Atzinums

Projekta ID
22-TA-876
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam 5.2.sadaļā iekļauto informāciju par uzturēšanas izdevumiem pēc projekta pabeigšanas izteikt šādā redakcijā: “Pēc investīciju projekta pabeigšanas uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus paredzēts pieprasīt saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumu Nr. 867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējām termiņam" 10.4. apakšpunktā noteiktajam.”
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
MC darbības izdevumiem TM plāno iesniegt prioritārā pasākuma pieteikumu 2024.-2026.gadam, bet IZ sniegta informācija, ka valsts budžeta finansējums būs nepieciešams jau no 2022. gada (11.lp.), tāpat ir arī norādīts tabulā 5.1. “Plānotā naudas plūsma” un tabulā “Izdevumi Valsts budžeta ietvaros, līdz ar to atkārtoti lūdzam precizēt, norādot, ka finansējums tiks nodrošināts TM budžeta līdzekļu ietvaros, norādot Tieslietu ministrijas budžeta programmu, kuras ietvaros tiks nodrošināta šo izdevumu segšana 2022. un 2023.gadā, jo ANM projektiem neattiecināmās izmaksas, ko var pieprasīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai", ir  PVN. Līdz ar to atbilstoši lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma 11. un 12.lpp norādīto, ka uzturēšanas izdevumi līdz prioritāšu apstiprināšanai un 2022., 2023.gada pārējie neattiecināmie izdevumi, kas nav PVN izdevumi, tiks pieprasīti no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
IZ tabulā 4. “Sasniedzamie mērķi, atskaites punkti un starpposma rādītāji” ir norādīts, ka TM izstrādās likumprojektu “Par MC likumu”, termiņš atbalstīšanai MK ir noteikts 2023.gada 2.ceturksnis (6.lp.). Vēršam uzmanību, ka likumprojektu varēs virzīt izskatīšanai MK, ja tā īstenošanai būs nodrošināts finansējums, līdz ar to aicinām TM izvērtēt plānotos termiņus likumprojekta izstrādei un finansējuma pieprasījumam, pārskatot, kura budžeta plānošanas ciklā tiks sagatavoti prioritārā pasākuma pieteikumi - budžeta sagatavošanas procesā 2023.-2025.gadam  vai 2024.-2026.gadam, attiecīgi precizējot MK sēdes protokollēmuma projekta 6.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu informatīvā ziņojuma 7.1.10. apakšpunktā izvērtēt vārdus "ziņo par konstatētiem pārkāpumiem" un aizstāt ar vārdiem "veic nepieciešamās korektīvās darbības".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam svītrot informatīvā ziņojuma 7.1.6. apakšpunktā piebildi "kā arī grozījumus, kas tiek virzīti izskatīšanai Finanšu ministrijai par informatīvā ziņojuma vai AF plāna iniciētajiem precizējumiem.", jo tā kā minētā kārtība nav specifiska un no ANM horizontālā regulējuma izrietoša prasība, tad parastā saskaņošanas procedūra ar FM tiks veiks MK kārtības rullī noteiktajā kārtībā, vai arī valsts pārvaldes sadarbības ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzu ņemt vērā, ka tikai PVN kā neattiecināmās izmaksas ir iespējams finansēt no minētās budžeta programmas, attiecīgi lūdzu informatīvā ziņojuma 5. sadaļas trešajā rindkopā dzēst vārdus “uzturēšanas izdevumi līdz prioritāšu apstiprināšanai”.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt Informatīvo ziņojumu ar skaidrojumu, vai PVN izmaksas būs/nebūs atgūstamas Pievienotās vērtības nodokļa likuma paredzētā kārtībā. Vēršam Jūsu uzmanību, ka PVN izmaksas var būt attiecināmas no publiskajiem resursiem projekta ietvaros tikai tādā gadījumā, ja tās nav atgūstamas Pievienotās vērtības nodokļa likuma paredzētā kārtībā.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Neskatoties uz to, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā ir norādīts, ka 6.2.1.3.i. pasākuma ietvaros nav plānots piešķirt komercdarbības atbalstu, lūdzam Informatīvo ziņojumu papildināt ar papildus sadaļu, tajā iekļaujot izvērtējumu par 6.2.1.3.i. pasākuma ietvaros plānotā publiskā finansējuma piešķiršanas atbilstību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā minētajām komercdarbības atbalsta raksturojošajām pazīmēm gan finansējuma saņēmēja, gan sadarbības partneru līmenī, tostarp skaidrojot, vai mācību pakalpojuma sniedzējs tiks piesaistīts atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā, tādējādi uz tiem izslēdzot komercdarbības atbalstu raksturojošo 2.pazīmi.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam izvērtēt un papildināt Informatīvo ziņojumu ar skaidrojumu, vai Tieslietu mācību centram normatīvos aktos tiks noteikta valsts pārvaldes deleģētā funkcija mācību pakalpojumu nodrošināšanai valsts iestāžu darbiniekiem. Skaidrojam, ka gadījumā, ja Tieslietu mācību centram normatīvos aktos nav noteikta valsts pārvaldes deleģētā funkcija mācību pakalpojumu nodrošināšanai valsts iestāžu darbiniekiem, pastāv risks, ka vismaz daļai sniegto pakalpojumu var būt saimnieciskās darbības iezīmes, kurai pastāv konkurence tirgū un tādējādi publisku resursu piešķiršana Tieslietu mācību centram ir īstenojama, tikai piemērojot atbilstošu komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu. Informatīvajā ziņojumā ir norādīts, ka Tiesu administrācija ir faktiski deleģējusi LTMC likuma “Par tiesu varu” 107.1 panta otrajā daļā noteikto Tiesu administrācijas kā valsts pārvaldes iestādes kompetenci – plānot un nodrošināt tiesnešu un tiesu darbinieku mācības, taču informatīvajā ziņojumā nav norādīts, vai valsts pārvaldes uzdevuma deleģējums būs arī jaunizveidotajam mācību centram, piemēram, noslēdzot attiecīgu deleģējuma līgumu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt Informatīvo ziņojumu, vai plānotā projekta ietvaros preču un pakalpojumu sniedzēji tiks izvēlēti atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā konkursa procedūrā. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz to, ka gadījumā, ja preču un pakalpojumu sniedzēju (tai skaitā ar telpu pielāgošanu un aprīkojuma nodrošināšanu saistīto pakalpojumu iegādi) piesaistei netiek piemērota atklāta, pārredzama, nediskriminējoša un konkurenci nodrošinoša konkursa procedūra, plānotais pasākums varētu kvalificēties kā komercdarbības atbalsts un tas būtu jāvērtē arī komercdarbības atbalsta kontroles kontekstā.
