Atzinums

Projekta ID
21-TA-510
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
03.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.6. Cita informācija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka Satiksmes ministrijai 2022.gadā jāveic izvērtējumi, kas nepieciešami ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda investīciju uzsākšanai, lai izstrādātu specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) / pasākumu īstenošanas nosacījumus. Taču MK noteikumu grozījumu projektā Satiksmes ministrijai maksimāli pieejamā finansējuma apmērā nav iekļauts 2022.gadā veicamajiem izvērtējumiem nepieciešamais finansējums, jo atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.562 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.10.prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai””, 2.11.prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” un 2.12.prioritārā virziena “Tehniskā palīdzība “Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumi” izmaksas, kas saistītas ar lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējumu veikšanu, izvērtējumu ziņojumu sagatavošanu un publiskošanu nav iekļautas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa attiecināmajās izmaksās, kura ietvaros tiek īstenots Satiksmes ministrijas TP projekts Nr.11.1.1.0/18/TP/006 “Tehniskā palīdzība Satiksmes ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei 2019.-2021.gadā“.
 
Piedāvātā redakcija
Tādēļ, lūdzam Finanšu ministriju ņemt vērā Satiksmes ministrijas identificēto risku par finansējuma nepieejamību atbildīgo iestāžu veicamajiem ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda izvērtējumiem un MK noteikumu grozījumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) sniegt skaidrojumu, kad un kā  Finanšu ministrija plāno piešķirt finansējumu atbildīgajām iestādēm izvērtējumu veikšanai 2022.gadā, lai nodrošinātu savlaicīgu ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda SAM /pasākumu īstenošanas uzsākšanu.