informācijas par izmaksāto atalgojumu, informācijas par gada nolietojumu/amortizācijas apmēru, savukārt informācija par parādniekiem un politiski nozīmīgām personām ir pieejama VID publiskajos reģistros.
Vienlaikus nav sniegti papildinājumi un precizējumi, kas noteiktu pienākumu VID izsniegt konkrētus datus. 
Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt anotāciju un noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt, ņemot vērā, ka šo noteikumu kontekstā labumu negūst NUTS3 intensitātes reģioni.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt anotācijas 1.3.sadaļas 26.punktā “Subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanas kārtība” minēto informāciju, ņemot vērā, ka anotācijas būtība ir atspoguļot tiesību akta saturu. Institūciju viedokļu atšķirības tiek atspoguļotas tiesību akta izziņā, ja attiecināms.
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā ietverto skaidrojumu anotācijas 1.3.sadaļas 25.punktā "Par normatīvo aktu piegādātāju atlases jomā nepiemērošanu", lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, ka atlasot piegādātājus, tie finansējuma saņēmēji, uz kuriem neattiecas Publisko iepirkumu likums vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, nodrošinās atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.
Piedāvātā redakcija
-