Atzinums

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Projekta ID
21-TA-244
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ievērojot to, ka anotācijas 1.3. sadaļā ir sniegts skaidrojums, ka: "ņemot vērā Programmas specifiku un atbalstāmas darbības (pašvaldības) Programmā netiek sniegts valsts atbalsts.", lūdzam papildināt minēto sadaļu ar izvērstāku skaidrojumu par to, kura no Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm tiek izslēgta, lai secinātu, ka Programmas ietvaros netiek sniegts komercdarbības atbalsts finansējuma saņēmējiem, kas minēti Kopsavilkuma informācijas 2.sadaļas pirmspēdejā rindkopā. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas III sadaļas 8.punktā trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
"VARAM noteiktajā kārtībā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" pieprasīs valsts budžeta līdzekļus iepriekšminēto iemaksu veikšanai, lai tos ieplānotu VARAM budžeta apakšprogrammā 69.09.00. "Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2021-2027)".
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas III sadaļas 8.punktā norādīto informāciju attiecībā uz programmas projekta finansējumu un plānoto procentuālo sadalījumu pārcelt uz 6.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam aizpildīt anotācijas III sadaļas 6.punktu, norādot starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.-2027.gadam (turpmāk - programmas projekts) kopējā finansējuma izdevumu sadalījumu pa finansējuma avotiem un gadiem, ņemot vērā pieņēmumus par Programmas ieviešanas gaitu, un attiecīgi precizēt izmaiņu ailēs 1.,2.,3.,5.punktā un 1.1.,1.3.,2.1.,2.3.,3.1., 3.3., 5.1., un 5.3.apakšpunktos sniegto informāciju. Papildus, norādot plānoto finansējuma sadalījumu, lūdzam norādīt sadalījumu gan ERAF līdzfinansējuma daļā, valsts publiskajā, valsts privātajā finansējumā, kā arī sniegt skaidrojumu, cik liela daļa no valsts publiskā finansējuma plānota kā valsts budžeta dotācija, cik liela daļa no valsts publiskā finansējuma plānota kā pašvaldību budžeta finansējums, vai kā cita veida publiskais finasnējums (līdzīgi kā tas tika norādīts precizētajā anotācijā pie VARAM virzītā rīkojuma projekta "Par Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam projektu", kas tika saņemta saskaņošanai 2021.gada 6.oktobrī).
Piedāvātā redakcija
-