Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2118
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
30.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
 Ir neprecīza noteikumu projekta 6.1. punkta redakcija, jo 1. pielikumā uz kuru ir atsauce ir tikai divas tabulas. Lūdzam atbilstoši precizēt 6.1. punktu) Ir neprecīza noteikumu projekta 6.1. punkta redakcija, jo 1. pielikumā uz kuru ir atsauce ir tikai divas tabulas. Lūdzam atbilstoši precizēt 6.1. punktu
Piedāvātā redakcija
6.1. apkopo un katru gadu līdz 1. oktobrim iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā un Fizikālās enerģētikas institūtā šo noteikumu 1. pielikuma 1. un 2. tabulā…”
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums šajā punktā paredzēt, ka Centrālā statistikas pārvalde aptuveno energobilanci iesniedz ne tikai Fizikālās enerģētikas institūtā, bet arī Ekonomikas ministrijā, kas ir nepieciešams savlaicīgai enerģētikas politikas nodrošināšanai un enerģetikas politikas izpildes kontrolei.
Piedāvātā redakcija
Fizikālās enerģētikas institūtā un Ekonomikas ministrijā aptuveno energobilanci;
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums šajā punktā lietoto terminoloģiju saskaņot ar Enerģētikas likumā lietotajiem, lai pareizi noteiktu komersantus, uz kuriem attiecas noteikumu projektā iekļautie nosacījumi
Piedāvātā redakcija
8. Dabasgāzes sadales sistēmas operatori, dabasgāzes pārvades sistēmas operatori un dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators sagatavo un katru gadu līdz 5. janvārim iesniedz Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā par iepriekšējā gada 12 mēnešu vidējos rādītāju saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 6. tabulu un līdz 1. aprīlim iesniedz datus saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikuma 3., 4. un 5. tabulu.
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka saskaņā ar atbildību sadalījumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra regulu (ES) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013, atbildība par regulas 2018/1999 17.pantu, kas noteic integrēto nacionālo enerģētikas un klimata progresa ziņojumu iesniegšanu, lai novērtētu nacionālajā enerģētikas un klimata plānā izvirzīto mērķu, mērķrādītāju un devumu sasniegšanu, ir noteikta gan Ekonomikas ministrijai, gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. tāpēc Ekonomikas ministrija nepiekrīt, ka Ekonomikas ministrija veic kādus ziņošanas pienākumus klimata politikas mērķu vai mērķrādītāju sasniegšanas novērtēšanai.
Vienlaikus norādām, ka Eiropas Komisija tikai šobrīd izstrādā ziņošanas platformu, kurā būs jāiesniedz integrētie nacionālie energētikas un klimata progresa ziņojumi, tāpēc arī nav pamats, ka minēto ziņojumu iesniegšana ir tikai un vienīgi Ekonomikas ministrijas atbildība, jo, ja ziņošanas rīkā būs iespējama vairāku personu datu ziņošana / ievade, tad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pašai būtu jāziņo Regulas 2018/1999 18. un 19.panta dati un informācija.
Piedāvātā redakcija
līdz 2023. gada 1. martam un pēc tam ik pēc diviem gadiem sagatavo informāciju par SEG emisiju prognozēm saskaņā ar Regulas Nr. 2018/1999 18. pantu, lai novērtētu nacionālajā enerģētikas un klimata plānā izvirzīto klimata politikas mērķu un mērķrādītāju sasniegšanu;
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka Noteikumu projektā paredzētā informācija dublēsies ar informāciju, ko AS "Sadales tīkls" ik gadu iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) informācijas sistēmā (elektroapgādes pārtraukumu stihiju komponente), tāpēc lūgums izvērtēt iespēju noteikt, ka minētie dati tiks iegūti no SPRK nevis tos atkārtoti būs jāiesniedz komersantam vai, ja AS "Sadales tīkli" iesniegtā informācija SPRK tikai daļēji dublē Noteikumu projektā prasīto, aicinām sadarbībā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju noteikt, ka AS "Sadales tīkli" SPRK iesniedz arī to informāciju, kas nepieciešama Noteikumu projektā iekļauto nosacījumu izpildei, un tad šos datus VARAM iegūs no SPRK.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas iebildumu par Noteikumu projekta 44.3.apakšpunktu, lūgums šajā punktā paredzēt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sākot ar 2023.gada 15.martu un pēc tam katrus 2 gadus iesniedz Eiropas Komisijā Regulas 2018/1999 18. un 19.pantā noteiktos ziņojumus.