Piedāvātā redakcija
-
11.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
MK sēdes protokollēmuma projekta 4.punkts paredz atbalstīt 6.2.1.3. investīcijas īstenošanai nepieciešamo neattiecināmo izmaksu - pievienotās vērtības nodokļa indikatīvi 1 138 931 euro apmērā - segšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Vēršam uzmanību, ka IZ ir norādīts, ka neattiecināmo izdevumu (PVN) segšana ir plānota no AF projekta līdzekļiem līdz 2026.gadam 1 138 931 euro apmērā,  kas tiks plānots pieprasīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai", līdz ar to lūdzam svītrot MK sēdes prokollēmuma projekta 4.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam MK sēdes protokollēmuma projekta 5.punktu izteikt šādā redakcijā:
     “Atbalstīt, ka investīcijas 6.2.1.3.i  projekta īstenošanai (t.sk. neattiecināmo izmaksu segšanai-pievienotā vērtības nodokļa segšanai indikatīvi 1 138 931 euro apmērā) tiks segtas no 74. resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00. programmas “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.”
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma punktu, paredzot, ka neattiecināmās izmaksas (uzturēšanas izdevumiem, bet ne PVN) 2022.gadā iestādēm ir jāsedz savu piešķirto līdzekļu ietvaros. Savukārt finansējuma piešķiršana neaatiecināmām izmaksām (uzturēšanas izdevumiem, bet ne PVN) 2023.-2026.gadam ir pieprasāma gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā, ievērotot budžeta fiskālās iespējas. 
Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt arī informatīvo ziņojumu.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu izvērtēt informatīvā ziņojuma 9. sadaļas pēdējā rindkopā minēto, t.i., vai tikai ar iekšējo kārtību būs iespējams novērst dubulto finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu skaidrot, ko jāsaprot ar informatīvā ziņojuma 8.1. sadaļas 4. punktā norādīto saīsinājumu "TMC" ņemot vērā, ka iepriekš lietots saīsinājums “MC” un “LTMC”.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu svītrot informatīvā ziņojuma 8.1. sadaļas 4. punktā, sociālo garantiju uzskaitījums iekavās, jo tas ir nepilnīgs un var maldināt. 
Piedāvātā redakcija
-
17.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu svītrot informatīvā ziņojuma 8.1. sadaļas otrajā rindkopā pirmajā teikumā vārdu "AF". 
Piedāvātā redakcija
-
18.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma 8.1. sadaļā zem tabulas, norādot, ka drīkst finansējumu novirzīt citām AF plānā paredzēto darbību un tikai attiecināmo izmaksu finansēšanai, neietekmējot kopējā rezultāta sasniegšanu.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu informatīvā ziņojuma 8. sadaļas trešājā rinskopā aizstāt vārdus “prokuroru palīgu kvalifikācijas pilnveides mācību centrs, jeb MC” ar “MC” , ņemot vērā iepriekš tekstā norādīto saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt informatīvā ziņojuma 7.2.7. apakšpunktu ar vārdu "iekšējiem" pirms vārdiem "normatīviem aktiem".
Piedāvātā redakcija
-
21.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt informatīvā ziņouma 6. sadaļas ceturto rindkopu, norādot, ka dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu informatīvā ziņojuma 5. sadaļas otrās tabulas nosaukumā iekļaut to, ka tie ir neattiecināmie izdevumi.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar informāciju, ka principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumā norādīts, ka 6.2.1.3.i investīcijai nav paredzamas ietekmes uz vides mērķi vai paredzamā ietekme ir nebūtiska.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma projektu ar informāciju par funkcijām, ko veiks sadarbības partneri.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā vadlīnijās “Guidance on the common indicators of the Recovery and Resilience Facility” minēto “Participation shall be counted per education or training activity, even if it lasts several years. Additionally, a participant to two different education or training activities should be counted twice – once per training or education activity (as defined in the general principles)”, lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt, kā nodrošināt rādītāju uzskaiti.
Piedāvātā redakcija
-