Atzinums

Projekta ID
22-TA-1734
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
1.No projekta 2.punkta pirmā teikuma redakcijas teksta var secināt, ka komisija jebkurā gadījumā sniedz pozitīvu atzinumu, t.i., ka adopcijas process uz ārvalsti atbilst bērna labākajām interesēm. Ievērojot, ka komisijas atzinums var būt arī negatīvs, lūdzam precizēt 2. punkta pirmā teikuma redakciju.
2. Lūdzam projekta 2.punktu papildināt, nosakot rīcību, ja labklājības ministrs neapstiprina kādu no komisijas personālsastāva kandidātiem un līdz ar to otro teikumu izteikt jaunā punktā.

 
Piedāvātā redakcija
Komisija ir Ministru prezidenta tiešā pakļautībā esoša koleģiāla institūcija, kura bāriņtiesai, kas lēmusi par adoptējamā bērna ārpusģimenes aprūpi (turpmāk – kompetentā bāriņtiesa), pēc tās pieprasījuma sniedz atzinumu par adopcijas uz ārvalsti atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem bērna tiesību aizsardzības principiem un bērna labākajām interesēm (turpmāk - atzinums).
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā projekta 2.punktā noteikto, ka komisijas personālsastāvu apstiprina labklājības ministrs, lūdzam papildināt projekta 9.punktu attiecībā uz tajā minētā kandidāta apstiprināšanu. Tāpat attiecīgi lūdzam papildināt projekta 10.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot projekta 11.punktā ietverto komisijas kompetenci, komisijas uzdevums atbilstoši Civillikuma 169.panta sestajā daļā un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otrajā daļā noteiktajam ir atzinumā secināt, ka:
1) Latvijas kompetentās iestādes ir paveikušas visu iespējamo un  bērnam nav  iespēju nodrošināt audzināšanu ģimenē (ģimeniskā vidē) Latvijā; 
2) bērnam Latvijā nav iespējams nodrošināt pienācīgu aprūpi;
3) bērna labākajās interesēs ir tikt adoptētam uz ārvalsti.
Ievērojot minēto, lūdzam papildināt projektu, ietverot tajā  iepriekš minētos komisijas uzdevumus. Vienlaikus lūdzam papildināt projekta 25.punktu, ietverot norādi, ka minētos secinājumus iekļauj komisijas atzinumā. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta 2.punktā paredzēts, ka komisija sniedz atzinumu, kurā ietverts secinājums, ka adopcijas process uz ārvalsti atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajiem bērna tiesību aizsardzības principiem un bērna labākajām interesēm. Projekta 11.punktā paredzēts, ka komisijas kompetence ir izvērtēt kompetentās bāriņtiesas pieprasījumu un tam pievienotos dokumentus, uzklausīt un iepazīties ar pieaicināto personu viedokļiem un pieņemt atzinumu. Savukārt projekta V. nodaļā ietverta informācija par lēmuma pieņemšanu, tikai 30.punktā norādot, ka komisijas sekretariāts rakstveidā noformē komisijas atzinumu lēmuma veidā. Ievērojot minēto,  aicinām konsekventi lietot projektā ietvertos jēdzienus, lai projektā paredzētais regulējums būtu skaidrs un nepārprotams tā piemērotājiem.

 
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt projekta 12.1.apakšpunktu, nosakot, ka komisijai ir tiesības uzaicināt viedokļa sniegšanai komisijas sēdē arī audžuģimenes, kurā bijis ievietots bērns, pārstāvi. Audžuģimene, lai arī atbilstoši Bāriņtiesu likuma 17.panta 10.punktā noteiktajam nepārstāv tajā ievietotā bērna tiesības un intereses, nodrošina bērnam aprūpi un līdz ar to nepieciešamības gadījumā var komisijai sniegt tai nepieciešamo papildus informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Projekta 14.punktā ietvertā informācija, ka sekretariāts komisijas locekļiem nosūta informāciju par komisijas kārtējo sēdi, satur norādi uz to, ka komisijas sēdes var būt gan kārtējās, gan ārkārtas. Ņemot vērā, ka projektā nav ietvertas tiesību normas attiecībā uz ārkārtas sēdes sasaukšanu, lūdzam atkarībā no ieceres vai nu papildināt projektu  attiecībā uz ārkārtas sēžu sasaukšanu, vai, ja tādas nav paredzētas, precizēt 14.punkta redakciju. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Projekta anotācijas sadaļā attiecībā uz problēmas risinājuma aprakstu ietverta informācija, ka atkārtots bāriņtiesas lēmums par bērna ārvalstu adopciju nav nepieciešams, ja komisijas atzinums ir pozitīvs. Ievērojot, ka komisijas atzinums var būt arī negatīvs, aicinām papildināt anotāciju, ietverot informāciju par kompetento iestāžu tālāko rīcību minētajos gadījumos.  
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Priekšlikums
Lūdzam saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 7.septembra noteikumu Nr.617 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 9.25. apakšpunktā noteikto aizpildīt likumprojekta anotācijas 8.daļas "Horizontālās ietekmes" 8.1.16.punktu atbilstoši  Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.pantā noteiktajam bērna labāko interešu ievērošanas principam.
Piedāvātā redakcija
-