Norādām, ka saskaņā ar atbildību sadalījumu par regulu 2018/1999, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saskaņojusi un apstiprinājusi, atbildība par regulas 2018/1999 18. un 19.pantu ir noteikta tieši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Piedāvātā redakcija
līdz 2023. gada 1. martam un pēc tam ik pēc diviem gadiem EK iesniedz informāciju par SEG emisiju prognozēm saskaņā ar Regulas Nr. 2018/1999 18. pantu;
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar spēkā esošajām metodoloģijām Kūtsmēslus un citus organiskos atlikumus izsaka fiziskās tonnās. Lūdzam attiecīgi 1. pielikuma 4. punktā “Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM)” 2. ailē ierakstā “Kūtsmēslu un citu organisko atlikumu izmantošana lauksaimniecībā, tonnas sausnas”, par kuru atbildīga ir CSP, lūdzam mērvienību “tonnas sausnas” aizstāt ar “fiziskās tonnas”.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
ņemot vērā to, ka 2.pielikuma III sadaļā datu avots metāna emisiju noplūdēm ir norādīti dabasgāzes transportēšanas pa pārvades un sadales tīkliem un uzglabāšanas komersant", tad arī 1.pielikuma "1.B.2. Kurināmā gaistošās emisijas" rindā "Atbildīgās institūcijas/datu avoti" kolonnā ir jābūt iekļautiem dabasgāzes sadales sistēmas operatoriem.
vienlaikus lūgums 1.pielikuma "1.B.2. Kurināmā gaistošās emisijas" rindā "Atbildīgās institūcijas/datu avoti" kolonnā izmantoto datu avotu pielāgot Enerģētikas likumā lietotajiem jēdzieniem.
Piedāvātā redakcija
Dabasgāzes sadales sistēmas operatori, dabasgāzes pārvades sistēmas operatori, dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā Ekonomikas ministrija iebildumu par 1.pielikumu, lūgums III sadaļas nosaukumu pielāgot Enerģētikas likumā lietotajiem jēdzieniem
Piedāvātā redakcija
Dabasgāzes sadales sistēmas operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru un dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora iesniedzamie dati
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā to, ir pieņemta jauna Komisijas Regula (EK) Nr. 2022/132 (2022. gada 28. janvāris), ar ko attiecībā uz ikgadējās, ikmēneša un ikmēneša īstermiņa enerģētikas statistikas  atjauninājumu īstenošanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku, lūdzam izteikt 4. pielikuma 3. kolonu  šādā redakcijā - “Patēriņš, kas iegūts, izmantojot saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2022/132 ziņotos datus”.
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
18.punkta prasība ir jau izteikta  6.2. punktā - “katru gadu līdz 1. oktobrim iesniedz Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" šo noteikumu 1. pielikuma 1. tabulas 4. punktā minēto informāciju par darbību datiem;”, ierosinām svītrot Centrālo statistikas pārvaldi no 18.punkta
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
1.pielikuma 2.tabulas 8.punkta dati par ”Pastāvīgi apdzīvoto mājokļu kopējā platība.”  pieejami tikai par 2019.-2021.gadiem, kā arī 2000. un 2011.gadu tautas skaitīšanas datiem.

Informējam, ka dati par mājsaimniecību skaitu, kas prasīti 1.pielikuma 1.tabulas 2.sadaļā ir pieejami tikai no 1996.gada.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūgums anotācijas sadaļā "Risinājuma apraksts" skaidrot to, ka šobrīd vēl tiek izstrādāti divgadu integrēto enerģētikas un klimata politikas progresa ziņojumu nosacījumi (struktūru) un attiecīgā Komisijas Īstenošanas regula vēl nav pieņemta, kā arī vēl tikai šobrīd ir uzsākts izstrādāt minētā ziņojuma ziņošanas rīku, tad vēl nav konkrēti noteikti ziņošanas nosacījumi un nav iespējams noteikt attiecīgo ziņošanas procedūru Latvijā (Ekonomikas ministrijas iebildumi par Noteikumu projekta 44.3.apakšpunktu un 58.punktu). Tāpat lūgums iekļaut norādi, ka, ja nepieciešams, tad tiks veikti attiecīgie grozījumi šajos noteikumos, ja tie būs jāpielāgo ES vienotajiem ziņošanas nosacījumiem un ziņošanas rīkam.
Piedāvātā redakcija
-