Atzinums

Projekta ID
23-TA-2935
Atzinuma sniedzējs
"Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" LRLA
Atzinums iesniegts
22.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Piedāvātajā redakcijā svītrot un 371.16.apakšpunktu.

KLP Stratēģiskā plāna 2023.– 2027.gadam aktuālā redakcija (aktualizēts 11.09.2023.) 5.1.Tiešo maksājumu intervences (KLP Stratēģiskā plāna 345.lpp) un MK noteikumu Nr 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 16.pielikuma tabulu gan ISIP pamatlikmei, gan ISIP likmei novados ar īpašiem apstākļiem ir paredzēts un apstiprināts katrai savs katra saimnieciskā gada budžets visam 2023.-2027.gada plānošanas periodam.
KLP Stratēģiskā plāna 2023.– 2027.gadam aktuālā redakcija (aktualizēts 11.09.2023.) 5.1.Tiešo maksājumu intervences (KLP Stratēģiskā plāna 345.lpp) un MK noteikumu Nr 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 16.pielikuma tabulu gan ISIP pamatlikmei, gan ISIP likmei novados ar īpašiem apstākļiem ir noteiktas katrai savas no plānotā pieļaujamās  maksimālās un minimālās likmes, kas ir noteiktas 20% robežās no plānotās.
MK noteikumu Nr 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 25.pielikums ir pretrunā ar iepriekš norādīto.
ISIP pamatlikmes, gan ISIP likmes novados ar īpašiem apstākļiem izmaksu katra plānošanas gada periodā veikt atbilstoši finansējumam  un pieteiktajai platībai  EUR/ha atbilstoši katras ISIP likmes kategorijai un noteiktajām šo likmju maksimālo un minimālo pieļaujamajām robežām.
Saskaņā ar iepriekš norādīto atcelt MK noteikumu Nr 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 371.16.apakšpunkta  redakciju un atcelt šo MK noteikumu 25.pielikumu.


ISIP pamatlikmes, gan ISIP likmes novados ar īpašiem apstākļiem izmaksu katra plānošanas perioda gadā noteikt atbilstoši finansējumam un pieteiktajai platībai EUR/ha un noteiktajām atsevišķi  katras likmes minimālajām un maksimālajām vērtības robežām.
Atcelt MK noteikumu Nr 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 371.16.apakšpunkta  redakciju un atcelt šo MK noteikumu 25.pielikumu
Piedāvātā redakcija
3.
Papildināt ar 371.15.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"371.15.1 ja ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta faktiski izmaksājamās vienības summas tiek aprēķinātas pirms ekoshēmu intervenču faktiski izmaksājamo vienības summu aprēķināšanas, tad, aprēķinot ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta faktiski izmaksājamo vienības summu saskaņā ar šo noteikumu 371.15. un 371.16. apakšpunktu, no ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta kārtējā gada paredzētā indikatīvā atbalsta apmēra atņemama finansējuma summa, kuru nepieciešams pārdalīt saskaņā ar noteikumu 371.7.1 apakšpunktu un kuru Lauku atbalsta dienests nosaka, pamatojoties uz ģeotelpisko iesniegumu datiem par ekoshēmu intervencēm;".